Predchádzajúca kapitola

8. kapitola

Macedoncov radosť v Pánovi v súžení i v chudobe. Ich štedrosť za príklad.

1 A oznamujeme vám, bratia, milosť Božiu danú v sboroch Macedonie,
2 a že tá hojnosť ich radosti v mnohonásobnom dokázaní sa v súžení a tá ich veľká chudoba sa rozhojnila v bohatstvo ich prostoty. 3 Pretože podľa možnosti, svedčím, ba i nad možnosť z vlastného popudu 4 s mnohým prosením nás žiadali, že by sme prijali od nich tú milosť a to účastenstvo na službe svätým, 5 a to nie ako sme sa nadejali, ale najprv sami seba dali Pánovi, aj nám skrze vôľu Božiu, 6 takže sme museli napomenúť Títa, aby, jako bol tam prv započal, tak i dokonal vzhľadom na vás i túto milosť. 7 Ale jako vo všetkom hojnejete, vo viere i v slove i v známosti i v každej snahe i vo svojej láske naproti nám, aby ste tak hojneli aj v tejto milosti. 8 Nehovorím toho jako rozkaz, ale iných snahou zkúšam i pravosť vašej lásky. 9 Lebo znáte milosť nášho Pána Ježiša Krista, že súc bohatý pre vás bol schudobnel, aby ste vy zbohatli jeho chudobou. 10 A podávam svoju mienku v tejto veci. Lebo to je vám užitočné, ktorí ste nie len učiniť, ale i chcieť tam prv započali od vlani. 11 Ale teraz i to učiniť vykonajte, aby, jako bola ochota chcieť, bola tak i vykonať z toho, čo máte. 12 Lebo ak jesto ochota, príjemná je podľa toho, čo kto má, nie podľa toho, čo nemá. 13 Lebo nie, aby iní mali poľahčenie a vy súženie, ale pre rovnosť nech je v terajšom čase vaša hojnosť na odpomoženie ich nedostatku, 14 aby aj ich prebytok bol na odpomoženie vášmu nedostatku, aby bola rovnosť, 15 ako je napísané: Ten, kto mnoho nasberal, nezvýšil, a ten, kto málo, nemal nedostatku.

Snaha Títova. Starosť o dobrú povesť. Vernosť bratov. Dokázať sa.

16 Ale vďaka Bohu, ktorý dáva tú istú snahu za vás do srdca Títovho,
17 že prijal napomenutie a súc snažnejší odišiel k vám zo svojej vlastnej vôle. 18 A poslali sme s ním brata, ktorý má chválu v evanjeliu po všetkých sboroch, 19 no, nie len to, ale je aj zvolený od sborov za nášho spolucestovateľa s touto milosťou, nami prisluhovanou na slávu samému Pánovi a na ukázanie vašej ochoty, 20 vyhýbajúc tomu, aby niekto nemohol o nás hovoriť zlé pri tejto hojnosti, ktorú prostredkujeme svojou službou. 21 Lebo pečujeme o dobré nie len pred Pánom, ale aj pred ľuďmi. 22 A poslali sme s nimi svojho brata, ktorého sme v mnohom a mnoho ráz zkúsili, že je snažný, ale teraz ešte o mnoho snažnejší pre mnohú dôveru vo vás. 23 Buď čo sa týka Títa, je mojím súdruhom a vzhľadom na vás spolupracovníkom; buď naši bratia sú apoštolmi sborov, slávou Kristovou. 24 Keď tedy dávate dôkaz svojej lásky a našej chvály, ktorou sa chválime za vás, dokážte pred nimi a pred tvárou sborov.