Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

4. kapitola

Odmietnutá spolupráca s pohanmi.

1 A keď počuli protivníci Júdovi a Benjaminovi, že synovia prestehovania staväjú chrám Hospodinovi, Bohu Izraelovmu,
2 pristúpili k Zerubábelovi a k hlavám otcov a povedali im: Budeme staväť s vami, lebo hľadáme vášho Boha jako vy a jemu obetujeme odo dní Esar-chaddona, assýrskeho kráľa, ktorý nás doviedol sem hore. 3 Na to im povedal Zerubábel a Ješua i ostatok hláv otcov Izraela: Vy nemáte spolu s nami staväť dom nášmu Bohu, ale my sami budeme staväť Hospodinovi, Bohu Izraelovmu, jako nám rozkázal kráľ Cýrus, perzský kráľ. 4 A tak unavoval ľud zeme ruky judského ľudu, a desili ich, aby nestaväli. 5 A najímali proti nim radcov, aby zmarili ich radu, a tak robili po všetky dni Cýra, perzského kráľa, a to až do kraľovania Dária, perzského kráľa.

Žaloba na staviteľov Jeruzalema.

6 A keď kraľoval Ahasver, na začiatku jeho kraľovania, napísali žalobu na obyvateľov Judska a Jeruzalema.
7 A zase za dní Artaxerxa písal Bišlam, Mitredat, Tabel a ostatní jeho spoločníci, na Artaxerxa, perzského kráľa. A písmo toho listu bolo písané aramejsky, sýrsky, aj bolo preložené na aramejsky. 8 Rechúm, kancelár, a Šimšai, pisár, napísali jeden list proti Jeruzalemu kráľovi Artaxerxovi takto. 9 Vtedy písal Rechúm, kancelár, a Šimšai, pisár, a ostatní ich spoločníci, Díňania, Afarsatechania, Tarpeľania, Afares-ania, Arkevänia, Babylonci, Susanechania, Dehavänia a Élamiti 10 a ostatné národy, ktoré prestehoval Asnapar, veľký a slávny, a osadil ich v meste Samárii a v ostatných krajoch za riekou a tak ďalej. 11 Toto je odpis listu, ktorý mu poslali, kráľovi Artaxerxovi: Tvoji služobníci, ľudia za riekou a tak ďalej. 12 Nech je známe kráľovi, že Židia, ktorí odišli hore od teba, prišli k nám, do Jeruzalema: staväjú to mesto, odbojné a škodlivé a murujú múry a spájajú základy. 13 Preto teraz nech je známe kráľovi, že ak bude to mesto vystavené, a múry budú domurované, nebudú dávať dane, poplatku alebo cla, a na koniec narobí mesto kráľom škody. 14 A tak teraz, pretože solíme soľou paláca, nesluší sa nám dívať sa nečinne na obnažovanie kráľa, a preto sme poslali zprávu a oznámili sme to kráľovi, 15 aby hľadali v knihe pamätí tvojich otcov, a najdeš v knihe pamätí a zvieš, že to mesto je odbojné mesto a že škodí kráľom a krajinám, a že v ňom robievali vzbury od pradávna, a preto aj bolo to mesto spustošené. 16 Tedy oznamujeme kráľovi, že ak to mesto bude vystavené a múry budú domurované, to bude príčinou, že nebudeš mať dielu za riekou.

Stavba svätého mesta zastavená.

17 Na to poslal kráľ odpoveď Rechúmovi, kancelárovi, a Šimšaimu, pisárovi, a ostatným ich spoločníkom, ktorí bývali v Samárii, jako aj ostatným za riekou: Pokoj a tak ďalej.
18 Písmo, ktoré ste nám poslali, bolo jasne a srozumiteľne čítané predo mnou. 19 A odo mňa bol vydaný rozkaz, a hľadali a našli, že to mesto od pradávna povstávalo proti kráľom, a že sa v ňom robieval odboj a vzbura, 20 a že mocní kráľovia bývali pánmi nad Jeruzalemom a panovali nad všetkým, čo je za riekou a dávala sa im daň, poplatok a clo. 21 Preto teraz vydajte rozkaz, aby zastavili tých mužov, a to mesto aby nebolo staväné, dokiaľ by odo mňa nebol daný rozkaz. 22 A hľaďte, aby ste pri tom neurobili nejakej chyby. Lebo načo by malo vzrásť nejaké zlo, aby narobilo kráľom škody! 23 Vtedy, keď bol prečítaný odpis listu kráľa Artaxerxa pred Rechúmom a pred Šimšaim, pisárom, a pred ich spoločníkmi, odišli rýchle do Jeruzalema k Židom a zastavili ich silou a mocou. 24 A tak bolo zastavené dielo domu Božieho, ktorý je v Jeruzaleme, a stálo tak až do druhého roku kraľovania Dária, perzského kráľa.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk