3. kapitola

Z obavy, aby nepodľahli v súžení, poslal im Timotea. Potešenie z jeho zprávy.

1 Preto nemôžuc ďalej vydržať volili sme byť zanechaní v Aténach sami
2 a poslali sme Timotea, svojho brata a služobníka Božieho a svojho spolupracovníka v evanjeliu Kristovom, aby vás upevnil a potešil vás dotyčne vašej viery, 3 aby sa nikto nepohnul v týchto súženiach, lebo sami viete, že nato sme. 4 Lebo aj keď sme boli u vás, hovorili sme vám vopred, že budeme mať súženie, ako sa aj stalo, jako viete. 5 Preto i ja nemôžuc ďalej vydržať poslal som, aby som zvedel o vašej viere, či vás azda nejako nepokušil pokušiteľ, a naša práca by bola na zmar. 6 Ale teraz, keď prišiel Timoteus od vás k nám a doniesol nám dobrú zvesť o vašej viere a láske, a že máte vždycky dobrú rozpomienku na nás a že túžite nás vidieť tak ako aj my vás, 7 preto sme sa potešili, bratia, nad vami pri všetkej svojej tiesni a pri všetkom svojom súžení vašou vierou, 8 lebo teraz žijeme, keď vy stojíte v Pánovi. 9 Lebo jakou vďakou sa môžeme odplatiť za vás Bohu za všetku tú radosť, ktorou sa radujeme pre vás pred svojím Bohom 10 dňom i nocou preveľmi prosiac, žeby sme mohli vidieť vašu tvár a doplniť to, čo ešte chýba vašej viere. 11 Ale on sám, náš Bôh a Otec, a náš Pán Ježiš Kristus nech ráči urovnať našu cestu k vám, 12 a vás nech ráči Pán rozmnožiť a rozhojniť v láske naproti jedendruhému i naproti všetkým, ako sme aj my naplnení láskou naproti vám, 13 aby upevnil vaše srdcia bezúhonné v svätosti pred naším Bohom a Otcom v čas príchodu nášho Pána Ježiša Krista so všetkými jeho svätými.