Predchádzajúca kapitola

6. kapitola

Deti napomína k poslušnosti, rodičov k rozumnosti.

1 Vy, deti, poslúchajte svojich rodičov v Pánovi, lebo to je spravedlivé.
2 Cti svojho otca a svoju mať - to je prvé prikázanie so zasľúbením -, 3 aby ti bolo dobre, a aby si dlho žil na zemi. 4 A vy, otcovia, nepopudzujte svojich detí k hnevu, ale ich vychovávajte v kázni a v napomínaní Pánovom.

Aký má byť sluha a jaký pán.

5 Vy, sluhovia, poslúchajte svojich telesných pánov s bázňou a s trasením v prostote svojho srdca jako Krista
6 neslúžiac verne iba na oko jako takí, ktorí sa chcú ľúbiť ľuďom, ale jako sluhovia Kristovi činiac vôľu Božiu z duše, 7 s dobrou mysľou, slúžiac ako Pánovi a nie ľuďom, 8 vediac, že čokoľvek by jeden každý učinil dobré, to si odnesie od Pána, buď sluha buď slobodný. 9 A vy, pánovia, čiňte to isté naproti nim zanechajúc hrozbu v povedomí, že aj vy sami máte toho istého Pána v nebesiach, o on nehľadí na osobu.

Duchovná výzbroj.

10 Ostatne, moji bratia, mocnejte v Pánovi a v sile jeho vlády.
11 Oblečte si celú zbraň Božiu, aby ste mohli obstáť proti taktike a úskočnosti diablovej. 12 Lebo nie je nám zápasiť s krvou a s telom, ale s kniežatstvami, mocnosťami, so svetovládcami temnosti tohoto veku, s duchovnými mocami zlosti v ponebeských oblastiach. 13 Preto vezmite na seba celú zbraň Božiu, aby ste mohli odolať v ten zlý deň a vykonajúc všetko stáť. 14 Tedy stojte majúc svoje bedrá opásané pravdou a súc oblečení v pancier spravedlivosti 15 a majúc nohy obuté v hotovosti evanjelia pokoja. 16 A pritom pri všetkom vezmite štít viery, ktorým budete môcť uhasiť všetky ohnivé šípy toho zlého. 17 A vezmite aj prilbu spasenia i meč Ducha, ktorým je slovo Božie, 18 modliac sa každou modlitbou a prosbou každého času v Duchu a tým cieľom bdejúc s celou vytrvanlivosťou a prosbou za všetkých svätých, 19 i za mňa, žeby mi bolo dané slovo, keď otvorím svoje ústa, aby som prosto a smele oznámil tajomstvo evanjelia, 20 za ktoré posolstvujem v reťazi, žeby som ho zvestoval prosto a smele, jako mi náleží vravieť.

Osobné. Záver.

21 Ale aby ste aj vy vedeli, čo sa so mnou deje, a čo robím, to všetko vám oznámi Tychikus, milovaný brat a verný služobník v Pánovi,
22 ktorého som k vám poslal práve preto, aby ste zvedeli, čo robíme a jako sa máme, a aby potešil vaše srdcia. 23 Pokoj bratom a láska s vierou od Boha Otca a od Pána Ježiša Krista. 24 Milosť so všetkými, ktorí milujú nášho Pána Ježiša Krista v neporušiteľnosti. Ameň.