Predchádzajúca kapitola

11. kapitola

Zamedzená vojna s Izraelom. Rechabeám stavia mestá. Leviti držia s ním.

1 A keď prišiel Rechabeám do Jeruzalema, shromaždil dom Júdov a Benjaminov, sto osemdesiat tisíc vybraných bojovníkov, aby bojovali proti Izraelovi a tak prinavrátili kráľovstvo Rechabeámovi.
2 Ale stalo sa slovo Hospodinovo k Šemaiášovi, mužovi Božiemu, povediac: 3 Povedz Rechabeámovi, synovi Šalamúnovmu, judskému kráľovi, i celému Izraelovi, ktorý je v Judsku i v Benjaminovi, a riekni: 4 Takto hovorí Hospodin: Nechoďte hore ani nebojujte proti svojim bratom! Navráťte sa každý do svojho domu, lebo odo mňa sa stala tá vec. A poslúchli slová Hospodinove a vrátili sa a neišli proti Jeroboámovi. 5 A Rechabeám býval v Jeruzaleme a vystavil mestá na ohradené mestá v Judsku. 6 A vystavil Betlehem, Étam a Tekou, 7 Bét-cúr, Socho a Adullam, 8 Gát, Maréšu a Zíf, 9 Adoraim, Lachiš a Azéku, 10 Careu, Ajalon a Hebron, ktoré boly v Judsku a v Benjaminovi, ohradené mestá. 11 A keď opevnil ohradené mestá, dal do nich vojvodov a zásoby potravín a oleja i vína 12 a do jedného každého mesta veľké štíty a kopije a náramne ich opevnil a mal Júdu a Benjamina. 13 A kňazi a Levitovia, ktorí boli v celom Izraelovi, postavili sa k nemu zo všetkých svojich krajov. 14 Lebo Levitovia opustili svoje predmestia i svoje državie a odišli do Judska a do Jeruzalema, preto že ich zavrhol Jeroboám i jeho synovia, aby nekonali kňazskej služby Hospodinovi. 15 A postavil si zvláštnych kňazov pre výšiny, pre démonov a pre teľatá, ktoré spravil. 16 A za nimi zo všetkých pokolení Izraelových tí, ktorí oddali svoje srdce hľadať Hospodina, Boha Izraelovho, prišli do Jeruzalema obetovať Hospodinovi, Bohu svojich otcov. 17 A tak upevnili kráľovstvo Júdovo a posilňovali Rechabeáma, syna Šalamúnovho, tri roky; lebo chodili po ceste Dávidovej a Šalamúnovej tri roky.

Rechabeámova rodina.

18 A Rechabeám si vzal ženu, Machalať, dcéru Jerimóta, syna Dávidovho, a Abichaiľ, dcéru Eliába, syna Izaiho,
19 ktorá mu porodila synov, Jehuša, Šemariáša a Zahama. 20 A po nej si vzal Maachu, dcéru Absalomovu, ktorá mu porodila Abiáša, Attaiho, Zízu a Šelomita. 21 A Rechabeám miloval Maachu, dcéru Absalomovu, nado všetky svoje ženy a svoje ženiny, lebo si bol vzal osemnásť žien a šesťdesiat ženín a splodil dvadsaťosem synov a šesťdesiat dcér. 22 A Rechabeám postavil Abiáša, syna Maachy, za hlavu, za vojvodu medzi jeho bratmi, lebo ho mienil učiniť kráľom. 23 A počínal si rozumne a rozsadil zo všetkých svojich synov do všetkých zemí Júdu a Benjamina, do všetkých ohradených miest, a dal im množstvo poživy a napýtal im hromadu žien.