Predchádzajúca kapitola

23. kapitola

Vylúčení zo shromaždenia Hospodinovho.

1 Nevojde do shromaždenia Hospodinovho ten, ktorý by bol odmužený rozmliaždením semeníka, ani ten, ktorý by mal odrezaný úd výlevu.
2 Nevojde do shromaždenia Hospodinovho syn nepoctivej lože, ani desiate pokolenie mu nevojde do shromaždenia Hospodinovho. 3 Nevojde do shromaždenia Hospodinovho niktorý Ammonita ani Moábita, ani ich desiate pokolenie nevojde do shromaždenia Hospodinovho, až na veky, 4 pretože vám nevyšli v ústrety s chlebom a s vodou na ceste, keď ste išli z Egypta, a preto, že za mzdu najal proti tebe Baláma, syna Beorovho, z Petora v Aramejskom Medzirieči, aby ťa preklial. 5 Avšak Hospodin, tvoj Bôh, nechcel počuť Baláma, ale Hospodin, tvoj Bôh, ti obrátil jeho kliatbu na požehnanie, lebo ťa miloval Hospodin, tvoj Bôh. 6 Nebudeš hľadať ich pokoja ani ich dobrého po všetky svoje dni až na veky. 7 Nebudeš si oškliviť Edomeja, lebo je tvoj brat. Nebudeš si oškliviť Egypťana, lebo si bol pohostínom v jeho zemi. 8 Synovia, ktorí sa im zrodia, ich tretie pokolenie už vojde do shromaždenia Hospodinovho.

Čistota vo vojennom tábore.

9 Keď vyjdeš táborom na svojich nepriateľov, vystríhať sa budeš každej zlej veci.
10 Keď bude niekto medzi vami, kto nebude čistý pre nočnú príhodu, vyjde von za tábor, nevojde do tábora. 11 A keď sa bude chýliť k večeru, umyje sa vodou, a keď zajde slnko, vojde do tábora. 12 Budeš mať i miesto vonku za táborom, a ta budeš chodiť von. 13 A budeš mať i lopatku vo svojej výzbroji a keď budeš mať prisadnúť vonku, vykopeš ňou jamku a obrátiac sa prikryješ svoju nečistotu. 14 Lebo Hospodin, tvoj Bôh, sa prechodí prostred tvojho tábora, aby ťa vytrhoval a aby vydal tvojich nepriateľov pred tebou, a preto bude tvoj tábor svätý, aby nevidel u teba nejakej mrzkej veci, pre ktorú by sa odvrátil od teba.

Utečený sluha. Smilstvo. Úžera.

15 Nevydáš sluhu jeho pánovi, ktorý sa utečie k tebe od svojho pána.
16 S tebou bude bývať v tvojom strede na mieste, ktoré si vyvolí v niektorej z tvojich brán, kde sa mu bude ľúbiť. Nebudeš ho utláčať. 17 Nebude zasvätenej smilstvu zo dcér Izraelových, ani nebude zasväteného smilstvu zo synov Izraelových. 18 Nevnesieš mzdy smilnice ani platu psa do domu Hospodina, svojho Boha, nech by to bolo z jakéhokoľvek sľubu, lebo i to i to je ohavnosťou Hospodina, tvojho Boha. 19 Nepožičiaš svojmu bratovi na úrok, úrok od peňazí, úrok od pokrmu ani na úrok od nijakej veci, ktorá sa požičiava na úrok. 20 Cudziemu požičiaš na úrok, ale svojmu bratovi nepožičiaš na úrok, aby ťa požehnal Hospodin, tvoj Bôh, vo všetkom, na čo siahne tvoja ruka na zemi, do ktorej ideš, aby si ju zaujal do dedičstva.

Sľub. V úrode blížneho.

21 Keď sľúbiš Hospodinovi, svojmu Bohu, sľub, bez odkladu ho splníš tak, ako si sľúbil; lebo istotne by to vyhľadal Hospodin, tvoj Bôh, od teba, a bol by na tebe hriech.
22 Ale keď nebudeš sľubovať, nebude na tebe hriechu. 23 No, to, čo vyšlo z tvojich rtov, budeš ostríhať, a učiníš tak, ako si sľúbil Hospodinovi, svojmu Bohu, dobrovoľne to, čo si vravel svojimi ústami. 24 Keď vojdeš do vinice svojho blížneho, naješ sa hrozna, koľko sa ti bude ľúbiť, do sýtosti, ale nedáš do svojej nádoby. 25 Keď vojdeš do stojaceho obilia svojho blížneho, keď budeš chcieť, natrháš si klasov svojou rukou, ale sa nezaženieš na obilie svojho blížneho kosákom.