Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

11. kapitola

Súd nad predákmi ľudu

1 A Duch ma vyzdvihol a zaviedol ma k východnej bráne domu Hospodinovho, ktorá je obrátená na východ, a hľa, pri vchode do brány bolo dvadsaťpäť mužov, medzi ktorými som videl Jazaniáša, syna Azzúrovho, a Pelatiáša, syna Benaiášovho, kniežatá ľudu.
2 A riekol mi: Synu človeka, toto sú tí mužovia, ktorí vymýšľajú neprávosť a ktorí dávajú zlú radu v tomto meste, 3 ktorí hovoria: Nestaväť v blízkom čase domy; ono je hrncom, a my sme mäsom. 4 Preto prorokuj proti nim, prorokuj, synu človeka! 5 A pripadol na mňa Duch Hospodinov a riekol mi: Povedz: Takto hovorí Hospodin: Tak hovoríte, dome Izraelov, a vašu myseľ, to, čo vystupuje vo vašom duchu, ja znám. 6 Namnožili ste svojich pobitých v tomto meste a naplnili ste jeho ulice skolenými. 7 Preto takto hovorí Pán Hospodin: Vaši pobití, ktorých ste pobili a nahromadili v jeho strede, tí sú tým mäsom, a ono hrncom, ale vás vyvedú z neho. 8 Bojíte sa meča, a meč uvediem na vás, hovorí Pán Hospodin. 9 A vyvediem vás zprostred neho a dám vás do ruky cudzozemcov a vykonám na vás súdy. 10 Od meča padnete; na pomedzí Izraelovom vás budem súdiť, a zviete, že ja som Hospodin. 11 Ono vám nebude hrncom, aby ste vy boli prostred neho mäsom; na pomedzí Izraelovom vás budem súdiť. 12 A zviete, že ja som Hospodin, v ktorého ustanoveniach ste nechodili ani ste nečinili mojich súdov, ale ste robili podľa súdov pohanov, ktorí sú vôkol vás. 13 A stalo sa, keď som prorokoval, že Pelatiáš, syn Benaiášov, zomrel. Vtedy som padol na svoju tvár a skríkol som veľkým hlasom a povedal som: Ach, Pane, Hospodine, činíš koniec ostatku Izraelovmu!

Zasľúbenie obnovenia

14 A stalo sa slovo Hospodinovo ku mne povediac:
15 Synu človeka, tvoji bratia, tvoji bratia, mužovia tvojho výkupného príbuzenstva sú to, a celý dom Izraelov, všetci, ktorým vraveli obyvatelia Jeruzalema: Vzdiaľte sa od Hospodina! Nám je daná táto zem do dedičstva. 16 Preto povedz: Takto hovorí Pán Hospodin: Keď som ich aj zahnal ďaleko medzi národy a keď som ich aj rozptýlil do rôznych zemí, ale im budem svätyňou za krátky čas v zemiach, do ktorých prišli. 17 Preto povedz: Takto hovorí Pán Hospodin: A shromaždím vás z národov a soberiem vás zo zemí, do ktorých ste rozptýlení, a dám vám zem Izraelovu. 18 A vojdú ta a odpracú z nej všetky jej mrzkosti a všetky jej ohavnosti. 19 A dám im jedno srdce a nového ducha dám do vášho vnútra, odstránim kamenné srdce z ich tela a dám im srdce z mäsa, 20 aby chodili v mojich ustanoveniach a ostríhali moje súdy a činili ich. A tak mi budú ľudom, a ja im budem Bohom. 21 Ale čo do tých, ktorých srdce chodí za ich mrzkosťami a za ich ohavnosťami, tých cestu dám na ich hlavu, hovorí Pán Hospodin.

Odchod slávy Hospodina

22 A cherubi zdvihli svoje krýdla, a kolesá vzniesly sa popri nich a sláva Boha Izraelovho nad nimi shora.
23 A sláva Hospodinova vystúpila hore zponad prostredku mesta a zastála na vrchu, ktorý je od východu mesta. 24 Potom ma vyzdvihol Duch a doviedol ma zase do Chaldejska k zajatým vo videní, v Duchu Božom. A tak odišlo hore odo mňa videnie, ktoré som videl. 25 A hovoril som zajatým všetky slová a veci Hospodinove, ktoré mi ukázal.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk