31. kapitola

Porážka Izraelova. Smrť Saulova a jeho synov.

1 A Filištíni bojovali proti Izraelovi, a mužovia Izraelovi utekali pred Filištínmi a padali pobití na vrchu Gilboe.
2 A Filištíni stíhali Saula a jeho synov ženúc sa tesne za nimi. A tak zabili Filištíni Jonatána, Abinadába a Malkišuu, synov Saulových. 3 A tedy tiaž boja sa obrátila proti Saulovi, a keď nadišli na neho strelci, mužovia s lukami, veľmi sa triasol pred tými strelcami. 4 Vtedy riekol Saul svojmu zbrojnošovi: Vytiahni svoj meč a prebodni ma ním, aby neprišli títo neobrezanci a neprebodli ma oni a neurobili si zo mňa posmechu! Ale jeho zbrojnoš nechcel, lebo sa bál veľmi. Vtedy pochytil Saul meč a naľahol naň. 5 A keď videl jeho zbrojnoš, že zomrel Saul, naľahol aj on na svoj meč a zomrel s ním. 6 A tak zomrel Saul a jeho traja synovia a jeho zbrojnoš i všetci jeho mužovia toho dňa spolu. 7 A keď videli mužovia Izraelovi, ktorí boli na druhej strane doliny, jako aj tí, ktorí boli za Jordánom, že utekajú mužovia Izraelovi, a že zomrel Saul i jeho synovia, opustili tie mestá a tiež utekali. A prišli Filištíni a bývali v nich.

Potupenie mŕtvoly Saulovej. Jabešania ho pochovajú.

8 A stalo sa na druhý deň, že prišli Filištíni, aby olúpili pobitých. A našli Saula a jeho troch synov ležať padlých na vrchu Gilboe.
9 A odťali jeho hlavu, zobrali mu jeho zbraň a poslali po zemi Filištínov dookola, aby to s radosťou zvestovali v dome ich modiel i ľudu. 10 Potom složili jeho zbraň v dome Astaróty a jeho mŕtve telo pribili na múre mesta Bét-šána. 11 Ale keď počuli o tom obyvatelia Jabeš-gileáda, o tom, čo urobili Filištíni Saulovi, 12 vzchopili sa všetci chrabrí mužovia a išli celú noc a vzali mŕtve telo Saulovo i mŕtve telá jeho synov s múra mesta Bét-šána a keď prišli do Jabeša, spálili ich tam. 13 Potom vzali ich kosti a pochovali ich pod tým stromom v Jabeši a postili sa sedem dní.