Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

46. kapitola

Deň sobotného odpočinku a novmesiaca

1 Takto hovorí Pán Hospodin: Brána vnútorného dvora, ktorá je obrátená na východ, bude zavrená po šesť dní práce a v sobotný deň sa otvorí aj v deň novmesiaca sa otvorí.
2 A knieža prijde cestou siene brány zvonku a zastane pri podvojach brány, a kňazi pripravia jeho zápalnú obeť a jeho pokojné obeti a pokloní sa na prahu brány a potom vyjde. A brána sa nezavrie až do večera. 3 A ľud zeme sa budú klaňať pri vchode tej istej brány po sobotách a po novmesiacoch pred Hospodinom. 4 A zápalná obeť, ktorú bude obetovať knieža Hospodinovi v sobotný deň, bude šesť oviec bez vady a baran bez vady, 5 a obetný dar obilný efa na barana a na ovce obetný dar obilný podľa toho, čo už dá jeho ruka, a oleja hín na efu; 6 a na deň novmesiaca to bude junec z hoviad bez vady a šesť oviec a baran bez vady, 7 a efu na junca a efu na barana pripraví za obetný dar obilný, a na ovce podľa toho, čo bude vládať jeho ruka, a oleja hín na efu.

Rozličné pokyny pri obetách

8 A keď prijde knieža, vojde cestou siene brány a jej cestou aj vyjde.
9 A keď prijde ľud zeme pred Hospodina na slávnosti, bude tak, že ten, kto vojde cestou severnej brány, aby sa klaňal, vyjde cestou južnej brány, a ten, kto vojde cestou južnej brány, vyjde cestou brány na sever; nenavráti sa cestou brány, ktorou vošiel, ale pojde prosto pred seba a tak vyjde. 10 Knieža, keď budú vchádzať, vojde medzi nimi, a keď budú vychádzať, vyjdú spolu. 11 A vo sviatky a na slávnosti bude obetný dar obilný efa na junca a efa na barana a na ovce podľa toho, čo dá jeho ruka, a oleja hín na efu. 12 A keď bude pripravovať knieža dobrovoľnú obeť, zápalnú obeť alebo pokojné obeti, dobrovoľnú obeť Hospodinovi, otvoria mu bránu, ktorá je obrátená na východ, a pripraví svoju zápalnú obeť alebo svoje pokojné obeti tak, ako pripravuje v sobotný deň. A keď vyjde, zavrú bránu, po jeho východe. 13 A pripravíš ročného baránka bez vady v zápalnú obeť na každý deň Hospodinovi: pripravíš ho každé ráno. 14 Pripravíš k nemu aj obetný dar obilný každé ráno, šestinu efy a oleja tretinu hína navlažiť bielu múku jemnú, obetný to dar obilný Hospodinovi. To budú večné ustanovenia, ustavične. 15 A tak pripravujte baránka a obetný dar obilný a olej každé ráno, zápalnú to obeť ustavičnú.

Dedičné vlastníctvo kniežaťa

16 Takto hovorí Pán Hospodin: Keď dá knieža niektorému zo svojich synov dar, je to jeho dedičstvo, bude patriť jeho synom, je to ich državie, nadobudnuté dedičstvom.
17 Ale keď dá niektorému zo svojich služobníkov dar zo svojho dedičstva, bude mu patriť až do roku slobody, a vtedy sa navráti kniežaťu; a tedy jeho dedičstvo, dedičstvo jeho synov, bude patriť im. 18 Knieža nevezme z dedičstva ľudu utiskujúc ich a vyháňajúc z ich državia; zo svojho državia dá svojim synom dedičstvo, aby sa nerozptýlil môj ľud, nikto zo svojho državia.

Obetná kuchyňa

19 Potom ma voviedol vchodom, ktorý bol po strane brány, do komôr svätyne, ku kňazom, do komôr, ktoré boly obrátené na sever. A hľa, bolo tam miesto v úzadí po dvoch stranách na západ.
20 A povedal mi: Toto je miesto, kde budú kňazi variť obeť za vinu a obeť za hriech, kde budú piecť obetný dar obilný bez toho, že by to museli vyniesť do vonkajšieho dvora a posvätiť ľud. 21 Potom ma vyviedol do vonkajšieho dvora a povodil ma po štyroch uhloch dvora. A hľa, v každom uhle dvora bol dvorec. 22 Vo všetkých štyroch uhloch dvora boly ohradené dvorce štyridsať lakťov dĺžky a tridsať šírky; všetky štyri maly jednu a tú istú mieru a boly uhlasté. 23 A všetky štyri maly v sebe dookola po stienke, a ohništia variť boly porobené popod stienky dookola. 24 A povedal mi: Tieto dvorce sú domom variacich, kde varia svätoslužobníci domu bitnú obeť ľudu.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk