Predchádzajúca kapitola

14. kapitola

Priateľstvo Chíramovo. Rodina Dávidova.

1 A Chíram, kráľ Týru, poslal poslov k Dávidovi pošlúc mu aj cedrové drevo i murárov i tesárov, aby mu vystavili dom.
2 A Dávid poznal, že ho ustanovil Hospodin za kráľa nad Izraelom, lebo jeho kráľovstvo bolo vysoko povznesené pre jeho ľud Izraela. 3 A Dávid si vzal ešte viaceré ženy v Jeruzaleme a Dávid splodil ešte viacero synov a dcér. 4 A toto sú mená tých narodených, ktorých mal v Jeruzaleme: Šammua, Šobáb, Nátan a Šalamún, 5 Jibchar, Elišua a Elpálet, 6 Noga, Nefeg a Jafia, 7 Elišama, Béljada a Elifálet.

Filištíni dvakrát porazení.

8 A keď počuli Filištíni, že je Dávid pomazaný za kráľa nad celým Izraelom, vyšli hore všetci Filištíni hľadať Dávida. A Dávid počujúc o tom vyšiel oproti nim.
9 A Filištíni prišli a rozprestreli sa v doline Refaim. 10 Vtedy sa pýtal Dávid Boha a riekol: Či mám ísť hore proti Filištínom, a či ich dáš do mojej ruky? A Hospodin mu riekol: Iď, a dám ich do tvojej ruky. 11 A tak išli hore do Bál-perácim, a tam ich porazil Dávid. A Dávid riekol: Bôh pretrhol mojich nepriateľov mojou rukou, jako keď voda pretrhne brehy. Preto nazvali meno toho miesta Bál-perácim. 12 A zanechali tam svojich bohov. A Dávid povedal, aby ich spálili, a tak ich spálili ohňom. 13 A Filištíni sa znova sobrali a rozprestreli sa v tej doline. 14 A Dávid sa opät pýtal Boha. A Bôh mu povedal: Nepojdeš hore za nimi; obráť sa preč od nich a prijdeš na nich naproti morušiam. 15 A bude, keď počuješ šust krokov po vrcholcoch moruší, vtedy vyjdeš do boja, lebo vtedy vyšiel Bôh pred tebou, aby porazil tábor Filištínov. 16 A Dávid učinil tak, ako mu prikázal Bôh, a porážali tábor Filištínov od Gibeona až po Gázer. 17 A povesť Dávidova sa rozniesla do všetkých zemí, a Hospodin dal svoj strach na všetky národy.