Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

8. kapitola

Dávid porazí rôznych nepriateľov.

1 Potom sa stalo, že Dávid porazil Filištínov a zohnul ich. A Dávid vzal mesto Meteg-amma z ruky Filištínov.
2 A porazil aj Moába a odmeral ich merným lanom poveliac im ľahnúť na zem a tak odmeral dve merné laná na zabitie a jedno celé lano na to, aby boli ponechaní žiť... A tak sa stali Moábänia Dávidovi služobníkmi, donášajúcimi dary. 3 A Dávid porazil aj Hadadézera, syna Rechobovho, kráľa Cóby, keď išiel, aby znova dobyl panstvo na poriečí Eufrata. 4 Dávid zajal od neho tisíc a sedemsto jazdcov a dvadsať tisíc mužov peších. A Dávid popodrezoval koňom od všetkých vozov žily a ponechal z toho koní pre sto vozov. 5 A keď prišiel Aram, Sýr z Damašku, pomôcť Hadadézerovi, kráľovi Cóby, porazil Dávid z Arama dvadsaťdva tisíc mužov. 6 A Dávid osadil posádky v Damašskom Aramejsku. A tak boli Aramejci Dávidovi služobníkmi, donášajúcimi dary. A Hospodin chránil Dávida všade, kamkoľvek išiel. 7 Potom pobral Dávid zlaté štíty, ktoré mali služobníci Hadadézerovi, a dopravil ich do Jeruzalema. 8 A z Bétachu a Berótaja, z miest Hadadézerových, pobral kráľ Dávid veľmi mnoho medi.

Toj blahoželá Dávidovi.

9 A keď počul Toj, kráľ Chamatu, že Dávid porazil všetko vojsko Hadadézerovo,
10 poslal Toj Jorama, svojho syna, ku kráľovi Dávidovi, aby ho pozdravil a aby mu blahoželal, že šťastne bojoval proti Hadadézerovi a porazil ho, lebo Hadadézer viedol vojny s Tojom. A Joram doniesol so sebou strieborné nádoby a zlaté nádoby a medené nádoby.

Zasvätené Hospodinovi.

11 Aj tie zasvätil kráľ Dávid Hospodinovi so striebrom a zlatom, ktoré zasvätil, nadobudnuté od všetkých národov, ktoré podmanil,
12 od Arama, od Moába, od synov Ammonových, od Filištínov, od Amalecha a z koristi Hadadézera, syna Rechobovho, kráľa Cóby.

Dávidovo meno slávne.

13 Takým činom si učinil Dávid slávne meno, keď sa navrátil od porazenia Arama v Soľnej doline, kde porazil osemnásť tisíc.
14 A osadil v Edomei posádky, po celej Edomei osadil posádky. A všetci Edomejci stali sa služobníkmi Dávidovými. A tak tedy chránil Hospodin Dávida všade, kamkoľvek išiel.

Dávidova sláva.

15 A Dávid kraľoval nad celým Izraelom a činil súd a spravedlivosť všetkému svojmu ľudu.
16 A Joáb, syn Ceruje, bol postavený nad vojskom, a Jozafat, syn Achilúdov, bol kancelárom. 17 Cádok, syn Achitúbov, a Achimelech, syn Ebiatárov, boli kňazmi, a Seraja bol pisárom. 18 A Benaiáš, syn Jehojadov, a Keréťania a Peléťania, a synovia Dávidovi boli prostredkujúcimi úradníkmi dvornými.