Predchádzajúca kapitola

31. kapitola

Umelci pre potrebu stánu.

1 A Hospodin hovoril Mojžišovi a riekol:
2 Vidz, menom som povolal Becaleéla, syna Úriho, syna Húrovho, z pokolenia Júdovho. 3 A naplnil som ho duchom Božím, múdrosťou, rozumnosťou a umením, a to vo všelijakom diele, 4 aby bol schopný vymyslieť dôvtipné veci a pracovať v zlate, striebre a v medi 5 a rezať kameň na osádzanie ako i rezať drevo, pracovať v každom diele. 6 A ja, hľa, dal som Aholiába, syna Achisámachovho, z pokolenia Dánovho, aby pracoval s ním, a do srdca všetkých, ktorí sú múdreho srdca, dal som múdrosť, a spravia všetko, čo som ti prikázal: 7 stán shromaždenia, truhlu svedoctva a pokrývku, ktorá bude na nej, a všetko náradie stánu, 8 aj stôl a jeho nádoby, čistý svietnik a všetko jeho náčinie a oltár pre kadivo 9 aj oltár pre zápaly a všetko jeho náradie aj umyvák a jeho podstavec, 10 i jemne pletené rúcha do služby a sväté rúcha pre Árona, kňaza, a rúcha jeho synov, aby konali kňazskú službu, 11 a olej na pomazávanie a kadivo z voňavých vecí pre svätyňu, všetko spravia tak, ako som ti prikázal.

Sobota.

12 A ešte povedal Hospodin Mojžišovi a riekol:
13 A ty hovor synom Izraelovým a povedz: A však mojej soboty budete ostríhať, lebo je to znamením medzi mnou a medzi vami po vašich pokoleniach, aby sa vedelo, že ja som Hospodin, ktorý vás posväcujem. 14 A budete ostríhať sobotu, lebo vám je svätá; kto by ju poškvrnil, istotne zomrie, lebo ktokoľvek by v nej robil nejakú prácu, tá duša bude vyťatá zprostred svojho ľudu. 15 Šesť dní sa bude robiť práca, a v siedmy deň je sobota odpočinutia, sväté Hospodinovi. Každý, kto by robil nejakú prácu v sobotný deň, istotne zomrie. 16 Preto budú synovia Izraelovi ostríhať sobotu tak, aby svätili sobotu po svojich pokoleniach večnou smluvou. 17 Je to znamením medzi mnou a medzi synmi Izraelovými na veky; lebo šesť dní činil Hospodin nebesia a zem a siedmeho dňa prestal a oddýchol si. 18 A dal Mojžišovi, keď s ním dohovoril na vrchu Sinai, dve dosky svedoctva, kamenné dosky, popísané prstom Božím.