Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

2. kapitola

Navrátivší sa z Babylona.

1 A toto sú synovia krajiny Júdovej, ktorí išli hore zo zajatia prestehovaných, ktorých bol prestehoval Nabuchodonozor, babylonský kráľ, do Babylona, a navrátili sa do Jeruzalema a do Judska, každý do svojho mesta,
2 ktorí prišli so Zerubábelom, s Ješuom, Nehemiášom, so Saraiášom, s Reelaiášom, Mardocheom, Bilšanom, Misparom, Bigvajom, Rechúmom a Baanom. Počet mužov, ľudu Izraelovho: 3 synov Parošových dva tisíce sto sedemdesiatdva; 4 synov Šefatiášových tristo sedemdesiatdva; 5 synov Arachových sedemsto sedemdesiatpäť; 6 synov Pachat-moábových zo synov Ješuu a Joába dva tisíce osemsto dvanásť; 7 synov Élamových tisíc dvesto päťdesiatštyri; 8 synov Zattu-ových deväťsto štyridsaťpäť; 9 synov Zakkajových sedemsto šesťdesiat; 10 synov Báni-ových šesťsto štyridsaťdva; 11 synov Bebajových šesťsto dvadsaťtri; 12 synov Azgádových tisíc dvesto dvadsaťdva; 13 synov Adonikámových šesťsto šesťdesiatšesť; 14 synov Bigvajových dva tisíce päťdesiatšesť; 15 synov Adínových štyristo päťdesiatštyri; 16 synov Aterových z Ezechiáša deväťdesiatosem; 17 synov Becajových tristo dvadsaťtri; 18 synov Jorahových sto dvanásť; 19 synov Chašúmových dvesto dvadsaťtri; 20 synov Gibbárových deväťdesiatpäť; 21 synov mesta Betlehema sto dvadsaťtri; 22 mužov Netofy päťdesiatšesť; 23 mužov Anatóta sto dvadsaťosem; 24 synov Azmáveta štyridsaťdva; 25 synov Kirjat-aríma, Kefíry a Beeróta sedemsto štyridsaťtri; 26 synov Rámy a Geby šesťsto dvadsaťjeden; 27 mužov Michmasa sto dvadsaťdva; 28 mužov Bét-ela a Haja dvesto dvadsaťtri; 29 synov Néba päťdesiatdva; 30 synov Magbíšových sto päťdesiatšesť; 31 synov druhého Élama tisíc dvesto päťdesiatštyri; 32 synov Charímových tristo dvadsať; 33 synov Lodových, Chadídových a Onó-vových sedemsto dvadsaťpäť; 34 synov Jericha tristo štyridsaťpäť; 35 synov Senay tri tisíce šesťsto tridsať;

Kňazi.

36 kňazov: synov Jedaiášových z domu Ješuu deväťsto sedemdesiattri;
37 synov Immerových tisíc päťdesiatdva; 38 synov Paschúrových tisíc dvesto štyridsaťsedem; 39 synov Charímových tisíc sedemnásť;

Leviti.

40 Levitov: synov Ješuových a Kadmielových zo synov Hodaviášových sedemdesiatštyri;
41 spevákov: synov Azafových sto dvadsaťosem; 42 synov vrátnych: synov Šallúmových, synov Atérových, synov Talmonových, synov Akkúbových, synov Chatíta-ových, synov Šobajových, všetkých bolo sto tridsaťdeväť;

Netinejci.

43 Netinejcov: synov Cíchaových, synov Chasufa-ových, synov Tabbaotových,
44 synov Kerosových, synov Siaha-ových, synov Pádonových, 45 synov Lebánahových, synov Chagabahových, synov Akkúbových, 46 synov Chagabových, synov Šamlajových, synov Chanánových, 47 synov Giddélových, synov Garachových, synov Reaiášových, 48 synov Recínových, synov Nekoda-ových, synov Gazzamových, 49 synov Uzza-ových, synov Paseachových, synov Besajových, 50 synov Asnáhových, synov Meunímových, synov Nefusímových, 51 synov Bakbúkových, synov Chakúfa-ových, synov Charchúrových, 52 synov Baclútových, synov Mechida-ových, synov Charšaových, 53 synov Barkosových, synov Sisera-ových, synov Támachových, 54 synov Neciachových, synov Chatifa-ových, 55 synov služobníkov Šalamúnových: synov Sotajových, synov Soferetových, synov Perúdaových, 56 synov Jaalahových, synov Darkonových, synov Giddélových, 57 synov Šefatiášových, synov Chattílových, synov Pocherethaccebaimových, synov Amiových, 58 všetkých Netinejcov a synov služobníkov Šalamúnových bolo tristo deväťdesiatdva.

Tí, ktorí išli z Tel-melacha.

59 A toto sú tí, ktorí išli hore z Tel-melacha, z Tel-charše: Kerúb, Addán a Immér, ale sa nemohli vykázať domom svojich otcov a svojím semenom, či pochádzajú z Izraela:
60 synov Delaiášových, synov Tobiášových, synov Nekoda-ových šesťsto päťdesiatdva. 61 A zo synov kňazov: synovia Chabaiášovi, synovia Hakkócovi, synovia Barzillajovi, ktorý si vzal ženu z dcér Barzillaja Gileádskeho a bol nazvaný ich menom. 62 Tí hľadali svoje písmo chcúc sa vykázať svojím rodom, ale sa nenašli zapísaní a preto boli vyhlásení za obecných a boli vylúčení z kňazstva. 63 A tiršátaSprávca krajiny im zakázal, aby nejedli zo svätosvätého, dokiaľ vraj nebude stáť kňaz s urím a thumím.

Počet navrátivších sa a ich imanie. Stavänie domu Božieho.

64 Celého shromaždenia bolo spolu štyridsaťdva tisíc tristo šesťdesiat,
65 krome ich sluhov a ich dievok, ktorých bolo sedem tisíc tristo tridsaťsedem, a mali spevákov a speváček dvesto. 66 Ich koní bolo sedemsto tridsaťšesť, ich mulíc dvesto štyridsaťpäť, 67 ich veľblúdov štyristo tridsaťpäť, oslov šesť tisíc sedemsto dvadsať. 68 A niektorí z hláv otcov, keď prišli do domu Hospodinovho, ktorý je v Jeruzaleme, obetovali dobrovoľne na dom Boží, aby ho postavili na jeho mieste: 69 dali podľa možností do pokladu na konanie práce, a to zlata šesťdesiatjeden tisíc daríkov, a striebra päť tisíc mánov a kňazských sukieň sto. 70 A kňazi a Leviti i niektorí z ľudu a speváci a vrátni jako aj Netinejci osadili sa vo svojich mestách i všetok Izrael vo svojich mestách.