Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

25. kapitola

Hrozba Amónčanom

1 A stalo sa slovo Hospodinovo ku mne povediac:
2 Synu človeka, obráť svoju tvár proti synom Ammonovým a prorokuj proti nim. 3 A povieš synom Ammonovým: Počujte slovo Pána Hospodina! Takto hovorí Pán Hospodin: Ty, zem Ammonova, preto, že hovoríš: Aha! o mojej svätyni, že je poškvrnená, a o zemi Izraelovej, že je spustošená, a o dome Júdovom, že odišli do zajatia, 4 preto hľa, vydám ťa synom východu za državie a rozbytujú v tebe svoje ohrady a postavia v tebe svoje príbytky; oni budú jesť tvoje ovocie a oni budú piť tvoje mlieko. 5 A vydám mesto Rabbu za pastvisko veľblúdov a obydlia synov Ammonových za ležište drobného stáda, a zviete, že ja som Hospodin. 6 Lebo takto hovorí Pán Hospodin: Preto, že si tlieskal rukou a dúpal nohou a radoval si sa s celým svojím opovržením v duši nad zemou Izraelovou, 7 preto hľa, vystriem na teba svoju ruku a dám ťa za lúpež národom a vyplienim ťa zpomedzi ľudí a vyhubím ťa zpomedzi zemí, zahladím ťa, a tak zvieš, že ja som Hospodin.

Hrozba Moábčanom a Edómčanom

8 Takto hovorí Pán Hospodin: Preto, že hovorí Moáb a Seir: Hľa, dom Júdov je ako všetky iné národy,
9 preto hľa, otvorím bok Moábov od jeho miest, odtiaľ, kde sú jeho mestá, od jeho konca, rozkošnú zem Bét-haješimóta, Bálmeona a Kirjataima, 10 synom východu na synov Ammonových a dám ju do državia, aby sa nespomínalo na synov Ammonových medzi národami. 11 A vykonám súdy aj na Moábovi, a zvedia, že ja som Hospodin. 12 Takto hovorí Pán Hospodin: Preto, že sa Edom ukrutne pomstil domu Júdovmu a previnili sa veľmi a vypomstili sa na nich, 13 preto takto hovorí Pán Hospodin: Vystriem svoju ruku i na Edoma a vyplienim z neho človeka i hovädo a obrátim ho v pustinu od Témana, a až do Dedána popadajú mečom. 14 A dám svoju pomstu na Edoma rukou svojho ľudu Izraela, a vykonajú na Edomovi podľa môjho hnevu a podľa mojej prchlivosti, a poznajú moju pomstu, hovorí Pán Hospodin.

Hrozba Filištíncom

15 Takto hovorí Pán Hospodin: Preto, že Filištíni robili v pomste a pomstili sa krute s opovržením v duši, aby zkazili vo večnom nepriateľstve,
16 preto takto hovorí Pán Hospodin: Hľa, vystriem svoju ruku na Filištínov a vyplienim Keréťanov a vyhubím ostatok pobrežia mora 17 a vykonám na nich mnohonásobnú pomstu veľkú káraniami prchlivého hnevu, a zvedia, že ja som Hospodin, keď položím na nich svoju pomstu.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk