Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

2. kapitola

Navrátivší sa z Babylona.

1 A toto sú synovia krajiny Júdovej, ktorí išli hore zo zajatia prestehovaných, ktorých bol prestehoval Nabuchodonozor, babylonský kráľ, do Babylona, a navrátili sa do Jeruzalema a do Judska, každý do svojho mesta,
2 ktorí prišli so Zerubábelom, s Ješuom, Nehemiášom, so Saraiášom, s Reelaiášom, Mardocheom, Bilšanom, Misparom, Bigvajom, Rechúmom a Baanom. Počet mužov, ľudu Izraelovho: 3 synov Parošových dva tisíce sto sedemdesiatdva; 4 synov Šefatiášových tristo sedemdesiatdva; 5 synov Arachových sedemsto sedemdesiatpäť; 6 synov Pachat-moábových zo synov Ješuu a Joába dva tisíce osemsto dvanásť; 7 synov Élamových tisíc dvesto päťdesiatštyri; 8 synov Zattu-ových deväťsto štyridsaťpäť; 9 synov Zakkajových sedemsto šesťdesiat; 10 synov Báni-ových šesťsto štyridsaťdva; 11 synov Bebajových šesťsto dvadsaťtri; 12 synov Azgádových tisíc dvesto dvadsaťdva; 13 synov Adonikámových šesťsto šesťdesiatšesť; 14 synov Bigvajových dva tisíce päťdesiatšesť; 15 synov Adínových štyristo päťdesiatštyri; 16 synov Aterových z Ezechiáša deväťdesiatosem; 17 synov Becajových tristo dvadsaťtri; 18 synov Jorahových sto dvanásť; 19 synov Chašúmových dvesto dvadsaťtri; 20 synov Gibbárových deväťdesiatpäť; 21 synov mesta Betlehema sto dvadsaťtri; 22 mužov Netofy päťdesiatšesť; 23 mužov Anatóta sto dvadsaťosem; 24 synov Azmáveta štyridsaťdva; 25 synov Kirjat-aríma, Kefíry a Beeróta sedemsto štyridsaťtri; 26 synov Rámy a Geby šesťsto dvadsaťjeden; 27 mužov Michmasa sto dvadsaťdva; 28 mužov Bét-ela a Haja dvesto dvadsaťtri; 29 synov Néba päťdesiatdva; 30 synov Magbíšových sto päťdesiatšesť; 31 synov druhého Élama tisíc dvesto päťdesiatštyri; 32 synov Charímových tristo dvadsať; 33 synov Lodových, Chadídových a Onó-vových sedemsto dvadsaťpäť; 34 synov Jericha tristo štyridsaťpäť; 35 synov Senay tri tisíce šesťsto tridsať;

Kňazi.

36 kňazov: synov Jedaiášových z domu Ješuu deväťsto sedemdesiattri;
37 synov Immerových tisíc päťdesiatdva; 38 synov Paschúrových tisíc dvesto štyridsaťsedem; 39 synov Charímových tisíc sedemnásť;

Leviti.

40 Levitov: synov Ješuových a Kadmielových zo synov Hodaviášových sedemdesiatštyri;
41 spevákov: synov Azafových sto dvadsaťosem; 42 synov vrátnych: synov Šallúmových, synov Atérových, synov Talmonových, synov Akkúbových, synov Chatíta-ových, synov Šobajových, všetkých bolo sto tridsaťdeväť;

Netinejci.

43 Netinejcov: synov Cíchaových, synov Chasufa-ových, synov Tabbaotových,
44 synov Kerosových, synov Siaha-ových, synov Pádonových, 45 synov Lebánahových, synov Chagabahových, synov Akkúbových, 46 synov Chagabových, synov Šamlajových, synov Chanánových, 47 synov Giddélových, synov Garachových, synov Reaiášových, 48 synov Recínových, synov Nekoda-ových, synov Gazzamových, 49 synov Uzza-ových, synov Paseachových, synov Besajových, 50 synov Asnáhových, synov Meunímových, synov Nefusímových, 51 synov Bakbúkových, synov Chakúfa-ových, synov Charchúrových, 52 synov Baclútových, synov Mechida-ových, synov Charšaových, 53 synov Barkosových, synov Sisera-ových, synov Támachových, 54 synov Neciachových, synov Chatifa-ových, 55 synov služobníkov Šalamúnových: synov Sotajových, synov Soferetových, synov Perúdaových, 56 synov Jaalahových, synov Darkonových, synov Giddélových, 57 synov Šefatiášových, synov Chattílových, synov Pocherethaccebaimových, synov Amiových, 58 všetkých Netinejcov a synov služobníkov Šalamúnových bolo tristo deväťdesiatdva.

Tí, ktorí išli z Tel-melacha.

59 A toto sú tí, ktorí išli hore z Tel-melacha, z Tel-charše: Kerúb, Addán a Immér, ale sa nemohli vykázať domom svojich otcov a svojím semenom, či pochádzajú z Izraela:
60 synov Delaiášových, synov Tobiášových, synov Nekoda-ových šesťsto päťdesiatdva. 61 A zo synov kňazov: synovia Chabaiášovi, synovia Hakkócovi, synovia Barzillajovi, ktorý si vzal ženu z dcér Barzillaja Gileádskeho a bol nazvaný ich menom. 62 Tí hľadali svoje písmo chcúc sa vykázať svojím rodom, ale sa nenašli zapísaní a preto boli vyhlásení za obecných a boli vylúčení z kňazstva. 63 A tiršátaSprávca krajiny im zakázal, aby nejedli zo svätosvätého, dokiaľ vraj nebude stáť kňaz s urím a thumím.

Počet navrátivších sa a ich imanie. Stavänie domu Božieho.

64 Celého shromaždenia bolo spolu štyridsaťdva tisíc tristo šesťdesiat,
65 krome ich sluhov a ich dievok, ktorých bolo sedem tisíc tristo tridsaťsedem, a mali spevákov a speváček dvesto. 66 Ich koní bolo sedemsto tridsaťšesť, ich mulíc dvesto štyridsaťpäť, 67 ich veľblúdov štyristo tridsaťpäť, oslov šesť tisíc sedemsto dvadsať. 68 A niektorí z hláv otcov, keď prišli do domu Hospodinovho, ktorý je v Jeruzaleme, obetovali dobrovoľne na dom Boží, aby ho postavili na jeho mieste: 69 dali podľa možností do pokladu na konanie práce, a to zlata šesťdesiatjeden tisíc daríkov, a striebra päť tisíc mánov a kňazských sukieň sto. 70 A kňazi a Leviti i niektorí z ľudu a speváci a vrátni jako aj Netinejci osadili sa vo svojich mestách i všetok Izrael vo svojich mestách.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk