Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

34. kapitola

Proti zlým vládcom ľudu

1 A stalo sa slovo Hospodinovo ku mne povediac:
2 Synu človeka, prorokuj proti pastierom Izraelovým, prorokuj a povieš im, tým pastierom: Takto hovorí Pán Hospodin: Oj, beda pastierom Izraelovým, ktorí pasú sami seba! Či azda nemajú pastieri pásť stádo? 3 Tuk jete a vlnou sa odievate, vykŕmené zabíjate, stáda nepasiete. 4 Chorľavých zo stáda neposilňujete, nemocného neliečite, zlámaného neobväzujete a zaplašeného nenavracujete ani zahynulého nehľadáte, ale prísne panujete nad nimi a tvrde. 5 A tak sú rozptýlené, nemajúce pastiera, a sú za pokrm všelijakej zveri poľnej a sú rozptýlené. 6 Blúdia, moje stádo, po všetkých vrchoch a na každom brehu vysokom, sú rozptýlení, moje stádo, po celej tvári zeme, a nie je nikoho, kto by sa po nich pýtal, ani nie je nikoho, kto by hľadal. 7 Preto, pastieri, počujte slovo Hospodinovo: 8 Jako že ja žijem, hovorí Pán Hospodin, preto, že je moje stádo za lúpež, a že je moje stádo za žrádlo všelijakej zveri poľnej, preto, že nieto pastiera, a že moji pastieri sa nepýtajú po mojom stáde, ale že pastieri pasú sami seba a môjho stáda nepasú: 9 preto, pastieri, počujte slovo Hospodinovo: 10 Takto hovorí Pán Hospodin: Hľa, prijdem na pastierov a budem vyhľadávať svoje stádo z ich ruky a učiním koniec ich paseniu stáda, ani nebudú tí pastieri viacej pásť sami seba, ale vytrhnem svoje ovce z ich úst, aby im neboly za pokrm. 11 Lebo takto hovorí Pán Hospodin: Hľa, ja sám prijdem a vyhľadám svoje ovce a pozriem sa na ne. 12 Ako pastier prehliada svoje stádo v deň, v ktorý je medzi svojimi rozprchlými ovcami, tak i ja budem prehliadať svoje ovce a vytrhnem ich zo všetkých miest, kde sú rozptýlení, v deň hustého oblaku a mrákavy. 13 A vyvediem ich z národov a shromaždím ich zo zemí a dovediem ich do ich zeme a budem ich pásť po vrchoch Izraelových, popri potokoch a na všetkých miestach zeme, súcich na bývanie. 14 Budem ich pásť na dobrej paši, a na vrchoch výšiny Izraelovej bude ich pastva; tam budú líhať odpočívajúc na dobrom pasienku a budú sa pásť na tučnej paši po vrchoch Izraelových. 15 Ja budem pásť svoje ovce a ja spôsobím to, aby odpočívajúc líhaly v pokoji, hovorí Pán Hospodin. 16 Vyhľadám ztratené a navrátim zaplašené, obviažem polámané a nemocné posilním, ale tučné a silné zahladím; budem ho pásť v súde. 17 A vy, moje stádo, takto hovorí Pán Hospodin: Hľa, budem súdiť medzi dobytčaťom a dobytčaťom, medzi baranmi a kozlami. 18 Či vám je to málo, že spášate dobrú pašu a ostatok svojej paše šliapete svojimi nohami? A či vám to málo, že pijete usadlú vodu čistú a ostatné kalíte svojimi nohami? 19 A či sa majú moje ovce pásť na tom, čo ste vy pošliapali svojimi nohami, alebo tiež či majú piť to, čo ste vy zakalili svojimi nohami? 20 Preto takto im hovorí Pán Hospodin: Hľa, ja sám prijdem a budem súdiť medzi tučným dobytčaťom a medzi chudým dobytčaťom. 21 Pretože bokom i plecom strkáte a svojimi rohami koliete všetky chorľavé, dokiaľ ich len von nerozptýlite, 22 zachránim svoje stádo, aby nebolo viacej za lúpež, a budem súdiť medzi dobytčaťom a dobytčaťom. 23 A postavím nad nimi jedného pastiera, a bude ich pásť, svojho služobníka Dávida, ten ich bude pásť a ten im bude pastierom. 24 A ja Hospodin im budem Bohom, a môj služobník Dávid bude kniežaťom prostred nich. Ja Hospodin som hovoril. 25 A učiním s nimi smluvu pokoja a urobím koniec zlej zveri a odpracem ju zo zeme, a budú bývať i na púšti bezpečne a spávať po lesoch. 26 Učiním ich ako aj okolie svojho brehu požehnaním, a dám to, aby padal dážď svojím časom; budú to dažde požehnania. 27 A tak vydá strom na poli svoje ovocie, a zem vydá svoju úrodu, a budú bezpeční na svojej zemi a zvedia, že ja som Hospodin, keď polámem svory ich jarma a vytrhnem ich z ruky tých, ktorí robia na nich. 28 Nebudú viacej za lúpež národom, ani ich nebude žrať zver zeme; ale budú bývať bezpečne, a nebude nikoho, kto by prestrašil. 29 A vzbudím im sadenec slávneho mena, a nebudú viacej spratávaní hladom v zemi ani neponesú viacej potupy národov. 30 A zvedia, že ja Hospodin, ich Bôh, som s nimi, a že oni sú môj ľud, dom Izraelov, hovorí Pán Hospodin. 31 A vy, moje stádo, stádo mojej pastvy, ste ľudia; ja som váš Bôh, hovorí Pán Hospodin.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk