Predchádzajúca kapitola

3. kapitola

Povolanie Samuela. Hospodin o Élim.

1 A mládenček Samuel posluhoval Hospodinovi pred Élim. A slovo Hospodinovo bolo vzácne v tých dňoch, a len málokde mal niekto prorocké videnie.
2 A stalo sa toho času, raz keď ležal Éli na svojom mieste, a jeho oči boly začaly slabnúť, takže nemohol vidieť, 3 a lampa Božia nebola ešte vyhasla, a keď ležal Samuel v chráme Hospodinovom, kde bola truhla Božia, 4 že zavolal Hospodin na Samuela, ktorý odpovedal: Tu som. 5 A bežal k Élimu a povedal: Tu som, lebo si ma volal. A on mu povedal: Nevolal som. Idi zpät, ľahni si. A odíduc ľahol si. 6 A Hospodin zase volal na Samuela. A Samuel vstal a išiel k Élimu a povedal: Tu som, lebo si ma volal. A povedal: Nevolal som, môj synu: len idi zpät a lež. 7 A Samuel ešte neznal Hospodina, ani mu nebolo dovtedy zjavené slovo Hospodinovo. 8 A Hospodin zase volal na Samuela, po tretie. A on vstal a išiel k Élimu a povedal: Tu som, lebo si ma volal. Vtedy porozumel Éli, že Hospodin volá chlapca. 9 Preto povedal Éli Samuelovi: Idi, ľahni si. A keby ešte volal na teba, povieš: Hovor, Hospodine, lebo tvoj služobník čuje. A tak odišiel Samuel a ľahol si na svoje miesto. 10 Potom prišiel Hospodin a stál. A zase volal ako po každé predtým: Samuel, Samuel! A Samuel odpovedal: Hovor, lebo tvoj služobník čuje! 11 A Hospodin riekol Samuelovi: Hľa, ja učiním v Izraelovi takú vec, ktorá bude znieť v oboch jeho ušiach každému, kto ju počuje. 12 Toho dňa uvediem na Éliho všetko, čo som hovoril o jeho dome, od počiatku až po koniec. 13 A dám mu vedieť, že ja budem súdiť jeho dom až na veky pre neprávosť, o ktorej vedel, že jeho synovia uvodia na seba kliatbu, a nezabránil im. 14 Preto som prisahal domu Éliho, že nebude pokrytá neprávosť domu Éliho ani bitnou obeťou ani obilnou obeťou až na veky.

Samuel to zjaví Élimu. Verný prorok.

15 A Samuel ležal až do rána a potom otvoril dvere domu Hospodinovho. A Samuel sa bál oznámiť Élimu videnie.
16 Ale Éli zavolal Samuela a povedal: Samuel, môj synu! Ktorý odpovedal: Tu som. 17 A povedal: Aká je to vec, ktorú ti hovoril? Netaj, prosím, predo mnou. Nech ti tak učiní Bôh a tak nech pridá, ak zatajíš predo mnou niečo zo všetkého toho, čo ti hovoril. 18 Vtedy mu oznámil Samuel všetko a nezatajil ničoho pred ním. A Éli povedal: On je Hospodin, nech učiní to, čo je dobré v jeho očiach. 19 A Samuel rástol, a Hospodin bol s ním a nedal padnúť niktorému jeho slovu na zem. 20 A poznal celý Izrael od Dána až po Bér-šebu, že je Samuel verný a stály za proroka Hospodinovi. 21 A Hospodin sa znova a znova ukazoval v Síle, lebo Hospodin sa zjavil Samuelovi v Síle v slove Hospodinovom.