Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

36. kapitola

Útecha vrchom Izraela

1 A ty, synu človeka, prorokuj o vrchoch Izraelových a povieš: Vrchy Izraelove, počujte slovo Hospodinovo!
2 Takto hovorí Pán Hospodin: Preto, že nepriateľ hovorí o vás: Aha! A čo do večných výšin, to bude nám do državia! 3 preto prorokuj a povieš: Takto hovorí Pán Hospodin: Preto, a práve preto, že vás pustošili a hltali zo všetkých strán, aby ste boly državím ostatku národov a brané ste na ret jazyka a v zlú povesť ľudu, 4 preto, vrchy Izraelove, počujte slovo Pána Hospodina: Takto hovorí Pán Hospodin vrchom a brehom, potokom a dolinám, pustým spustošeninám a opusteným mestám, ktoré sa staly lúpežou a posmechom ostatku národov, ktoré sú naokolo, 5 preto takto hovorí Pán Hospodin: Ba istotne budem hovoriť v ohni svojej horlivosti proti ostatku národov a proti celej Idumei, ktorí si osvojili moju zem za državie radujúc sa celým srdcom s opovrhovaním z duše, aby ju zahnali v lúpež. 6 Preto prorokuj o zemi Izraelovej a povieš vrchom a brehom, potokom a dolinám: Takto hovorí Pán Hospodin: Hľa, hovoril som vo svojej horlivosti a vo svojej prchlivosti, pretože nesiete potupu národov. 7 Preto takto hovorí Pán Hospodin: Ja som pozdvihol svoju ruku prisahajúc, že národy, ktoré sú vôkol vás, tie ponesú svoju potupu. 8 A vy, vrchy Izraelove, poženiete svoje letorasty a budete donášať svoje ovocie môjmu ľudu Izraelovi, lebo sa priblížili, aby prišli. 9 Lebo hľa, prijdem k vám a pohliadnem na vás, a budete obrábané a posievané. 10 A rozmnožím na vás ľudí, celý dom Izraelov, koľko ho je, a mestá budú obývané a spustošeniny vystavené. 11 Rozmnožím na vás ľudí i hovädá, a budú sa množiť a plodiť, a učiním to, že budete obývané jako za vašich predošlých čias, áno, budem vám činiť ešte lepšie ako za vášho počiatku, a zviete, že ja som Hospodin. 12 A spôsobím to, že budú po vás chodiť ľudia, môj ľud Izrael, a budú tebou vládnuť dedične, a budeš im za dedičstvo a neosirotíš ich viacej. 13 Takto hovorí Pán Hospodin: Preto, že vám hovoria: Ty si zem, ktorá zožieraš ľudí a osirotievala si svoje národy, 14 preto nebudeš už viacej žrať ľudí ani neurobíš viacej toho, aby klesly tvoje národy, hovorí Pán Hospodin. 15 A nedopustím, aby si ešte voľakedy slýchala potupu národov, ani neponesieš viacej pohany ľudí, jako ani neučiníš toho, aby klesly tvoje národy, hovorí Pán Hospodin.

Obnovenie Izraela

16 A stalo sa slovo Hospodinovo ku mne povediac:
17 Synu človeka, dom Izraelov bývajúc na svojej zemi zanečistili ju svojou cestou a svojimi skutkami; jako nečistota ženy, oddelenej pre svoju nečistotu, bola ich cesta predo mnou. 18 Preto som vylial na nich svoju prchlivosť pre krv, ktorú vylievali na zemi, a pretože ju zanečistili svojimi ukydanými bohmi. 19 A rozptýlil som ich medzi národy, a sú rozohnaní po zemiach; podľa ich cesty a podľa ich skutkov som ich súdil. 20 Ba ešte aj prijdúc medzi národy, kam prišli, poškvrnili meno mojej svätosti, keď hovorili o nich: Toto sú ľud Hospodinov a vyšli z jeho zeme. 21 Ale som šetril pre meno svojej svätosti, ktoré poškvrnili dom Izraelov medzi národami, kam prišli. 22 Preto povedz domu Izraelovmu: Takto hovorí Pán Hospodin: Nie pre vás to činím, dome Izraelov, ale pre meno svojej svätosti, ktoré ste poškvrnili medzi národami, kam ste prišli. 23 Ale posvätím svoje veľké meno, poškvrnené medzi národami, ktoré ste poškvrnili medzi nimi, a poznajú národy, že ja som Hospodin, hovorí Pán Hospodin, keď sa posvätím vo vás pred ich očami. 24 Lebo vás poberiem z národov a shromaždím vás zo všetkých zemí a dovediem vás do vašej zeme. 25 A pokropím vás čistou vodou, a budete čistí; od všetkých vašich nečistôt aj od všetkých vašich ukydaných bohov vás očistím. 26 A dám vám nové srdce a nového ducha dám do vášho vnútra a odstránim to kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce z mäsa. 27 A dám svojho Ducha do vášho vnútra a učiním to, aby ste chodili v mojich ustanoveniach a ostríhali moje súdy a činili ich. 28 A budete bývať v zemi, ktorú som dal vašim otcom, a budete mi ľudom, a ja vám budem Bohom. 29 A zachránim vás zo všetkých vašich nečistôt a zavolám na obilie a rozmnožím ho a nedopustím na vás hladu. 30 A rozmnožím ovocie stromov a úrodu poľa, aby ste viacej nebrali potupy hladu medzi národami. 31 A rozpamätáte sa na svoje zlé cesty a na svoje skutky, ktoré neboly dobré, a budete sa oškliviť sami sebe pre svoje neprávosti a pre svoje ohavnosti. 32 Neurobím toho pre vás, hovorí Pán Hospodin, nech vám je to známe! Hanbite sa a styďte sa pre svoje cesty, dome Izraelov. 33 Takto hovorí Pán Hospodin: Toho dňa, ktorého vás očistím od všetkých vašich neprávostí, osadím mestá, a tie spustošeniny budú vystavené. 34 A zem, ktorá bola spustošená, bude zase obrábaná, miesto toho, čo bola pustinou pred očima každého, kto išiel tade. 35 A povedia: Táto zem, ktorá bola spustošená, je ako zahrada Éden, a mestá, spustošené, opustené a rozborené, sú ohradené obývané. 36 A zvedia národy, ktoré pozostanú vôkol vás, že ja Hospodin som vystavil tie zboreniny a vysadil spustošeniny. Ja Hospodin som hovoril a učiním. 37 Takto hovorí Pán Hospodin: Ešte i v tej veci sa dám najsť domu Izraelovmu, aby som im to učinil: Rozmnožím ich ako stádo ľudí. 38 Jako stádo posviatností, jako stádo Jeruzalema na jeho slávnosti, také budú tie spustošené mestá plné stáda ľudí, a zvedia, že ja som Hospodin.