Predchádzajúca kapitola

2. kapitola

Navrátivší sa z Babylona.

1 A toto sú synovia krajiny Júdovej, ktorí išli hore zo zajatia prestehovaných, ktorých bol prestehoval Nabuchodonozor, babylonský kráľ, do Babylona, a navrátili sa do Jeruzalema a do Judska, každý do svojho mesta,
2 ktorí prišli so Zerubábelom, s Ješuom, Nehemiášom, so Saraiášom, s Reelaiášom, Mardocheom, Bilšanom, Misparom, Bigvajom, Rechúmom a Baanom. Počet mužov, ľudu Izraelovho: 3 synov Parošových dva tisíce sto sedemdesiatdva; 4 synov Šefatiášových tristo sedemdesiatdva; 5 synov Arachových sedemsto sedemdesiatpäť; 6 synov Pachat-moábových zo synov Ješuu a Joába dva tisíce osemsto dvanásť; 7 synov Élamových tisíc dvesto päťdesiatštyri; 8 synov Zattu-ových deväťsto štyridsaťpäť; 9 synov Zakkajových sedemsto šesťdesiat; 10 synov Báni-ových šesťsto štyridsaťdva; 11 synov Bebajových šesťsto dvadsaťtri; 12 synov Azgádových tisíc dvesto dvadsaťdva; 13 synov Adonikámových šesťsto šesťdesiatšesť; 14 synov Bigvajových dva tisíce päťdesiatšesť; 15 synov Adínových štyristo päťdesiatštyri; 16 synov Aterových z Ezechiáša deväťdesiatosem; 17 synov Becajových tristo dvadsaťtri; 18 synov Jorahových sto dvanásť; 19 synov Chašúmových dvesto dvadsaťtri; 20 synov Gibbárových deväťdesiatpäť; 21 synov mesta Betlehema sto dvadsaťtri; 22 mužov Netofy päťdesiatšesť; 23 mužov Anatóta sto dvadsaťosem; 24 synov Azmáveta štyridsaťdva; 25 synov Kirjat-aríma, Kefíry a Beeróta sedemsto štyridsaťtri; 26 synov Rámy a Geby šesťsto dvadsaťjeden; 27 mužov Michmasa sto dvadsaťdva; 28 mužov Bét-ela a Haja dvesto dvadsaťtri; 29 synov Néba päťdesiatdva; 30 synov Magbíšových sto päťdesiatšesť; 31 synov druhého Élama tisíc dvesto päťdesiatštyri; 32 synov Charímových tristo dvadsať; 33 synov Lodových, Chadídových a Onó-vových sedemsto dvadsaťpäť; 34 synov Jericha tristo štyridsaťpäť; 35 synov Senay tri tisíce šesťsto tridsať;

Kňazi.

36 kňazov: synov Jedaiášových z domu Ješuu deväťsto sedemdesiattri;
37 synov Immerových tisíc päťdesiatdva; 38 synov Paschúrových tisíc dvesto štyridsaťsedem; 39 synov Charímových tisíc sedemnásť;

Leviti.

40 Levitov: synov Ješuových a Kadmielových zo synov Hodaviášových sedemdesiatštyri;
41 spevákov: synov Azafových sto dvadsaťosem; 42 synov vrátnych: synov Šallúmových, synov Atérových, synov Talmonových, synov Akkúbových, synov Chatíta-ových, synov Šobajových, všetkých bolo sto tridsaťdeväť;

Netinejci.

43 Netinejcov: synov Cíchaových, synov Chasufa-ových, synov Tabbaotových,
44 synov Kerosových, synov Siaha-ových, synov Pádonových, 45 synov Lebánahových, synov Chagabahových, synov Akkúbových, 46 synov Chagabových, synov Šamlajových, synov Chanánových, 47 synov Giddélových, synov Garachových, synov Reaiášových, 48 synov Recínových, synov Nekoda-ových, synov Gazzamových, 49 synov Uzza-ových, synov Paseachových, synov Besajových, 50 synov Asnáhových, synov Meunímových, synov Nefusímových, 51 synov Bakbúkových, synov Chakúfa-ových, synov Charchúrových, 52 synov Baclútových, synov Mechida-ových, synov Charšaových, 53 synov Barkosových, synov Sisera-ových, synov Támachových, 54 synov Neciachových, synov Chatifa-ových, 55 synov služobníkov Šalamúnových: synov Sotajových, synov Soferetových, synov Perúdaových, 56 synov Jaalahových, synov Darkonových, synov Giddélových, 57 synov Šefatiášových, synov Chattílových, synov Pocherethaccebaimových, synov Amiových, 58 všetkých Netinejcov a synov služobníkov Šalamúnových bolo tristo deväťdesiatdva.

Tí, ktorí išli z Tel-melacha.

59 A toto sú tí, ktorí išli hore z Tel-melacha, z Tel-charše: Kerúb, Addán a Immér, ale sa nemohli vykázať domom svojich otcov a svojím semenom, či pochádzajú z Izraela:
60 synov Delaiášových, synov Tobiášových, synov Nekoda-ových šesťsto päťdesiatdva. 61 A zo synov kňazov: synovia Chabaiášovi, synovia Hakkócovi, synovia Barzillajovi, ktorý si vzal ženu z dcér Barzillaja Gileádskeho a bol nazvaný ich menom. 62 Tí hľadali svoje písmo chcúc sa vykázať svojím rodom, ale sa nenašli zapísaní a preto boli vyhlásení za obecných a boli vylúčení z kňazstva. 63 A tiršáta im zakázal, aby nejedli zo svätosvätého, dokiaľ vraj nebude stáť kňaz s urím a thumím.

Počet navrátivších sa a ich imanie. Stavänie domu Božieho.

64 Celého shromaždenia bolo spolu štyridsaťdva tisíc tristo šesťdesiat,
65 krome ich sluhov a ich dievok, ktorých bolo sedem tisíc tristo tridsaťsedem, a mali spevákov a speváček dvesto. 66 Ich koní bolo sedemsto tridsaťšesť, ich mulíc dvesto štyridsaťpäť, 67 ich veľblúdov štyristo tridsaťpäť, oslov šesť tisíc sedemsto dvadsať. 68 A niektorí z hláv otcov, keď prišli do domu Hospodinovho, ktorý je v Jeruzaleme, obetovali dobrovoľne na dom Boží, aby ho postavili na jeho mieste: 69 dali podľa možností do pokladu na konanie práce, a to zlata šesťdesiatjeden tisíc daríkov, a striebra päť tisíc mánov a kňazských sukieň sto. 70 A kňazi a Leviti i niektorí z ľudu a speváci a vrátni jako aj Netinejci osadili sa vo svojich mestách i všetok Izrael vo svojich mestách.