Predchádzajúca kapitola

5. kapitola

Ukazuje, aký nenadalý bude príchod Pánov, synovia svetla, bdieť a nespať.

1 Ale o časoch a o dobách nepotrebujete, bratia, aby sa vám písalo.
2 Lebo sami dôkladne viete, že deň Pánov prijde tak ako zlodej vnoci. 3 Lebo keď budú hovoriť: Pokoj a bezpečnosť, vtedy náhle prijde na nich zahynutie ako bolesť na tehotnú ženu, a neujdú. 4 Ale vy, bratia, nie ste vo tme, aby vás ten deň zachvátil ako zlodej. 5 Lebo vy všetci ste synmi svetla a synmi dňa. Nie sme synmi noci ani tmy. 6 A tak tedy nespime jako ostatní, ale bdejme a buďme triezvi. 7 Lebo tí, ktorí spia, vnoci spia, a ktorí sa opíjajú, sú vnoci opilí. 8 Ale my súc synmi dňa buďme triezvi oblečúc si pancier viery a lásky a vezmúc za prilbu nádej spasenia, 9 lebo vás nepostavil Bôh cieľom hnevu, ale aby sme nadobudli spasenia skrze nášho Pána Ježiša Krista, 10 ktorý zomrel za nás, aby sme, či už bdejeme či spíme, spolu s ním žili. 11 Preto sa napomínajte navzájom a vzdelávajte jeden druhého, jako aj robíte.

Rôzne napomenutia.

12 Ale vás žiadame, bratia, aby ste znali tých, ktorí pracujú medzi vami a sú vašimi predstavenými v Pánovi a napomínajú vás,
13 a aby ste ich preveľmi milovali pre ich dielo. Majte pokoj medzi sebou! 14 A prosíme vás, bratia, napomínajte neriadnych, posmeľujte malomyseľných, ujímajte sa slabých a buďte zhovievaví ku všetkým. 15 Hľaďte, aby niekto neoplatil niekomu zlým za zlé, ale sa vždycky žeňte za tým, čo je dobré i pre vás navzájom i pre všetkých. 16 Vždycky sa radujte. 17 Neprestajne sa modlite. 18 Vo všetkom ďakujte, lebo to je vôľa Božia v Kristu Ježišovi čo do vás. 19 Ducha neuhášajte. 20 Proroctvami nepohŕdajte. 21 Všetko zkúšajte; dobré podržte. 22 Každého druhu zlého sa chráňte. 23 A on sám, Bôh pokoja, nech vás ráči celých posvätiť a váš duch nech je zachovaný celý a neporušený i duša i telo bezúhonne, keď prijde náš Pán Ježiš Kristus. 24 Verný je ten, ktorý vás volá, ktorý aj učiní. 25 Bratia, modlite sa za nás! 26 Pozdravujte všetkých bratov svätým bozkom. 27 Prísahou vás zaväzujem na Pána, aby bol list prečítaný všetkým svätým bratom. 28 Milosť našeho Pána Ježiša Krista nech je s vami! Ameň.