Predchádzajúca kapitola

7. kapitola

Stavba domu Šalamúnovho.

1 A svoj dom staväl Šalamún trinásť rokov, a tak dostavil celý svoj dom.
2 A vystavil dom z lesa Libanona; sto lakťov bola jeho dĺžka, päťdesiat lakťov jeho šírka a tridsať lakťov jeho výška, na štyroch radoch cedrových stĺpov, a tesané hrady cedrové boly na stĺpoch. 3 Pokrytý bol cedrovinou hore nad izbami, ktoré boly na stĺpoch, ktorých bolo štyridsaťpäť, po pätnástich v jednom rade. 4 Okien boly tri rady, oblok proti obloku po trikrát. 5 A všetky dvere a podvoje boly štvorhranné čo do svetelnosti, a oblok proti obloku trikrát. 6 A spravil stĺpovú sieň: päťdesiat lakťov jej dĺžka a tridsať lakťov jej šírka, a iná sieň pred nimi, i stĺpy i výpustok trámu pred nimi. 7 A spravil aj trónnu sieň, kde súdil, súdnu sieň, ktorá bola pokrytá cedrovinou od podlahy po povalu.

Dom dcéry faraonovej.

8 A jeho dom, v ktorom býval, na druhom dvore z druhej, zadnej strany siene, bol stavbou toho istého druhu jako jako toto. A vystavil a zariadil dom dcére faraonovej, ktorú si vzal Šalamún za ženu, ktorý bol ako táto sieň.
9 Všetko to bolo z drahocenných kameňov, tesaných podľa miery, pílených pílou z prednej i zo zadnej strany, a to od základu až ku stropu a zvonku až po veľký dvor. 10 A základ bol z drahých kameňov, veľkých kameňov, z kameňov na desať lakťov a z kameňov na osem lakťov. 11 A hore, nad základom, boly drahé kamene, tesané podľa miery, a cedrina. 12 A veľký dvor všade dookola zo troch radov tesaného kameňa a z jedného radu cedrových trámov, a také isté zariadenie mal i vnútorný dvor domu Hospodinovho i sieň domu.

Zariadenie chrámu. Stĺpy, makovice, mreže.

13 A kráľ Šalamún poslal poslov a vzal Chírama z Týru.
14 Bol to syn ženy vdovy z pokolenia Naftaliho, ktorého otec bol človek z Týru. Bol to remeselník, ktorý robil z medi a bol naplnený múdrosťou, rozumnosťou a umením, aby robil všelijaké dielo z medi, a tedy prišiel ku kráľovi Šalamúnovi a robil všetko jeho dielo. 15 A utvoril dva stĺpy z medi. Osemnásť lakťov bola výška jedného stĺpa a jeho obvod dvanásť lakťov a tak i druhého stĺpa. 16 Spravil i dve makovice-hlavice, aby ich dal na vrch stĺpov, uliate z medi. Päť lakťov bola výška jednej makovice a päť lakťov výška druhej makovice. 17 A makovice, ktoré boly hore na stĺpoch, maly na sebe mrežinu, spravenú na spôsob práce pletiva, šnúry na spôsob práce reťazí; sedem mala jedna makovica a sedem mala druhá makovica. 18 A tak spravil tie stĺpy a dva rady dookola na jedno pletivo pokryť makovice, ktoré boly hore, zrnatých jabĺk, a tak spravil aj druhej makovici. 19 A makovice, ktoré boly hore na stĺpoch, čo do práce boly podoby ľalií, v sieni, na štyri lakte. 20 Také boly makovice na oboch stĺpoch, aj hore pri vypukline, ktorá bola za pletivom. A zrnatých jabĺk bolo dvesto, upravených v rady dookola, na makovici, na jednej i na druhej. 21 A postavil stĺpy sieni chrámu. A keď postavil pravý stĺp, nazval jeho meno Jachín. A keď postavil ľavý stĺp, nazval jeho meno Boaz. 22 A hore na vrchu stĺpov bola práca podoby ľalií. A tak bolo dokonané dielo stĺpov.

Medené more.

23 A spravil uliate more. Desať lakťov šírky bolo od jedného jeho kraja po jeho druhý kraj, a bolo okrúhle dookola, a jeho výška bola päť lakťov, a šnúra tridsiatich lakťov ho objala dookola.
24 A pod jeho krajom ho objímaly ozdoby, divé uhorky, dookola, po desiatich v lakti, ktoré obkľučovaly more dookola; dva rady bolo tých divých uhoriek, ktoré boly s ním spolu sliate. 25 Stálo na dvanástich voloch, z ktorých tri hľadely na sever, tri hľadely na západ, tri hľadely na juh, a tri hľadely na východ, a more bolo na nich svrchu, a všetky ich zadky boly obrátené dovnútra. 26 Jeho trúbka bola na dlaň; jeho kraj bol taký, jako býva spravený kraj u kalicha, jako kvet ľalie; pojímalo dva tisíce batov.

Podstavce.

27 A spravil desať vozových podstavcov z medi. Štyri lakte bola dĺžka jedného podstavca, štyri lakte jeho šírka a tri lakte jeho výška.
28 Práca každého toho podstavca bola takáto: maly po bokoch uzavierajúce steny, a tie uzavierajúce steny boly medzi okrajnými došticami. 29 A na tých uzavierajúcich stenách, ktoré boly medzi došticami, boli ľvi, voly a cherubi, a nad tými došticami bol svrchu stĺpec a pod ľvami a volmi boly vence, spravené tak, ako čo by visely. 30 Každý podstavec mal štyri medené kolesá a medené osi, a jeho štyri nohy, stojace na osiach, maly pliecka; a pliecka boly uliate pod umyvákom, a za každým z nich boly vence. 31 A jeho ústie zvnútra makovice a hore na lakeť, a jeho ústie bolo okrúhle, spravené jako stĺpec, na poldruha lakťa, a aj na jeho ústí boly rezby, ale ich uzavierajúce steny boly štvorhranné, nie okrúhle. 32 Tie štyri kolesá boly pod tými stenami jako aj opory kolies, na podstavci, a výška jedného kolesa bola poldruha lakťa. 33 A práca tých kolies bola, jako býva práca kolesa u voza; ich záosky, ich lúkote, ich špice, ich hlavy, všetko bolo uliate. 34 A spravil štyri pliecka na štyri uhly každého podstavca; jeho pliecka boly z neho, z podstavca. 35 A hore na podstavci bolo pol lakťa výšky, okrúhle dookola, a hore na podstavci boly jeho opory a jeho uzavierajúce steny z neho. 36 A povyrýval na doskách, na jeho oporách a na jeho uzavierajúcich stenách cherubov, ľvov, a palmy podľa toho, koľko malo ktoré prázdnej plochy, a vence dookola. 37 Na ten spôsob spravil tých desať vozových podstavcov. Všetky boly z jednej a tej istej liatiny, maly jednu a tú istú mieru a jednu a tú istú podobu. 38 A spravil desať medených umyvákov. Každý umyvák objímal štyridsať batov, a každý umyvák bol na štyri lakte, jeden umyvák na jeden podstavec a tak pre všetkých desať podstavcov. 39 A dal päť podstavcov na pravú stranu domu a päť na ľavú stranu domu a more dal z pravej strany domu, na východ, proti juhu.

Vypočítanie vecí.

40 A tak spravil Chíram tie umyváky, lopaty i čaše. A Chíram dokonal všetko dielo, ktoré robil kráľovi Šalamúnovi pre dom Hospodinov;
41 dva stĺpy a dve hlavice makovíc, ktoré boly hore na stĺpoch, a dve pletivá pokryť dve hlavice makovíc, ktoré boly hore na stĺpoch; 42 štyristo zrnatých jabĺk pre dve pletivá, dva rady zrnatých jabĺk pre jedno pletivo, aby pokryly dve hlavice makovíc, ktoré boly na stĺpoch; 43 desať podstavcov a desať umyvákov na tie podstavce; 44 jedno more a dvanásť volov pod more; 45 hrnce, lopaty a čaše a všetko to náradie, ktoré robil Chíram kráľovi Šalamúnovi pre dom Hospodinov, bolo z hladenej medi. 46 Na rovine Jordána ich ulieval kráľ vo formách z ílovitej zeme medzi Sukkótom a medzi Caretánom. 47 A Šalamún nechal všetko to náradie nevážené pre množstvo kovu, náramne veľké; nevyhľadávala sa váha medi.

Zlatý oltár, stôl, svietniky, lampy a iné.

48 A tedy Šalamún spravil všetko náradie, ktoré patrilo domu Hospodinovmu: zlatý oltár, zlatý stôl, na ktorom bol chlieb tvári Božej,
49 svietnikov päť na pravej strane a päť na ľavej pred svätyňou svätých z rýdzeho zlata i kvety, lampy i štipce na čistenie, všetko zo zlata; 50 misky, nože, čaše, panvy a kadidlá, z rýdzeho zlata, a čepy pre dvere vnútorného domu, pre svätyňu svätých, a pre dvere domu, pre chrám zo zlata. 51 A tak bolo dokončené všetko dielo, ktoré robil kráľ Šalamún pre dom Hospodinov. A Šalamún vniesol ta zasvätené veci Dávida, svojho otca, striebro a zlato a náradie; dal to medzi poklady domu Hospodinovho.