Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

24. kapitola

Joas dá opraviť chrám. Slúži Hospodinovi, kým žije Jehojada.

1 Joas mal sedem rokov, keď začal kraľovať, a kraľoval štyridsať rokov v Jeruzaleme. A meno jeho matky bolo Cibia z Bér-šeby.
2 Joas robil to, čo je spravedlivé v očiach Hospodinových, po všetky dni kňaza Jehojadu. 3 A Jehojada mu vzal dve ženy, a splodil synov i dcéry. 4 Potom sa stalo, že vzkrsla myšlienka v srdci Joasovom obnoviť dom Hospodinov. 5 Preto shromaždil kňazov a Levitov a riekol im: Vyjdite do miest Júdových a shromažďujte od všetkého Izraela peniaze na opravu domu svojho Boha, z roka na rok, a vy sa ponáhľajte s vecou. Avšak Levitovia sa neponáhľali. 6 Vtedy zavolal kráľ Jehojadu, predného kňaza, a riekol mu: Prečo nevyžaduješ od Levitov, aby doniesli z Judska a z Jeruzalema dávku Mojžiša, služobníka Hospodinovho, i celé shromaždenie Izraelovo, pre stán svedoctva? 7 Lebo synovia Atálie, tej bezbožnice, boli sa vlámali do domu Božieho, áno i všetky posviatne veci domu Hospodinovho obrátili na Bálov. 8 A na rozkaz kráľov spravili jednu truhlicu, ktorú postavili pri bráne domu Hospodinovho zvonku. 9 A vyhlásili po Judsku a po Jeruzaleme, aby doniesli Hospodinovi dávku Mojžiša, služobníka Božieho, uloženú na Izraela na púšti. 10 Vtedy sa radovali všetky kniežatá i všetok ľud a donášali a hádzali do truhlice, až dokončili. 11 A stávalo sa v taký čas, keď doniesli truhlicu do úradu kráľovho Levitami, a keď videli, že je v nej mnoho peňazí, že prichádzaval pisár kráľov a úradník najvyššieho kňaza a vyprázdnili truhlicu. Potom ju zase odniesli a postavili na jej miesto. Tak to robili každý deň. A nahromadili množstvo peňazí. 12 A kráľ a Jehojada ich dávali tým, ktorí konali dielo služby domu Hospodinovho, a oni najímali kameniarov a remeselníkov, aby obnovili dom Hospodinov, ako aj tým, ktorí pracovali zo železa a z medi, aby opravili dom Hospodinov. 13 Nuž tak pracovali tí, ktorí konali dielo, ktoré aj bolo šťastne zavŕšené ich rukami. A tedy postavili dom Boží, takže stál vo svojom spôsobe, a upevnili ho. 14 A keď dokončili, doniesli ostatok peňazí pred kráľa a Jehojadu. A dali z nich narobiť nádob pre dom Hospodinov, nádob k službe a k obetovaniu zápalov a lyžíc, a to nádob zlatých a strieborných. A obetovali zápalné obeti v dome Hospodinovom ustavične, po všetky dni Jehojadu.

Smrť Jehojadu. Modlárstvo Joasa a Júdu. Ukrutnosť Joasova.

15 Ale Jehojada sa zostarel a nasýtiac sa dní zomrel. Sto tridsať rokov mal, keď zomrel.
16 A pochovali ho v meste Dávidovom s kráľmi, lebo robil dobré v Izraelovi i voči Bohu i voči jeho domu. 17 A po smrti Jehojadovej prišly kniežatá Júdove a poklonily sa kráľovi. Vtedy ich vypočul kráľ a dovolil. 18 A tak opustili dom Hospodina, Boha svojich otcov, a slúžili hájom a modlám, a preto prišiel hnev Boží na Júdu a na Jeruzalem, pre ten ich hriech. 19 A posielal k nim prorokov, aby ich navrátili k Hospodinovi a svedčili proti nim, ale nepočúvali. 20 Ba keď prišiel Duch Boží na Zachariáša, syna kňaza Jehojadu, a keď sa postavil z vyššieho miesta pred ľud a riekol im: Takto hovorí Bôh: Prečo prestupujete prikázania Hospodinove? Nepovedie sa vám dobre! Lebo preto, že ste opustili Hospodina, opustí aj on vás! 21 vzbúrili sa proti nemu a ukameňovali ho na rozkaz kráľov vo dvore domu Hospodinovho. 22 A nepamätal kráľ Joas na milosrdenstvo, ktoré mu učinil Jehojada, jeho otec, ale zavraždil jeho syna. A keď zomieral, povedal: Nech pohliadne Hospodin a nech vyhľadá!

Vojna proti Joasovi a jeho smrť.

23 A stalo sa na konci roka, že prišlo hore proti nemu sýrske vojsko, a prišli do Judska a do Jeruzalema a zahubili všetky kniežatá ľudu z ľudu, a všetko to, čo ukoristili u nich, poslali kráľovi Damašku.
24 Lebo hoci v malom počte mužov prišlo sýrske vojsko, Hospodin jednako vydal do ich ruky veľmi veliké vojsko, pretože opustili Hospodina, Boha svojich otcov, a nad Joasom vykonali súdy. 25 A keď odišli od neho, lebo ho zanechali v mnohých ťažkých nemociach, spikli sa proti nemu jeho služobníci pre vyliatu krv synov kňaza Jehojadu a zavraždili ho na jeho posteli, a tak zomrel. A pochovali ho v meste Dávidovom, ale ho nepochovali v hroboch kráľov. 26 A toto sú tí, ktorí sa spikli proti nemu: Zabad, syn Šimeaty Ammonskej, a Jehozabad, syn Šimrity Moábskej. 27 A o jeho synoch a o veľkom bremeni, vloženom na neho, jako aj o oprave domu Božieho od základu, hľa, to všetko je napísané vo výklade knihy kráľov. A kraľoval Amaziáš, jeho syn, miesto neho.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk