Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

33. kapitola

Požehnanie Mojžišovo.

1 A toto je požehnanie, ktorým požehnal Mojžiš, muž Boží, synov Izraelových pred svojou smrťou
2 a riekol: Hospodin prišiel od Sinai a vzišiel im od Seira jako svetlo rána, zaskvel sa od vrchu Fárana a prišiel z myriád svätých. Z jeho pravice im svietil oheň zákona. 3 Ako veľmi miluješ ľudí! Všetci jeho svätí sú v tvojej ruke, a oni sa kladú k tvojim nohám. Každý si odnáša užitok z tvojich rečí. 4 Zákon nám prikázal zachovávať Mojžiš, dedičný majetok shromaždenia Jakobovho. 5 A bol v Ješurúne jako kráľ, keď sa shromažďovaly hlavy, kniežatá ľudu, dovedna pokolenia Izraelove. 6 Nech žije Rúben a nech nezomrie, a z jeho málo mužov nech je veľký počet. 7 A toto žiadal Júdovi a riekol: Uslyš, Hospodine, hlas Júdov a priveď ho k jeho ľudu. Svojimi rukami bude bojovať zaň, a ty mu buď pomocou vyslobodiť ho od jeho protivníkov. 8 A o Lévim povedal: Tvoje thumím a tvoje urím boly dané, ó, Pane, tvojmu svätému mužovi, ktorého si zkúsil v Masse, s ktorým si mal spolu svár pri vodách Meríba, 9 ktorý povedal o svojom otcovi a o svojej materi: Nevidel som ho! A neznal svojich bratov ani nevedel o svojich synoch; lebo ostríhali tvoje reči a zachovávali tvoju smluvu. 10 Vyučovať budú tvojim súdom Jakoba a tvojmu zákonu Izraela; klásť budú kadivo pred tvoju tvár a zápalnú obeť dokonalú na tvoj oltár. 11 Požehnaj, Hospodine, jeho silu, a nech sa ti ľúbi práca jeho rúk! Poraz bedrá tých, ktorí by povstali proti nemu, i bedrá tých, ktorí ho nenávidia, tak aby nepovstali. 12 Benjaminovi povedal: Milý Hospodinov! Bezpečne bude bývať s ním; bude ho ochraňovať každého dňa, a bude prebývať medzi jeho plecami. 13 A Jozefovi povedal: Jeho zem je požehnaná Hospodinova pre skvostné veci nebies, pre rosu a pre bohatú priepasť, ktorá sa rozkladá hlboko dole, 14 pre skvostné úrody slnka a pre skvostné veci, vyhnané mesiacmi, 15 pre najprednejšie veci starodávnych vrchov a pre skvostné veci večných brehov, 16 pre skvostné veci zeme a jej náplne a pre milostivú priazeň toho, ktorý prebýva v kre. Nech to všetko prijde na hlavu Jozefovu a na temeno hlavy toho, ktorý je nazarejom, oddeleným, svojich bratov. 17 Ako prvorodené jeho vola, takú bude mať nádheru, a jeho rohy budú jako rohy jednorožca; nimi bude drgať národy napospol, až do končín zeme. A to budú myriády Efraima, a budú to tisíce Manassesa. 18 A Zabulonovi povedal: Raduj sa, Zabulone, keď budeš vychádzať, a, Izachár, vo svojich stánoch! 19 Národy budú svolávať na vrch Boží, tam budú obetovať bitné obeti spravedlivosti, lebo budú ssať hojnosť morí a skryté poklady piesku mora. 20 Gádovi povedal: Požehnaný ten, ktorý rozširuje Gáda! Bude bývať vo svojom obydlí jako ľvica a uchvatne rameno, áno, i s temenom hlavy. 21 Vyhliadol si prvotinu, lebo tam je podiel zákonodarcu, skrytý, a prijde s hlavami ľudu a bude činiť spravedlivosť Hospodinovu i jeho súdy s Izraelom. 22 Dánovi povedal: Dán je ako ľvíča, na lúpež bude vyskakovať z Bázana. 23 Naftalimu povedal: Naftali je nasýtený priazne Pána a plný požehnania Hospodinovho. Zaujmi do dedičstva more, západ, i juh. 24 A Aserovi povedal: Požehnaný Aser nad iných synov. Nech má priazeň svojich bratov a nech máča svoju nohu v oleji. 25 Železo a meď sú tvoje závory, a jako tvoje dni, tak i tvoja sila. 26 Nie je takého, jako je silný Bôh, ó, Ješurúne, ktorý sa vznáša na nebesiach tebe na pomoc a vo svojej velebe na vysokých oblakoch. 27 Tvojím príbytkom je Bôh praveku, a dole na pomoc ramená večnosti. Zaženie od tvojej tvári nepriateľa a povie: Zahlaď! 28 A tak bude bývať Izrael bezpečne, osobitne prameň Jakobov, v zemi obilia a šťavy hrozna, áno, jeho nebesia budú kropiť rosou. 29 Blahoslavený si, Izraelu! Kto je podobný tebe, ľude, zachránený Hospodinom, štítom svojej pomoci, a ktorý je mečom, tvojou pýchou! Preto sa ti budú lichotne koriť tvoji nepriatelia. A ty budeš šliapať po ich výšinách.