Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

46. kapitola

Deň sobotného odpočinku a novmesiaca

1 Takto hovorí Pán Hospodin: Brána vnútorného dvora, ktorá je obrátená na východ, bude zavrená po šesť dní práce a v sobotný deň sa otvorí aj v deň novmesiaca sa otvorí.
2 A knieža prijde cestou siene brány zvonku a zastane pri podvojach brány, a kňazi pripravia jeho zápalnú obeť a jeho pokojné obeti a pokloní sa na prahu brány a potom vyjde. A brána sa nezavrie až do večera. 3 A ľud zeme sa budú klaňať pri vchode tej istej brány po sobotách a po novmesiacoch pred Hospodinom. 4 A zápalná obeť, ktorú bude obetovať knieža Hospodinovi v sobotný deň, bude šesť oviec bez vady a baran bez vady, 5 a obetný dar obilný efa na barana a na ovce obetný dar obilný podľa toho, čo už dá jeho ruka, a oleja hín na efu; 6 a na deň novmesiaca to bude junec z hoviad bez vady a šesť oviec a baran bez vady, 7 a efu na junca a efu na barana pripraví za obetný dar obilný, a na ovce podľa toho, čo bude vládať jeho ruka, a oleja hín na efu.

Rozličné pokyny pri obetách

8 A keď prijde knieža, vojde cestou siene brány a jej cestou aj vyjde.
9 A keď prijde ľud zeme pred Hospodina na slávnosti, bude tak, že ten, kto vojde cestou severnej brány, aby sa klaňal, vyjde cestou južnej brány, a ten, kto vojde cestou južnej brány, vyjde cestou brány na sever; nenavráti sa cestou brány, ktorou vošiel, ale pojde prosto pred seba a tak vyjde. 10 Knieža, keď budú vchádzať, vojde medzi nimi, a keď budú vychádzať, vyjdú spolu. 11 A vo sviatky a na slávnosti bude obetný dar obilný efa na junca a efa na barana a na ovce podľa toho, čo dá jeho ruka, a oleja hín na efu. 12 A keď bude pripravovať knieža dobrovoľnú obeť, zápalnú obeť alebo pokojné obeti, dobrovoľnú obeť Hospodinovi, otvoria mu bránu, ktorá je obrátená na východ, a pripraví svoju zápalnú obeť alebo svoje pokojné obeti tak, ako pripravuje v sobotný deň. A keď vyjde, zavrú bránu, po jeho východe. 13 A pripravíš ročného baránka bez vady v zápalnú obeť na každý deň Hospodinovi: pripravíš ho každé ráno. 14 Pripravíš k nemu aj obetný dar obilný každé ráno, šestinu efy a oleja tretinu hína navlažiť bielu múku jemnú, obetný to dar obilný Hospodinovi. To budú večné ustanovenia, ustavične. 15 A tak pripravujte baránka a obetný dar obilný a olej každé ráno, zápalnú to obeť ustavičnú.

Dedičné vlastníctvo kniežaťa

16 Takto hovorí Pán Hospodin: Keď dá knieža niektorému zo svojich synov dar, je to jeho dedičstvo, bude patriť jeho synom, je to ich državie, nadobudnuté dedičstvom.
17 Ale keď dá niektorému zo svojich služobníkov dar zo svojho dedičstva, bude mu patriť až do roku slobody, a vtedy sa navráti kniežaťu; a tedy jeho dedičstvo, dedičstvo jeho synov, bude patriť im. 18 Knieža nevezme z dedičstva ľudu utiskujúc ich a vyháňajúc z ich državia; zo svojho državia dá svojim synom dedičstvo, aby sa nerozptýlil môj ľud, nikto zo svojho državia.

Obetná kuchyňa

19 Potom ma voviedol vchodom, ktorý bol po strane brány, do komôr svätyne, ku kňazom, do komôr, ktoré boly obrátené na sever. A hľa, bolo tam miesto v úzadí po dvoch stranách na západ.
20 A povedal mi: Toto je miesto, kde budú kňazi variť obeť za vinu a obeť za hriech, kde budú piecť obetný dar obilný bez toho, že by to museli vyniesť do vonkajšieho dvora a posvätiť ľud. 21 Potom ma vyviedol do vonkajšieho dvora a povodil ma po štyroch uhloch dvora. A hľa, v každom uhle dvora bol dvorec. 22 Vo všetkých štyroch uhloch dvora boly ohradené dvorce štyridsať lakťov dĺžky a tridsať šírky; všetky štyri maly jednu a tú istú mieru a boly uhlasté. 23 A všetky štyri maly v sebe dookola po stienke, a ohništia variť boly porobené popod stienky dookola. 24 A povedal mi: Tieto dvorce sú domom variacich, kde varia svätoslužobníci domu bitnú obeť ľudu.