Predchádzajúca kapitola

24. kapitola

Mojžiš povolaný na vrch. Obetovanie. Videli Boha.

1 A Mojžišovi riekol: Vyjdi hore k Hospodinovi ty a Áron, Nádab a Abíhu a sedemdesiati zo starších Izraelových, a budete sa klaňať zďaleka.
2 A priblíži sa iba sám Mojžiš k Hospodinovi, ale oni sa nepriblížia, ani ľud nevyjde s ním hore. 3 Potom prišiel Mojžiš a rozpovedal ľudu všetky slová Hospodinove i všetky súdy. A všetok ľud odpovedal jedným hlasom, a riekli: Všetky slová, ktoré hovoril Hospodin, budeme robiť. 4 A Mojžiš napísal všetky slová Hospodinove a vstanúc skoro ráno vystavil oltár pod vrchom a postavil dvanásť pamätných stĺpov podľa počtu dvanástich pokolení Izraelových. 5 A poslal mládencov zo synov Izraelových, a obetovali zápaly a obetovali Hospodinovi bitné obeti pokojné, juncov. 6 A Mojžiš vzal polovicu krvi a vlial do medeníc a druhú polovicu krvi vylial na oltár. 7 Potom vzal knihu smluvy a čítal pred ľudom. A riekli: Všetko, čo hovoril Hospodin, budeme robiť a poslúchať. 8 Vtedy vzal Mojžiš krv a pokropil ľud a riekol: Hľa, toto je krv smluvy, ktorú učinil s vami Hospodin nad všetkými týmito slovami. 9 Potom vyšiel hore Mojžiš a Áron, Nádab a Abíhu a sedemdesiati zo starších Izraelových. 10 A videli Boha Izraelovho, a pod jeho nohami bolo čosi jako dielo jasnosti zafíra a jako samo nebo čo do čistoty. 11 A na kniežatá synov Izraelových nevystrel svojej ruky, hoci videli Boha, a jedli a pili.

Mojžiš na vrchu štyridsať dní.

12 A Hospodin riekol Mojžišovi: Vyjdi ku mne hore na vrch a buď tam, a dám ti kamenné dosky a zákon a prikázanie, ktoré som napísal, učiť ich.
13 Vtedy vstal Mojžiš a Jozua, jeho služobník, a Mojžiš vyšiel na vrch Boží. 14 A starším povedal: Zostaňte nám tu, dokiaľ sa nevrátime k vám. A hľa, Áron a Húr budú s vami. Kto má nejakú spornú vec, nech ide k nim. 15 Potom vyšiel Mojžiš na vrch, a oblak prikryl vrch. 16 A sláva Hospodinova prebývala na vrchu Sinai, a oblak ho pokrýval šesť dní, a siedmeho dňa zavolal na Mojžiša zprostred oblaku. 17 A sláva Hospodinova bola na pohľad ako zožierajúci oheň na temene vrchu pred očami synov Izraelových. 18 A Mojžiš vošiel doprostred oblaku a vyšiel na vrch. A Mojžiš bol na vrchu štyridsať dní a štyridsať nocí.