Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

14. kapitola

Nerezať sa.

1 Vy ste synmi Hospodinovi, svojmu Bohu, nebudete sa rezať ani si nespravíte lysiny medzi svojimi očami za mŕtveho.
2 Lebo ty si svätý ľud Hospodinovi, svojmu Bohu, a teba si vyvolil Hospodin, aby si mu bol ľudom zvláštneho vlastníctva nad všetky národy, ktoré sú na tvári zeme.

Zvieratá, ktoré možno jesť.

3 Nebudeš jesť nijakej veci ohavnej!
4 Toto sú hovädá, ktoré budete jesť: vola, ovcu a kozu, 5 jeleňa, srnu, antilopu, kozorožca, kamzíka, gazelu a losa. 6 I každé hovädo, ktoré má rozdelené kopyto a má ho rozdvojené, to, čo prežúva medzi hovädami, to budete jesť. 7 Ale týchto nebudete jesť zpomedzi tých, ktoré prežúvajú, a zpomedzi tých, ktoré majú rozdelené kopyto a rozdvojené: veľblúda, zajaca a králika, lebo síce prežúvajú, ale nemajú kopyta rozdeleného; nečistými sú vám. 8 Nebudete jesť ani svine, lebo tá má kopyto rozdelené, ale neprežúva; nečistou vám bude. Ich mäsa nebudete jesť a ich mŕtvol sa nedotknete. 9 Tieto budete jesť zo všetkých zvierat, ktoré sú vo vode: čokoľvek, čo má plutvy a šupiny, budete jesť. 10 Ale z toho, čo nemá plutiev a šupín, nebudete jesť ničoho; nečistým vám bude.

Nečistí vtáci.

11 Čistých vtákov budete jesť ktorýchkoľvek.
12 A toto sú tí, z ktorých nebudete jesť: orol, sup a noh, 13 kaňa, sokol, luniak a jeho druh. 14 Niktorého krkavca, ani jeho druhu nebudete jesť, 15 ani pštrosa ani sovy ani čajky ani jastraba ani jeho druhu, 16 ani bukača ani kuvika ani ibisa 17 ani pelikána ani labute ani krehára 18 ani bociana ani volavky ani jej druhu ani dudka ani netopiera 19 ani niktorého okrýdleného plazu; nečistým vám bude; nebudú sa jesť. 20 Čistého vtáka budete jesť ktoréhokoľvek.

Zdochlina.

21 Nebudete jesť nijakej zdochliny; pohostínovi, ktorý je v tvojich bránach, ju dáš, a bude ju jesť, alebo predať cudzozemcovi; lebo ty si svätý ľud Hospodinovi, svojmu Bohu. Nebudeš variť kozľaťa v mlieku jeho materi.

O dávaní desiatkov.

22 Verne budeš dávať desiatok z každej úrody svojho semena, ktorá sa ti urodí na poli rok po roku.
23 A budeš jesť pred Hospodinom, svojím Bohom, na mieste, ktoré si vyvolí nato, aby tam prebývalo jeho meno, desiatok svojho obilia, svojho vína, svojho oleja a prvorodeného svojho dobytka a svojho drobného stáda, aby si sa naučil báť sa Hospodina, svojho Boha, po všetky dni. 24 A keby ti bolo primnoho cesty, takže by si to nemohol zaniesť, pretože by bolo priďaleko od teba miesto, ktoré vyvolí Hospodin, tvoj Bôh, nato, aby tam položil svoje meno, keď ťa požehná Hospodin, tvoj Bôh, 25 vtedy to speňažíš a zavrieš peniaze do svojej ruky a pojdeš na miesto, ktoré si vyvolí Hospodin, tvoj Bôh. 26 A tam vydáš peniaze za čokoľvek, čo si bude žiadať tvoja duša, už či za hovädo, za dobytča, za ovcu alebo kozu, za víno alebo za iný nápoj silný alebo už za čokoľvek, čoho si bude žiadať od teba tvoja duša, a budeš jesť tam pred Hospodinom, svojím Bohom, a radovať sa budeš ty i tvoj dom. 27 A Levitu, ktorý bude v tvojich bránach, neopustíš, lebo nemá podielu ani dedičstva s tebou. 28 Na konci troch rokov odvedieš každý desiatok svojej úrody, toho roku, a složíš ho vo svojich bránach. 29 A prijde Levita, lebo nemá podielu ani dedičstva s tebou, i pohostín i sirota i vdova, ktorí sú v tvojich bránach, a budú jesť a nasýtia sa, aby ťa požehnal Hospodin, tvoj Bôh, v každej práci tvojej ruky, ktorú budeš konať.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk