Predchádzajúca kapitola

16. kapitola

Tri výročné slávnosti. Veľká noc.

1 Ostríhať budeš mesiac abíb, aby si slávil Veľkú noc Hospodinovi, svojmu Bohu, lebo v mesiaci abíbe ťa vyviedol Hospodin, tvoj Bôh, z Egypta, vnoci.
2 A budeš obetovať veľkonočnú obeť Hospodinovi, svojmu Bohu, z drobného dobytka a z hoviad na mieste, ktoré vyvolí Hospodin nato, aby tam prebývalo jeho meno. 3 Nebudeš s tým jesť ničoho kvaseného. Sedem dní budeš s tým jesť nekvasené, chlieb trápenia - lebo si v spechu vyšiel z Egyptskej zeme -, aby si pamätal na deň, ktorého si vyšiel z Egyptskej zeme, po všetky dni svojho života. 4 A nebude u teba vidieť kvasu na celom tvojom území sedem dní. Ani nezostane ničoho z mäsa, ktoré budeš obetovať večer prvého dňa, cez noc do rána. 5 Nebudeš môcť obetovať veľkonočnú obeť v ktorejkoľvek svojej bráne, ktorú ti dá Hospodin, tvoj Bôh, 6 ale iba na mieste, ktoré vyvolí Hospodin, tvoj Bôh, nato, aby tam prebývalo jeho meno, tam budeš obetovať veľkonočnú obeť, večer, o západe slnka, v určitý čas, v ktorý si vyšiel z Egypta. 7 A budeš piecť a budeš jesť na mieste, ktoré si vyvolí Hospodin, tvoj Bôh. A ráno sa obrátiš a pojdeš do svojich stánov. 8 Šesť dní budeš jesť nekvasené chleby, a siedmeho dňa bude záverečná slávnosť Hospodinovi, tvojmu Bohu; nebudeš robiť nijakej práce.

Slávnosť týždňov - Turíce.

9 Napočítaš si sedem týždňov; odvtedy, odkedy započne srp v stojacom obilí, započneš počítať sedem týždňov.
10 A budeš sláviť slávnosť týždňov Hospodinovi, svojmu Bohu, a to, čo dáš, bude dobrovoľná dávka tvojej ruky, podľa toho, jako ťa požehná Hospodin, tvoj Bôh. 11 A budeš sa radovať pred Hospodinom, svojím Bohom, ty i tvoj syn i tvoja dcéra, tvoj sluha i tvoja dievka i Levita, ktorý je v tvojich bránach, i pohostín i sirota i vdova, ktorí sú v tvojom strede, na mieste ktoré vyvolí Hospodin, tvoj Bôh, nato, aby tam prebývalo jeho meno. 12 A budeš pamätať, že si bol sluhom v Egypte a budeš ostríhať a činiť tieto ustanovenia.

Slávnosť stánov.

13 Slávnosť stánov si budeš sláviť sedem dní, keď spraceš úrodu zo svojho humna a zo svojho preša.
14 A radovať sa budeš na svoju slávnosť i ty i tvoj syn i tvoja dcéra, tvoj sluha i tvoja dievka, Levita i pohostín, sirota i vdova, ktorí by boli v tvojich bránach. 15 Sedem dní budeš sláviť Hospodinovi, svojmu Bohu, na mieste, ktoré vyvolí Hospodin, lebo Hospodin, tvoj Bôh, ťa požehná v každej tvojej úrode a v každej práci tvojich rúk, a nebudeš iného robiť, len sa radovať. 16 Trikrát do roka sa ukáže každý tvoj mužského pohlavia pred Hospodinom, tvojím Bohom, na mieste, ktoré vyvolí: na slávnosť nekvasených chlebov, na slávnosť týždňov a na slávnosť stánov, a niktorý sa neukáže pred Hospodinom prázdny; 17 každý donesie podľa sebe daného daru, podľa požehnania Hospodina, tvojho Boha, ktoré ti dal.

Sudcovia a súdy.

18 Sudcov a správcov si ustanovíš vo všetkých svojich bránach, ktoré ti dá Hospodin, tvoj Bôh, po všetkých svojich pokoleniach, a budú súdiť ľud spravedlivým súdom.
19 Neskrivíš súdu! Nebudeš hľadieť na osobu ani neprijmeš daru, lebo dar oslepuje oči múdrych a prevracia slová spravedlivých. 20 Za spravedlivosťou a len za spravedlivosťou sa poženieš, aby si žil a aby si do dedičstva zaujal zem, ktorú ti dáva Hospodin, tvoj Bôh.

Háje a modly.

21 Nevysadíš si hája nijakých stromov pri oltári Hospodina, svojho Boha, ktorý si spravíš.
22 Ani si nepostavíš modlárskej sochy, čoho nenávidí Hospodin, tvoj Bôh.