32. kapitola

Žalospevy nad faraónom

1 A zase bolo dvanásteho roku, dvanásteho mesiaca, prvého dňa toho mesiaca, že stalo sa slovo Hospodinovo ku mne povediac:
2 Synu človeka, pozdvihni trúchlospev nad faraonom, egyptským kráľom, a povieš mu: Podobal si sa mladému ľvovi národov, ale ty si bol ako drak v moriach, vynoroval si sa vo svojich riekach, mútil si vody svojimi nohami a šliapal si ich rieky. 3 Takto hovorí Pán Hospodin: Ale rozostriem na teba svoju sieť shromaždením mnohých národov, a vytiahnu ťa v mojom vleku. 4 A hodím ťa na zem, na šíre pole ťa šmarím a učiním to, že budú bývať na tebe všelijakí vtáci nebeskí a nasýtim tebou zver celej zeme. 5 Dám tvoje telo na vrchy a vyplním doliny hromadou tvojich mŕtvol 6 a napojím zem, v ktorej plávaš, tvojou krvou až po vrchy, takže sa i potoky naplnia tebou. 7 A v tom, keď ťa vyhasím, zakryjem nebesia a oblečiem ich hviezdy v čierno; slnce zakryjem hustým oblakom, a mesiac nedá svietiť svojmu svetlu; 8 všetky svetelné telesá na nebi pokryjem pre teba v čierno a dám tmu na tvoju zem, hovorí Pán Hospodin. 9 A strápim srdce mnohých národov, keď zanesiem zvesť o tvojom skrúšení medzi národy, do zemí, ktorých si neznal. 10 A učiním to, aby sa desily nad tebou mnohé národy, a ich kráľovia sa budú náramne hroziť nad tebou, keď budem šermovať svojím mečom pred ich tvárou, a budú sa triasť každú chvíľu, každý za svoj život, v deň tvojho pádu. 11 Lebo takto hovorí Pán Hospodin: Meč babylonského kráľa prijde na teba. 12 Mečami udatných porazím tvoje množstvo; ukrutní z národov sú všetci, koľko ich je a zkazia pýchu Egypta, a bude zahladené všetko jeho množstvo. 13 A vyhubím každé jeho hovädo spopri mnohých vôd, a nebude ich viacej mútiť noha človeka, ani ich nebude mútiť kopyto hoväda. 14 Vtedy spôsobím to, aby opadly ich vody a ich rieky tiekly jako olej, hovorí Pán Hospodin, 15 keď obrátim Egyptskú zem na pustinu a púšť, na zem, vyprázdnenú z jej plnosti, keď zbijem všetkých tých, ktorí bývajú v nej, a zvedia, že ja som Hospodin. 16 To je trúchlospev, ktorý budú spievať nariekajúc; dcéry národov ho budú spievať nariekajúc; nad Egyptom i nad všetkým jeho množstvom ho budú spievať nariekajúc, hovorí Pán Hospodin. 17 A bolo dvanásteho roku, pätnásteho dňa toho mesiaca, že stalo sa slovo Hospodinovo ku mne povediac: 18 Synu človeka, nariekaj nad množstvom Egypta a svrhni ho dolu, aj on, Egypt, i dcéry slávnych národov, do spodku zeme s tými, ktorí sostupujú do jamy. 19 Nad koho si ty krásnejší? Sostúp a polož sa ležať s neobrezanými! 20 Padnú medzi pobitými od meča; meč je daný; vlečte ho i všetky jeho množstvá! 21 Budú mu hovoriť najsilnejší z hrdinov zprostred pekla s tými, ktorí mu pomáhali: Sostúpili, ležia neobrezanci, pobití mečom. 22 Tam je Assúr i všetko jeho shromaždenie; jeho hroby sú vôkol neho; všetci sú pobití, padli od meča, 23 ktorého hroby sú dané v najzadnejších kútoch jamy, a jeho shromaždenie je vôkol jeho pohrobišťa, všetci pobití, padlí od meča, ktorí púšťali strach v zemi živých. 24 Tam je Élam i všetko jeho množstvo vôkol jeho pohrobišťa, všetko pobití, padlí od meča, ktorí sostúpili neobrezaní do spodku zeme, ktorí púšťali svoj strach v zemi živých, a nesú svoju potupu s tými, ktorí sostupujú do jamy. 25 Medzi pobitými mu dali ležisko so všetkým jeho množstvom; jeho hroby sú vôkol neho, vôkol jeho kráľa, všetko neobrezanci, pobití mečom, lebo ich strach sa púšťal v zemi živých, a tak nesú svoju potupu s tými, ktorí sostupujú do jamy; medzi pobitých je daný. 26 Tam je Mešech, Túbal i všetko jeho množstvo, jeho hroby vôkol neho, všetko neobrezanci, pobití mečom, pretože púšťali svoj strach v zemi živých. 27 A nebudú ležať s hrdinami, padlými z neobrezancov, ktorí sostúpili do pekla so svojimi vojennými nástrojami, a dali svoje meče pod svoje hlavy, a tak je ich neprávosť na ich kostiach, pretože boli postrachom hrdinov v zemi živých. 28 Ale ty budeš skrúšený medzi neobrezancami a budeš ležať s pobitými od meča. 29 Tam je Edom, jeho kráľovia i všetky jeho kniežatá, ktorí sú vydaní aj so svojím hrdinstvom, aby boli jedno s pobitými od meča; ležia s neobrezancami a s tými, ktorí sostupujú do jamy. 30 Tam sú kniežatá severa, všetky, koľko ich bolo, i všetci Sidonci, ktorí sostúpili s pobitými, so svojím strachom hanbiac sa za svoje hrdinstvo a budú ležať, neobrezanci, s pobitými od meča a ponesú svoju potupu s tými, ktorí sostupujú do jamy. 31 Tých uvidí faraon a poteší sa i so všetkým svojím množstvom; mečom pobití budú faraon i všetko jeho vojsko, hovorí Pán Hospodin, 32 pretože som bol pustil jeho strach v zemi živých, a tak bude položený ležať medzi neobrezancami s pobitými od meča, faraon i všetko jeho množstvo, hovorí Pán Hospodin.