Predchádzajúca kapitola

11. kapitola

Predpoveď Božia o poslednej rane. Hospodin káže vypožičať si od Egypťanov.

1 A Hospodin riekol Mojžišovi: Ešte jednu ranu uvediem na faraona a na Egypt, a potom vás prepustí odtiaľto. A nie len že vás cele prepustí, ale vás ešte i poženie odtiaľto.
2 Nože hovor v uši ľudu, aby si vyžiadali každý od svojho blížneho a každá od svojej blížnej strieborné klenoty a zlaté klenoty. 3 A Hospodin dal ľudu milosť v očiach Egypťanov. I sám muž Mojžiš bol veľmi veliký v Egyptskej zemi, v očiach služobníkov faraonových i v očiach ľudu. 4 A Mojžiš riekol: Takto hovorí Hospodin: Okolo polnoci vyjdem a prejdem stredom Egypta. 5 A zomrie všetko prvorodené v Egyptskej zemi, od prvorodeného faraonovho, ktorý mal sedieť na jeho tróne, až do prvorodeného dievky, ktorá sedí za žernovom, i všetko prvorodené z hoviad. 6 A bude veľký krik po celej zemi Egyptskej, akého ešte nebolo, a jakého ani viacej nebude. 7 Ale nikomu zo synov Izraelových ani len pes nevrkne, a tak bude všetkému od človeka až do hoväda, aby ste vedeli, že Hospodin učinil rozdiel medzi Egypťanmi a medzi Izraelom. 8 Vtedy sostúpia všetci títo tvoji služobníci ku mne a budú sa mi klaňať a povedia: Vyjdi ty i všetok ľud, ktorý je pod tvojou správou. Potom vyjdem. A vyšiel od faraona, rozpálený hnevom. 9 A Hospodin riekol Mojžišovi: Neposlúchne vás faraon, a to preto, aby som rozmnožil svoje zázraky v Egyptskej zemi. 10 A Mojžiš a Áron činili všetky tieto zázraky pred faraonom. Ale Hospodin zatvrdil srdce faraonovo, takže neprepustil synov Izraelových zo svojej zeme.