Predchádzajúca kapitola

5. kapitola

Stavänie do Boha. Preoblečení. Závdavok Ducha. Všetci pred súdište Kristovo.

1 Lebo vieme, že keby náš pozemský dom stánu bol zborený, máme stavänie od Boha, dom, nie rukou učinený, večný v nebesiach;
2 lebo v tomto aj vzdycháme túžiac, že by sme si mohli obliecť naň svoj príbytok z neba, 3 akže aj oblečení a nie nahí budeme najdení. 4 Lebo aj, ktorí sme v tomto stáne, vzdycháme súc obtiažení, nakoľko sa nechceme vyzliecť, ale sa poodiať, aby to, čo je smrteľné, bolo pohltené od života. 5 No, ten, kto nás práve k tomu istému pripravil, je Bôh, ktorý nám aj dal závdavok Ducha. 6 Preto teda vždycky dôverujeme a vieme, že kým sme doma v tele, sme von od domova a vzdialení od Pána. 7 Lebo chodíme vierou a nie videním. 8 Ale dôverujeme i súčasne volíme radšej vystehovať sa von z tela a bývať doma u Pána. 9 A preto sa aj všemožne snažíme, aby sme, buď že dlejeme doma v tele buď že sme von z domova, jemu sa ľúbili. 10 Lebo my všetci sa musíme ukázať pred súdnou stolicou Kristovou, aby si jeden každý odniesol to, čo načo vykonal skrze telo, už či bolo dobré či zlé. 11 Znajúc tedy bázeň Pánovu presviedčame ľudí a Bohu sme zjavní. Ale nadejem sa, že sme aj vo vašich svedomiach zjavní. 12 Lebo neodporúčame vám opät sami seba, ale vám dávame príčinu chváliť sa nami, aby ste to mali proti tým, ktorí sa chvália tvárou a nie srdcom. 13 Lebo buď že sme pošli z umu - Bohu, buď že sme pri zdravom rozume - vám.

Jeden za všetkých, všetci za toho jedného. V Kristovi novým stvorením. Smierte sa s Bohom!

14 Lebo láska Kristova nás núti,
15 ktorí sme usúdili toto: že ak jeden zomrel za všetkých, tedy všetci zomreli, a za všetkých zomrel preto, aby tí, ktorí žijú, nežili už viacej sebe, ale tomu, ktorý zomrel za nich i vstal z mŕtvych. 16 A tak my už odteraz neznáme nikoho podľa tela. A jestli sme aj poznali Krista podľa tela, ale teraz už viacej neznáme. 17 Takže ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením; drievne pominulo, hľa, všetko je nové. 18 Ale to všetko z Boha, ktorý nás smieril sám so sebou skrze Ježiša Krista a dal nám službu smierenia, 19 jako že Bôh bol v Kristovi mieriac so sebou svet, nepočítajúc im ich hriechov a položil do nás slovo smierenia. 20 Tedy za Krista posolstvujeme, jako čo by sám Bôh napomínal skrze nás, prosíme za Krista, smierte sa s Bohom! 21 Lebo toho, ktorý nepoznal hriechu, učinil za nás hriechom, aby sme my boli spravedlivosťou Božou v ňom.