Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

16. kapitola

Truhla na svojom mieste. Speváci.

1 A keď doniesli truhlu Božiu, postavili ju naprostred stánu, ktorý jej postavil Dávid, a obetovali zápalné obeti a pokojné obeti pred Bohom.
2 A keď doobetoval Dávid zápalnú obeť a pokojné obeti, požehnal ľud v mene Hospodinovom. 3 A nadelil všetkým mužom Izraelovým, všetkým, od muža až po ženu, každému pecník chleba, kus pečeného mäsa a kus hroznového koláča. 4 Potom postavil pred truhlu Hospodinovu niektorých z Levitov za svätoslužobníkov, a síce nato, aby pripomínali jeho skutky, aby ďakujúc vyznávali a chválili Hospodina, Boha Izraelovho. 5 Azaf bol prvý a druhý po ňom Zachariáš, Jehiel a Šemirámot, Jechiel, Mattitiáš, Eliáb, Benaiáš, Obéd-edom a Jehiel s hudobnými nástrojami citár a s harfami, a Azaf hral zvučne na cymbaly. 6 A Benaiáš a Jachaziel, kňazi, s trúbami ustavične, pred truhlou smluvy Božej.

Chválospev Dávidov.

7 Toho dňa, vtedy dal Dávid po prvé oslavovať Hospodina do ruky Azafa a jeho bratov.
8 Oslavujte Hospodina! Vzývajte jeho meno! Oznamujte jeho skutky medzi národami! 9 Spievajte mu, spievajte mu žalmy! Rozmýšľajte o všetkých jeho divoch! 10 Chváľte sa menom jeho svätosti! Nech sa raduje srdce tých, ktorí hľadajú Hospodina! 11 Hľadajte Hospodina a jeho silu; vyhľadávajte jeho tvár ustavične! 12 Pamätajte na jeho divy, ktoré učinil, na jeho zázraky a na súdy jeho úst, 13 vy, semeno Izraela, jeho služobníka, synovia Jakobovi, jeho vyvolení! 14 On je Hospodin, náš Bôh; jeho súdy na celej zemi. 15 Pamätajte na jeho smluvu na veky, na slovo, ktoré prikázal, do tisíc pokolení, 16 na jeho smluvu, ktorú učinil s Abrahámom, a na jeho prísahu, ktorú prisahal Izákovi. 17 A postavil to Jakobovi za zákon, Izraelovi za večnú smluvu 18 povediac: Tebe dám Kananejskú zem za podiel vášho dedičstva, 19 vtedy, keď vás bol ešte len malý počet, keď vás bolo máličko, a boli ste v nej pohostínmi. 20 A chodili od národa k národu a z kráľovstva k inému ľudu. 21 Nedal nikomu, aby im ublížil, a karhal pre nich i kráľov 22 hovoriac: Nedotýkajte sa mojich pomazaných a mojim prorokom nečiňte zlého! 23 Spievajte Hospodinovi, celá zem! Zvestujte jeho spasenie zo dňa na deň! 24 Rozprávajte jeho slávu medzi národami, medzi všetkými ľuďmi jeho divy! 25 Lebo veľký je Hospodin a hoden všetkej chvály; je strašný nad všetkých bohov. 26 Lebo všetci bohovia národov sú ničomné modly, ale Hospodin učinil nebesia. 27 Veličenstvo a nádhera je pred ním, sila a veselosť na jeho mieste. 28 Vzdajte Hospodinovi, čeľade národov, vzdajte Hospodinovi česť a silu! 29 Vzdajte Hospodinovi česť jeho mena! Doneste posvätný dar a prijdite pred jeho tvár! Klaňajte sa Hospodinovi v okrase svätosti! 30 Traste sa pred jeho tvárou, celá zem, a bude upevnený okruh sveta, tak aby sa nepohol. 31 Nech sa radujú nebesia, a nech plesá zem, a nech povedia medzi národami: Hospodin kraľuje! 32 Nech hučiac buráca more i jeho náplň! Nech sa veselí pole i všetko, čo je na ňom! 33 Vtedy budú plesať stromy v hore pred Hospodinom, lebo ide súdiť zem! 34 Oslavujte Hospodina, lebo je dobrý, lebo jeho milosť trvá na veky! 35 A povedzte: Spas nás, Bože nášho spasenia, a shromaždi nás a vytrhni nás z pohanov, aby sme oslavovali meno tvojej svätosti a chlúbili sa tvojou chválou. 36 Požehnaný Hospodin, Bôh Izraelov, od vekov až na veky! A všetok ľud povedal: Ameň! A chválil Hospodina.

Ustanovenie svätoslužobníkov.

37 A zanechal tam pred truhlou smluvy Hospodinovej Azafa a jeho bratov, aby svätoslúžili pred truhlou ustavične podľa toho, čo v ktorý deň bolo treba;
38 aj Obéd-edoma a ich bratov, šesťdesiatich a ôsmich, aj Obéd-edoma, syna Jedutúnovho, i Chosu, za vrátnych. 39 A Cádoka, kňaza, a jeho bratov, kňazov, zanechal pred príbytkom Hospodinovým na výšine, ktorá bola v Gibeone, 40 aby obetovali Hospodinovi zápalné obeti na oltári zápalu ustavične, ráno i večer, a to podľa všetkého toho, čo je napísané v zákone Hospodinovom, ktorý prikázal Izraelovi. 41 A s nimi Héman a Jedutún a ostatok vybraných, ktorí boli označení podľa mena, aby oslavovali Hospodina, pretože jeho milosť trvá na veky. 42 A u nich, u Hémana a Jedutúna, nechal i trúby a cymbaly, ktorí mali húsť zvučne, aj iné nástroje k sprievodu spevu Božieho, a synov Jedutúnových postavil k bráne. 43 A tak sa rozišiel všetok ľud, odíduc každý do svojho domu. A Dávid sa obrátil domov, aby požehnal svoj dom.