Predchádzajúca kapitola

19. kapitola

Útočištné mestá.

1 Keď vyplieni Hospodin, tvoj Bôh, národy, ktorých zem dá Hospodin, tvoj Bôh, tebe, a zaujmeš ich do dedičstva a budeš bývať v ich mestách a v ich domoch,
2 oddelíš si tri mestá prostred svojej zeme, ktorú ti dá Hospodin, tvoj Bôh, aby si ju zaujal do dedičstva. 3 Spravíš si cestu a rozdelíš na tri diely územie svojej zeme, ktorú ti dá Hospodin, tvoj Bôh, do dedičstva, a bude to nato, aby sa ta utiekol každý, kto by niekoho zabil. 4 A toto bude vec vraha, ktorý by sa ta utiekol, aby žil: kto by zabil svojho blížneho nevedome, nechcúc, a keď ho nemal v nenávisti pred tým, 5 ako na príklad keby niekto vošiel so svojím blížnym do hory rúbať drevo, a zahnala by sa jeho ruka sekerou uťať drevo, a železo by sa sklzlo a odletelo s poriska a ponašlo by jeho blížneho, takže by zomrel, ten sa utečie do niektorého z tých miest a bude žiť, 6 aby snáď pomstiteľ krvi nehonil vraha, keď by sa rozpálilo jeho srdce, a nedostihnul ho, keby bolo mnoho cesty, a zabil by ho bez toho, že by bol zaslúžil smrť, pretože ho nemal v nenávisti ani vtedy ani pred tým. 7 Preto ti ja prikazujem a hovorím: Oddelíš si tri mestá. 8 A jestli rozšíri Hospodin, tvoj Bôh, tvoje územie, ako prisahal tvojim otcom, a dá ti celú zem, o ktorej hovoril, že ju dá tvojim otcom, 9 keď budeš ostríhať všetky tieto prikázania činiac ich, ktoré ti ja prikazujem dnes, aby si miloval Hospodina, svojho Boha, aby si chodil po jeho cestách po všetky dni, vtedy si pridáš ešte druhé tri mestá ku tým trom, 10 aby sa nevyliala nevinná krv vprostred tvojej zeme, ktorú ti dá Hospodin, tvoj Bôh, do dedičstva, a bola by na tebe krv. 11 Ale keby niekto nenávidel svojho blížneho a úkladil by mu a povstanúc na neho uderil by ho smrteľne, takže by zomrel, a keby sa utiekol do niektorého z tých miest, 12 vtedy pošlú starší jeho mesta a vezmú ho odtiaľ a oddajú ho do ruky pomstiteľa krvi, a zomrie. 13 Nezľutuje sa nad ním tvoje oko, ale odpraceš nevinnú krv z Izraela, a bude ti dobre.

Svätosť medze.

14 Neprenesieš medze svojho blížneho, ktorú vymedzili predkovia v tvojom dedičstve, ktoré zdedíš v zemi, ktorú ti dá Hospodin, tvoj Bôh, aby si ju zaujal do dedičstva.

Falošný svedok.

15 Nepovstane jeden svedok proti niekomu vzťahom na jakúkoľvek neprávosť alebo na jakýkoľvek hriech, nech už by to bol akýkoľvek hriech, ktorým hrešieva človek. Na ústach dvoch svedkov alebo na ústach troch svedkov bude stáť slovo.
16 Keby povstal ukrutný svedok falošný proti niekomu, aby svedčil na neho, že odstúpil od Boha, 17 vtedy sa postavia tí dvaja mužovia, ktorí majú taký spor pred Hospodinom, pred kňazov a pred sudcov, ktorí budú v tých dňoch. 18 A sudcovia dobre vyšetria vec, a keď sa dokáže, že hľa, svedok je falošný svedok a že hovoril lož na svojho brata, 19 učiníte mu to isté, čo on zamýšľal učiniť svojmu bratovi, a odpraceš také zlo zo svojho stredu. 20 A ostatní, keď to počujú, budú sa báť a nevykonajú viac takej zlej veci v tvojom strede. 21 A nezľutuje sa tvoje oko, ale dá život za život, oko za oko, zub za zub, ruku za ruku, nohu za nohu.