Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

2. kapitola

Kráľov rozkaz vyhľadať mu krásne panny.

1 Potom po týchto udalostiach, keď sa upokojila prchlivosť kráľa Ahasvera, spomenul si na Vastu a na to, čo urobila, jako i na to, čo bolo usúdené proti nej.
2 A mládenci kráľovi, ktorí mu posluhovali, riekli: Nech vyhľadajú kráľovi mladice panny krásneho vzozrenia, 3 a nech ustanoví kráľ úradníkov vo všetkých krajinách svojho kráľovstva, ktorí shromaždia všetky mladice panny krásneho vzozrenia na hrad Súsan do domu žien pod ruku Hégeho, komorníka kráľovho, strážcu žien, a nech sa im dá to, čo potrebujú, aby sa očistily a ozdobily. 4 A mladica, ktorá sa bude ľúbiť kráľovi, nech kraľuje miesto Vasty. A slovo sa ľúbilo kráľovi a urobili tak.

Ester, chovanica Mardocheova, povýšená na kráľovnú.

5 A bol nejaký Žid na hrade Súsane, ktorému bolo meno Mardocheus, syn Jaira, syna Šimeiho, syna Kíšovho, človek z pokolenia Benjaminovho,
6 ktorý bol prestehovaný z Jeruzalema s prestehovanými, ktorí boli prestehovaní s Jekoniášom, judským kráľom, ktorých prestehoval Nabuchodonozor, babylonský kráľ. 7 Ten vychovával Hadasu, ináče Ester, dcéru svojho strýca, lebo nemala ani otca ani matky. A deva bola krásnej postavy a peknej tvári, a po smrti jej otca a jej matky si ju vzal Mardocheus za dcéru. 8 A stalo sa, keď sa počulo slovo kráľovo a jeho nariadenie, a keď bolo shromažďované mnoho mladíc na hrad Súsan pod ruku Hégeho, že bola vzatá aj Ester do domu kráľovho pod ruku Hégeho, strážcu žien. 9 A deva sa mu ľúbila a našla milosť pred jeho tvárou, a ponáhľal sa dať jej to, čo potrebovala na svoje očistenie a ozdobenie, a jej diely aj jej dať sedem spôsobných mladíc z domu kráľovho a premiestnil ju i jej mladice do najlepšieho miesta domu žien. 10 Ale Ester neoznámila svojho ľudu ani svojej rodiny, lebo Mardocheus jej bol prikázal, aby neoznámila. 11 A Mardocheus sa prechádzal každého dňa popred dvor domu žien, aby zvedel, ako sa má Ester, a čo sa s ňou deje. 12 A keď prišiel rad na niektorú mladicu, aby vošla ku kráľovi Ahasverovi, keď sa jej už bolo dialo podľa nariadenia žien za dvanásť mesiacov (lebo tak vypĺňaly sa dni ich prípravy voňavkami, šesť mesiacov myrrhovým olejom a šesť mesiacov rôznymi voninami a ešte inými ženskými voňavými masťami), 13 vtedy tak vošla mladica ku kráľovi: dalo sa jej všetko, čo žiadala, aby to išlo s ňou, a to tak z domu žien až do domu kráľovho. 14 Večer prišla a ráno sa vrátila do druhého domu žien pod dozor Šaašegaza, komorníka kráľovho, strážcu ženín. Nevošla viacej ku kráľovi, len ak sa ľúbila kráľovi a bola povolaná podľa mena. 15 Keď potom prišiel rad na Ester, dcéru Abichaila, strýca Mardocheovho, ktorú si bol vzal za dcéru, aby vošla ku kráľovi, nežiadala si ničoho iba to, čo povedal Hége, komorník kráľov, strážca žien. A Ester našla priazeň v očiach všetkých, ktorí ju videli. 16 A tak bola Ester vzatá ku kráľovi Ahasverovi, do domu jeho kráľovstva, desiateho mesiaca, ktorý to mesiac je mesiac tébet, siedmeho roku jeho kraľovania. 17 A kráľ si zamiloval Ester nado všetky ženy, a našla priazeň a milosť pred ním nado všetky tie panny, a položil kráľovskú korunu na jej hlavu a učinil ju kráľovnou miesto Vasty. 18 K tomu učinil kráľ veľkú hostinu všetkým svojim kniežatám a svojim služobníkom, hostinu Esterinu, a pripravil krajinám úľavu od poplatkov a dal dary podľa kráľovej možnosti. 19 A keď shromažďovali panny po druhé, a Mardocheus sedel v bráne kráľovej, 20 Ester neoznámila svojej rodiny ani svojho národa, tak ako jej prikázal Mardocheus, lebo Ester plnila rozkaz Mardocheov tak, ako keď bola u neho v opatere.

Mardocheus oznámi spiknutie proti kráľovi.

21 V tých dňoch, keď sedel Mardocheus v bráne kráľovej, rozhnevali sa Bigtán a Téreš, dvaja komorníci kráľovi zpomedzi strážcov prahu, a hľadali príležitosť vystrieť ruku na kráľa Ahasvera.
22 Keď sa dozvedel o tom Mardocheus, oznámil to kráľovnej Esteri, a Ester to povedala kráľovi v mene Mardocheovom. 23 A keď bola vec vyšetrená a najdená, obesili obidvoch na šibenici. A bolo to zapísané do knihy letopisov pred kráľom.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk