Predchádzajúca kapitola

3. kapitola

Stavänie chrámu, jeho rozmery, cherubi, opona a dva stĺpy.

1 A tak započal Šalamún staväť dom Hospodinov v Jeruzaleme na vrchu Moria, na ktorom sa bol ukázal Dávidovi, jeho otcovi, ktorý to dom pripravil na mieste Dávidovom, na humne Ornána Jebuzejského.
2 Započal staväť druhého mesiaca druhého dňa štvrtého roku svojho kraľovania. 3 A toto boly základy, ktoré položil Šalamún stavbe domu Božieho: dĺžka lakťov podľa drievnej miery bola šesťdesiat lakťov a šírka dvadsať lakťov. 4 A sieň, ktorá bola pred dĺžkou domu, bola pred šírkou domu dvadsať lakťov a výška sto dvadsať, a pokryl ju zvnútra čistým zlatom. 5 Väčší dom pokryl jedľovým drevom a pokryl ho dobrým zlatom a dal naň narobiť paliem a reťazí. 6 A pokryl dom drahým kamením na ozdobu. A čo do zlata, zlato bolo parvaimské. 7 A tedy pokryl dom, hrady, prahy, jeho steny i jeho dvere zlatom a na steny povyrezával cherubov. 8 A učinil dom svätyne svätých, ktorého dĺžka bola pred šírkou domu dvadsať lakťov a jeho šírka dvadsať lakťov, a pokryl ho dobrým zlatom, ktorého bolo šesťsto hrivien. 9 Váha klincov bola päťdesiat šeklov zlata, i vrchné siene pokryl zlatom. 10 A v dome svätyne svätých spravil dvoch cherubov sochárskou prácou, a pokryli ich zlatom. 11 A čo do krýdel cherubov, ich dĺžka bola dvadsať lakťov, jedno krýdlo na päť lakťov, dotýkajúce sa steny domu, a druhé krýdlo na päť lakťov, dotýkajúce sa krýdla druhého cheruba. 12 A tedy krýdlo jedného cheruba bolo na päť lakťov a dotýkalo sa steny domu, a druhé krýdlo na päť lakťov pojilo sa ku krýdlu druhého cheruba. 13 Krýdla týchto cherubov boly roztiahnuté na dvadsať lakťov, a oni, cherubi, stáli na svojich nohách a svoju tvár mali obrátenú do domu. 14 A spravil oponu z hyacintovomodrého postavu, purpuru, červca a z kmentu a spravil na nej cherubov. 15 A spravil pred domom dva stĺpy, vysoké tridsaťpäť lakťov, a hlavice, ktoré boly hore na nich, boly na päť lakťov. 16 A spravil aj reťazi jako v svätyni svätých a dal ich na náhlavok stĺpov a spravil sto granátových jabĺk a dal na reťazi. 17 A tak postavil stĺpy pred chrámom, jeden z pravej a druhý z ľavej strany a dal meno tomu, ktorý bol na pravej strane, Jachín a meno tomu na ľavej strane, Boaz.