Predchádzajúca kapitola

25. kapitola

Synovia Abrahámovi od Ketury.

1 A Abrahám sa znova oženil a vzal si ženu, ktorej bolo meno Ketura,
2 a porodila mu Zimrana, Jokšana, Madana, Madiana, Jišbáka a Šúacha. 3 A Jokšan splodil Šebu a Dedána. A synovia Dedánovi boli Assúrim, Letuším a Leummím. 4 A synovia Madianovi: Éfa, Efer, Chanoch, Abída a Eldea. Všetci títo boli synmi Keturinimi. 5 A Abrahám dal všetko, čo mal, Izákovi. 6 A synom ženín, ktoré mal Abrahám, dal Abrahám dary a poslal ich preč od Izáka, svojho syna, kým ešte žil, na východ, do východnej zeme.

Smrť Abrahámova.

7 A toto sú dni rokov života Abrahámovho, ktoré žil: sto sedemdesiatpäť rokov.
8 A tak dokonal Abrahám a zomrel v dobrej starobe, starý a sýty veku, a bol pripojený k svojmu ľudu. 9 A pochovali ho Izák a Izmael jeho synovia, v jaskyni Machpele, na poli Efrona, syna Cochára, Heteja, ktoré je naproti Mamremu. 10 Na tom istom poli, ktoré kúpil Abrahám od synov Hetových; tam bol pochovaný Abrahám i Sára, jeho žena. 11 A stalo sa po smrti Abrahámovej, že Bôh požehnal Izáka, jeho syna. A Izák býval pri studni Živého, ktorý ma vidí.

Rody Izmaelove.

12 A toto sú rody Izmaela, syna Abrahámovho, ktorého porodila Egypťanka Hagar, dievka Sárina, Abrahámovi.
13 Tedy toto sú mená synov Izmaelových, ktorými sa menujú po svojich rodoch: prvorodený Izmaelov Nebajot, Kédar, Adbeel a Mibsám, 14 Mišma, Dúma a Massa. 15 Chadar a Téma, Jetur, Nafíš a Kédma. 16 Toto sú synovia Izmaelovi, a toto sú ich mená po ich vsiach a po ich táboroch, dvanásť kniežat ich kmeňov. 17 A toto sú roky života Izmaelovho: sto tridsaťsedem rokov. A tak dokonal a zomrel, a bol pripojený k svojmu ľudu. 18 A bývali od Chavily až po Šúr, ktoré leží oproti Egyptu, jako ideš do Assýrie. A tak položil sa losom pred tvárou všetkých svojich bratov.

Rody Izákove. Jakob a Ezav.

19 A toto sú zase rody Izáka, syna Abrahámovho. Abrahám splodil Izáka.
20 A Izákovi bolo štyridsať rokov, keď si vzal Rebeku, dcéru Aramejca Betuela z Pádan-arama, sestru Aramejca Lábana, za ženu. 21 A Izák sa pokorne modlil Hospodinovi za svoju ženu, lebo bola neplodná. A Hospodin vyslyšal jeho pokornú modlitbu, a počala Rebeka, jeho žena. 22 A keď sa strkaly deti v jej živote, riekla: Jestli tak, načo ja toto? A išla sa pýtať Hospodina. 23 A Hospodin jej povedal: Dva národy sú v tvojom živote, a dvojí ľud sa rozíde z tvojho lona, a jeden ľud bude mocnejší od druhého ľudu, a väčší bude slúžiť menšiemu. 24 Keď sa potom naplnily jej dni, aby porodila, tu hľa, dvojčatá boly v jej živote. 25 A vyšiel prvý červený, celý jako chlpatý odev, a nazvali jeho meno Ezav, 26 a potom vyšiel jeho brat, ktorého ruka držala pätu Ezavovu, a tak nazvali jeho meno Jakob. A Izákovi bolo šesťdesiat rokov, keď ich porodila.

Ezav predá prvorodenstvo.

27 A keď vyrástli chlapci, bol Ezav mužom, ktorý sa rozumel lovu, mužom poľa, a Jakob bol prostý muž a býval v stánoch.
28 A Izák miloval Ezava, pretože jedával z jeho lovu, a Rebeka zase milovala Jakoba. 29 A raz uvaril Jakob váru, a Ezav prišiel s poľa a bol ustatý a zomdlený. 30 A Ezav povedal Jakobovi: Nože mi daj zhltnúť z toho červeného tu! Lebo som hladný a zomdlený. Preto nazvali jeho meno Edom. 31 Ale Jakob mu povedal: Predaj mi dneská svoje prvorodenstvo! 32 A Ezav povedal: Hľa, jednako idem zomrieť, načože mi je prvorodenstvo?! 33 A Jakob povedal: Prisahaj mi dnes a hneď tu! A prisahal mu a predal Jakobovi svoje prvorodenstvo. 34 Vtedy dal Jakob Ezavovi chleba a šošovičnej váre. A jedol a pil a vstal a išiel, a tak pohŕdol Ezav prvorodenstvom.