Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

48. kapitola

1 Toto sú mená pokolení. Od severného konca po strane cesty do Chetlona, kade sa ide do Chamatu, Chacar-enán, hranica Damašku na sever, po strane Chamatu, a tak mu budú patriť tie kraje, strana od východu na západ k moru: Dánovi jeden diel. 2 A popri hranici Dánovej od východnej strany až po západnú stranu k moru: Aserovi jeden diel. 3 A popri hranici Aserovej od východnej strany až po západnú stranu k moru: Naftalimu jeden diel. 4 A popri hranici Naftaliho od východnej strany až po západnú stranu k moru: Manassesovi jeden diel. 5 A popri hranici Manassesovej od východnej strany až po západnú stranu k moru: Efraimovi jeden diel. 6 A popri hranici Efraimovej od východnej strany a až po západnú stranu k moru: Rúbenovi jeden diel. 7 A popri hranici Rúbenovej od východnej strany po západnú stranu k moru: Júdovi jeden diel. 8 A popri hranici Júdovej od východnej strany po západnú stranu k moru bude tá obeť pozdvihnutia, ktorú budete obetovať, dvadsaťpäť tisíc šírky a dĺžky, jako jeden z dielov, od východnej strany až po západnú stranu k moru, a svätyňa bude prostred neho. 9 Obeť pozdvihnutia, ktorú budete obetovať Hospodinovi, bude dvadsaťpäť tisíc dĺžky a desať tisíc šírky. 10 A týmto bude svätá obeť pozdvihnutia, kňazom, na sever dvadsaťpäť tisíc a na západ, k moru, šírky desať tisíc a na východ šírky desať tisíc a na juh dĺžky dvadsaťpäť tisíc, a svätyňa Hospodinova bude prostred toho. 11 Bude to kňazom, každému, ktorý bude posvätený zo synov Cádokových, ktorí strážili moju stráž, ktorí neblúdili, keď blúdili synovia Izraelovi, jako blúdili Levitovia. 12 A budú mať osobitnú obeť pozdvihnutia, z obeti pozdvihnutia zeme, svätosväté, popri území Levitov. 13 A Levitovia dostanú popri území kňazov dvadsaťpäť tisíc dĺžky a desať tisíc šírky. Každá dĺžka bude dvadsaťpäť tisíc a šírka desať tisíc. 14 Nepredajú z toho ani nezamenia, ani neprejde prvotina zeme na iného, pretože je svätá Hospodinovi. 15 A päť tisíc pozostalého na šírku naproti tým dvadsiatim a piatim tisícom bude neposvätené miesto obecné pre mesto na bývanie a na predmestie, a mesto bude prostred neho. 16 A toto budú jeho rozmery: severná strana štyri tisíce päťsto, južná strana štyri tisíce päťsto, od východnej strany štyri tisíce päťsto a západná strana, k moru, štyri tisíce a päťsto. 17 Mesto bude mať predmestie, na sever dvesto päťdesiat, na juh dvesto päťdesiat, na východ dvesto päťdesiat a na západ k moru, dvesto päťdesiat. 18 A pozostalé na dĺžku popri svätej obeti pozdvihnutia, desať tisíc na východ a desať tisíc na západ, k moru, to bude popri svätej obeti pozdvihnutia, a dôchodok z toho bude na pokrm pre tých, ktorí budú slúžiť mestu. 19 A čo do toho, kto má slúžiť mestu, budú mu slúžiť zo všetkých pokolení Izraelových. 20 Celú tú obeť pozdvihnutia, dvadsaťpäť tisíckrát dvadsaťpäť tisíc, štvorhrannú, budete obetovať v svätú obeť pozdvihnutia k državiu mesta. 21 A pozostalé pre knieža, z jednej i z druhej strany svätej obeti pozdvihnutia a državia mesta pred tými dvadsiatimi a piatimi tisícami obeti pozdvihnutia až po hranicu na východ a na západ, k moru, naproti tým dvadsiatim a piatim tisícom ku hranici na západ, popri tých dieloch, bude pre knieža, a bude svätou obeťou pozdvihnutia, a svätyňa domu bude prostred nej. 22 A z državia Levitov a z državia mesta, prostred toho, čo bude patriť kniežaťu, medzi územím Júdovým a medzi územím Benjaminovým, bude kniežaťu. 23 A čo do ostatných pokolení: od východnej strany až po západnú stranu k moru: Benjaminovi jeden diel. 24 A popri hranici Benjaminovej od východnej strany až po západnú stranu k moru: Simeonovi jeden diel. 25 A popri hranici Simeonovej od východnej strany až po západnú stranu k moru: Izacharovi jeden diel. 26 A popri hranici Izacharovej od východnej strany až po západnú stranu k moru: Zabulonovi jeden diel. 27 A popri hranici Zabulonovej od východnej strany až po západnú stranu k moru: Gádovi jeden diel. 28 A popri hranici Gádovej k južnej strane, na poludnie, bude hranica od Támara k vodám Sváru Kádeša, k potoku, až k Veľkému moru. 29 To je zem, ktorú rozdelíte pokoleniam Izraelovým pre dedičstvo losom, a to sú ich údely, hovorí Pán Hospodin.

Jeruzalemské brány

30 Toto sú výbehy mesta: od severnej strany štyri tisíce päťsto miery.
31 A brány mesta budú pomenované na mená pokolení Izraelových, tri brány na sever: brána Rúbenova jedna, brána Júdova jedna, brána Léviho jedna. 32 Na východnej strane štyri tisíce päťsto a tri brány, a to brána Jozefova jedna, brána Benjaminova jedna, brána Dánova jedna. 33 Južná strana štyri tisíce päťsto miery a brány tri: brána Simeonova jedna, brána Izacharova jedna, brána Zabulonova jedna. 34 Strana k moru, na západ, štyri tisíce päťsto, ich brány tri: brána Gádova jedna, brána Aserova jedna, brána Naftaliho jedna. 35 Dookola osemnásť tisíc trstín. A meno mesta od toho dňa: Hospodin tam.