25. kapitola

Hrozba Amónčanom

1 A stalo sa slovo Hospodinovo ku mne povediac:
2 Synu človeka, obráť svoju tvár proti synom Ammonovým a prorokuj proti nim. 3 A povieš synom Ammonovým: Počujte slovo Pána Hospodina! Takto hovorí Pán Hospodin: Ty, zem Ammonova, preto, že hovoríš: Aha! o mojej svätyni, že je poškvrnená, a o zemi Izraelovej, že je spustošená, a o dome Júdovom, že odišli do zajatia, 4 preto hľa, vydám ťa synom východu za državie a rozbytujú v tebe svoje ohrady a postavia v tebe svoje príbytky; oni budú jesť tvoje ovocie a oni budú piť tvoje mlieko. 5 A vydám mesto Rabbu za pastvisko veľblúdov a obydlia synov Ammonových za ležište drobného stáda, a zviete, že ja som Hospodin. 6 Lebo takto hovorí Pán Hospodin: Preto, že si tlieskal rukou a dúpal nohou a radoval si sa s celým svojím opovržením v duši nad zemou Izraelovou, 7 preto hľa, vystriem na teba svoju ruku a dám ťa za lúpež národom a vyplienim ťa zpomedzi ľudí a vyhubím ťa zpomedzi zemí, zahladím ťa, a tak zvieš, že ja som Hospodin.

Hrozba Moábčanom a Edómčanom

8 Takto hovorí Pán Hospodin: Preto, že hovorí Moáb a Seir: Hľa, dom Júdov je ako všetky iné národy,
9 preto hľa, otvorím bok Moábov od jeho miest, odtiaľ, kde sú jeho mestá, od jeho konca, rozkošnú zem Bét-haješimóta, Bálmeona a Kirjataima, 10 synom východu na synov Ammonových a dám ju do državia, aby sa nespomínalo na synov Ammonových medzi národami. 11 A vykonám súdy aj na Moábovi, a zvedia, že ja som Hospodin. 12 Takto hovorí Pán Hospodin: Preto, že sa Edom ukrutne pomstil domu Júdovmu a previnili sa veľmi a vypomstili sa na nich, 13 preto takto hovorí Pán Hospodin: Vystriem svoju ruku i na Edoma a vyplienim z neho človeka i hovädo a obrátim ho v pustinu od Témana, a až do Dedána popadajú mečom. 14 A dám svoju pomstu na Edoma rukou svojho ľudu Izraela, a vykonajú na Edomovi podľa môjho hnevu a podľa mojej prchlivosti, a poznajú moju pomstu, hovorí Pán Hospodin.

Hrozba Filištíncom

15 Takto hovorí Pán Hospodin: Preto, že Filištíni robili v pomste a pomstili sa krute s opovržením v duši, aby zkazili vo večnom nepriateľstve,
16 preto takto hovorí Pán Hospodin: Hľa, vystriem svoju ruku na Filištínov a vyplienim Keréťanov a vyhubím ostatok pobrežia mora 17 a vykonám na nich mnohonásobnú pomstu veľkú káraniami prchlivého hnevu, a zvedia, že ja som Hospodin, keď položím na nich svoju pomstu.