Predchádzajúca kapitola

8. kapitola

Po hlade vrátivšia sa žena.

1 Elizeus hovoril žene, ktorej syna bol vzkriesil, a riekol: Vstaň a iď ty aj so svojou čeľaďou a pohostíň tam, kde môžeš pohostíniť, lebo Hospodin privolá hlad. Aj prišiel na zem a trval sedem rokov.
2 A žena vstanúc urobila podľa slova muža Božieho a odišla i so svojou čeľaďou a pohostínila v zemi Filištínov sedem rokov. 3 A stalo sa po siedmich rokoch, že sa navrátila žena zo zeme Filištínov a vyšla, aby kričala na kráľa za svoj dom a za svoje pole. 4 A práve vtedy hovoril kráľ s Geházim, služobníkom muža Božieho, a riekol: Nože mi rozprávaj o všetkých tých velikých veciach, ktoré činil Elizeus. 5 A stalo sa, kým rozprával kráľovi o tom, že oživil toho mŕtveho, tu hľa, žena, ktorej syna oživil, kričala na kráľa pre svoj dom a pre svoje pole. A Geházi povedal: Môj pán kráľ, toto je tá žena, a toto je ten jej syn, ktorého oživil Elizeus. 6 A kráľ sa pýtal ženy, a rozprávala mu. Potom jej dal kráľ jedného dvoranína a riekol: Prinavráť všetko, čo bolo jej, i všetku úrodu poľa od toho dňa, ktorého opustila zem, až doteraz.-

Strašná predpoveď o Hazaelovi. Ben-hadad udusený.

7 A Elizeus prišiel do Damašku, a Ben-hadad, sýrsky kráľ, bol nemocný. A bolo mu oznámené a rečené: Ten muž Boží prišiel až sem.
8 Vtedy povedal kráľ Hazaelovi: Vezmi do svojej ruky obetný dar a idi vústrety mužovi Božiemu a opýtaj sa Hospodina skrze neho povediac: Či budem ešte žiť a vyjdem z tejto nemoci? 9 A tak mu išiel Hazael vústrety vezmúc obetný dar do svojej ruky a zo všetkých dobrých vecí, ktoré boly v Damašku, bremä štyridsiatich veľblúdov, a prijdúc zastál pred ním a povedal: Tvoj syn, Ben-hadad, sýrsky kráľ, ma poslal k tebe a kázal sa opýtať: Či budem ešte žiť a či vyjdem z tejto nemoci? 10 A Elizeus mu riekol: Iď, povedz: Pravdaže budeš žiť! Avšak Hospodin mi ukázal, že istotne zomrie. 11 A muž Boží postavil meravo svoju tvár a hľadel dlho uprene na neho a plakal. 12 A Hazael povedal: Prečo plače môj pán? A odpovedal: Preto, že viem, čo zlého urobíš synom Izraelovým. Ich opevnené mestá popáliš, ich mládencov pobiješ ukrutne mečom, ich nemluvňatá porozrážaš a ich tehotné ženy poroztínaš. 13 Na to povedal Hazael: A čo je azda tvoj služobník pes, aby urobil túto velikú vec? Ale Elizeus riekol: Hospodin mi ukázal, že budeš kráľom nad Sýriou.- 14 Potom odišiel od Elizea a prišiel k svojmu pánovi, ktorý mu riekol: Čo ti povedal Elizeus? A on odpovedal: Riekol mi, že budeš istotne žiť. 15 A stalo sa na druhý deň, že vzal hábu, namočil do vody a prestrel na jeho tvár, a zomrel. A kraľoval Hazael miesto neho.

Za Jeroboáma sa sprotiví Edom.

16 A v piatom roku Joráma, syna Achabovho, izraelského kráľa, a za Jozafata, judského kráľa, začal kraľovať Jehorám, syn Jozafatov, judský kráľ.
17 Mal tridsaťdva rokov, keď začal kraľovať a kraľoval osem rokov v Jeruzaleme. 18 A chodil po ceste kráľov Izraelových, ako robil dom Achabov, lebo mal dcéru Achabovu za ženu a robil to, čo je zlé v očiach Hospodinových. 19 Ale Hospodin nechcel zahladiť Júdu pre Dávida, svojho služobníka, tak ako mu povedal, že mu dá sviecu i jeho synom po všetky dni. 20 Za jeho dní sa sprotivil Edom a vymanil sa zpod ruky Júdovej, a ustanovili nad sebou kráľa. 21 Pre tú príčinu prešiel Jehorám do Caira i všetky vozy s ním. A stalo sa, že vstal vnoci a porazil Edoma, ktorý ho obkľučoval, i veliteľov nad vozmi. A tak utiekol ľud do svojich stánov. 22 Ale Edom len jednako odpadol a vytrhol sa zpod ruky Júdovej, a je tak až do tohoto dňa. Vtedy odpadlo i mesto Libna, toho času. 23 A ostatné deje Jehorámove a všetko, čo robil, či nie je to napísané v knihe letopisov kráľov Júdových? 24 A ľahol Jehorám a ležal so svojimi otcami a bol pochovaný so svojimi otcami v meste Dávidovom, a kraľoval Achaziáš, jeho syn, miesto neho.

Achaziáš, syn Jehorámov.

25 V dvanástom roku Joráma, syna Achabovho, izraelského kráľa, začal kraľovať Achaziáš, syn Jehoráma, judského kráľa.
26 Achaziáš mal dvadsaťdva rokov, keď začal kraľovať a kraľoval jeden rok v Jeruzaleme. A meno jeho matky bolo Atália, dcéra Omriho, izraelského kráľa. 27 A chodil po ceste domu Achabovho a robil to, čo je zlé v očiach Hospodinových, ako dom Achabov, pretože bol zaťom domu Achabovho. 28 A odišiel s Jorámom, synom Achabovým, do boja proti Hazaelovi, sýrskemu kráľovi, v Rámot-gileáda. Ale Sýrovia porazili Joráma. 29 A kráľ Jorám sa navrátil, aby sa hojil v Jizreele zo svojich rán, ktoré mu zadali Sýrovia v Ráme, keď bojoval s Hazaelom, sýrskym kráľom. A Achaziáš, syn Jehoráma, judský kráľ, odišiel dolu, aby navštívil Joráma, syna Achabovho, v Jizreele, pretože bol nemocný.