Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

2. kapitola

Napomína chodiť v Duchu Pána Ježiša a za príklad stavia Velepána, Krista.

1 Ak je tedy nejaké potešenie v Kristovi, ak nejaké povzbudenie lásky, ak nejaké účastenstvo Ducha, ak nejaká srdečná sústrasť a zľutovanie, to robte
2 a tak naplňte moju radosť, aby ste jedno a to isté mysleli, jednu a tú istú lásku mali a boli sťa jedna duša, aby ste jedno mysleli 3 nerobiac ničoho zo sváru ani z márnej chvály, ale v pokore majte jedni druhých za vyšších od seba 4 nehľadiac každý len na svoje, ale každý aj na to, čo je iných. 5 Lebo nech je také smýšľanie vo vás, aké bolo aj v Kristu Ježišovi, 6 ktorý súc v podobe Boha nepovažoval toho za lúpež byť rovný Bohu, 7 ale sám seba zmaril prijmúc podobu sluhu a stal sa podobný ľuďom 8 a súc v spôsobe najdený jako človek ponížil sa stanúc sa poslušným až po smrť, a to po smrť kríža. 9 Preto aj Bôh jeho povýšil nad všetko a dal mu z ľúbosti meno, ktoré je nad každé meno, 10 aby sa v mene Ježiša sklonilo každé koleno bytostí ponebeských a pozemských i podzemských, 11 a každý jazyk aby vyznal, že Ježiš Kristus je Pánom, na slávu Boha Otca. 12 A tak, moji milovaní, jako ste vždycky poslúchli, nie len ako v mojej prítomnosti, ale tým väčšmi teraz v mojej neprítomnosti, s bázňou a s trasením pracujte na svojom spasení; 13 lebo je to Bôh, ktorý vo vás pôsobí i chcenie i činenie pre záľubu. 14 Všetko čiňte bez reptania a bez pochybovania, 15 aby ste boli bezúhonní a rýdzi, deti Božie bezvadné prostred pokolenia krivého a prevráteného, medzi ktorými svieťte jako svetlá na svete 16 majúc u seba slovo života mne na chválu v deň Kristov, že som nebežal nadarmo ani nadarmo nepracoval. 17 Ale jestli aj budem vyliaty sťa liata obeť pri bitnej obeti a svätoslužbe vašej viery, radujem sa a spolu sa radujem so všetkými vami, 18 a takiste sa aj vy radujte a spolu sa radujte so mnou.

Pochvalné svedoctvo Timoteovi a Epafroditovi, ktoré im poslal na potešenie.

19 Ale nadejem sa v Pánu Ježišovi, že vám skoro pošlem Timotea, aby som i ja okrial zvediac, ako sa máte a čo robíte.
20 Lebo nemám nikoho rovnosmýšľajúceho, ktorý by sa verne a úprimne staral o vaše. 21 Lebo tí všetci hľadajú svoje a nie Krista Ježišovo. 22 Ale jeho dokázanosť znáte, a že jako dieťa otcovi, tak slúžil so mnou vo veci evanjelia. 23 Nadejem sa teda, že toho pošlem hneď, ako uvidím, čo bude so mnou. 24 Ale dúfam v Pána, že aj sám skoro prijdem. 25 Ale som uznal za potrebné poslať k vám brata Epafrodita, svojho spolupracovníka a spolubojovníka a vášho posla a svätoslužobníka čo do mojej potreby, 26 keď túžil po vás po všetkých a nemal pokoja, pretože ste počuli, že onemocnel. 27 Lebo aj skutočne bol tak onemocnel, že už bol blízky smrti. Ale Bôh sa zmiloval nad ním, avšak nie len nad ním samým, ale aj nado mnou, aby som nemal zármutku na zármutok. 28 A tak som ho tým snažnejšie poslal, aby ste sa, keď ho uvidíte, zase radovali, a ja aby som mal menej zármutku. 29 Prijmite ho tedy v Pánovi s celou radosťou a majte takých v úcte. 30 Lebo pre dielo Kristovo sa bol priblížil až k smrti nasadiac svoj život, aby doplnil váš nedostatok čo do svätoslužby, ktorú ste mne konali.