Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

16. kapitola

Proroctvo Jehu-va proti Bášovi.

1 A stalo sa slovo Hospodinovo k Jehu-vovi, synovi Chananiho, proti Bášovi povediac:
2 Pretože som ťa povýšil z prachu a dal som ťa za vodcu nad svojím ľudom Izraelom, a že si chodil po ceste Jeroboámovej a spôsobil si to, aby hrešil môj ľud Izrael, aby ma popudzovali svojimi hriechami, 3 hľa, odpracem po Bášovi i po jeho dome a dám, aby bol tvoj dom ako dom Jeroboáma, syna Nebátovho. 4 Toho, kto zomrie Bášovi v meste, budú žrať psi, a toho, kto mu zomrie na poli, budú žrať nebeskí vtáci. 5 A ostatné deje Bášove a to, čo robil, i jeho udatnosť, či nie je to napísané v knihe letopisov kráľov Izraelových? 6 A tak ľahol Báša a ležal so svojimi otcami a bol pochovaný v Tirci. A kraľoval Éla, jeho syn, miesto neho. 7 A tedy aj skrze Jehu-va, syna Chananiho, proroka, stalo sa slovo Hospodinovo k Bášovi a k jeho domu, a to pre všetko to zlé, ktoré páchal, zlé v očiach Hospodinových, popudzujúc ho dielom svojich rúk, aby bol ako dom Jeroboámov, a preto, že ho zabil.

Éla. Zimri ho zabije a pobije celý jeho dom.

8 V dvadsiatom šiestom roku Azu, judského kráľa, kraľoval Éla, syn Bášov, nad Izraelom v Tirci dva roky.
9 A spiknul sa proti nemu jeho sluha Zimri, veliteľ polovice vozov, práve vtedy, keď pil v Tirci a bol opilý, v dome Arcu, ktorý bol nad jeho domom v Tirci. 10 Vtedy prišiel Zimri a uderil ho a zabil ho v dvadsiatom siedmom roku Azu, judského kráľa, a kraľoval miesto neho. 11 A stalo sa, keď už kraľoval, hneď ako dosadol na jeho trón, že pobil celý dom Bášov. Neponechal mu ani močiaceho na stenu ani jeho príbuzných, ktorí by ho boli mali právo pomstiť, ani niktorého jeho priateľa. 12 A tak vyhladil Zimri celý dom Bášov podľa slova Hospodinovho, ktoré hovoril o Bášovi, skrze proroka Jehu-va, 13 pre všetky hriechy Bášu a pre hriechy Élu, jeho syna, ktorými hrešili a ktorými spôsobili to, že hrešil Izrael popudzujúc Hospodina, Boha Izraelovho, svojimi márnosťami. 14 A ostatné deje Élove a všetko to, čo robil, či nie je to napísané v knihe letopisov kráľov Izraelových?

Zimri, robil zlé. Spálený.

15 V dvadsiatom siedmom roku Azu, judského kráľa, kraľoval Zimri v Tirci sedem dní. A ľud táboril proti Gibbetonu, ktorý patril Filištínom.
16 A keď počul ľud, ktorý táboril pri Gibbetone, že vraj sa spiknul Zimri a že aj zabil kráľa, učinil celý Izrael Omriho, veliteľa vojska, kráľom nad Izraelom toho dňa v tábore. 17 Vtedy odišiel Omri a celý Izrael s ním od Gibbetona hore a obľahli Tircu. 18 A stalo sa, keď videl Zimri, že je mesto zaujaté, vošiel do paláca domu kráľovho a spálil nad sebou dom kráľov ohňom a zomrel, 19 pre svoje hriechy, ktorými hrešil robiac to, čo je zlé v očiach Hospodinových, chodiac po ceste Jeroboámovej a v jeho hriechu, ktorý spáchal, spôsobiac to, aby hrešil Izrael. 20 A ostatné deje Zimriho a jeho spiknutie, ktorým sa spiknul, či nie je to napísané v knihe letopisov kráľov Izraelových?

Tibni a Omri. Omri robil zlé.

21 Vtedy sa rozdelil izraelský ľud na dvoje: polovica ľudu išla za Tibnim, synom Ginatovým, aby ho učinila kráľom, a polovica išla za Omrim.
22 Ale zvíťazil ľud, ktorý išiel za Omrim, nad ľudom, ktorý išiel za Tibnim, synom Ginatovým. A tak zomrel Tibni, a kraľoval Omri. 23 V tridsiatom prvom roku Azu, judského kráľa, kraľoval Omri nad Izraelom, dvanásť rokov; v Tirci kraľoval šesť rokov. 24 A kúpil vrch Samáriu od Šemera za dve hrivny striebra. A keď vystavil vrch, nazval meno mesta, ktoré vystavil, po mene Šemera, pána vrchu, Samáriou. 25 A Omri robil to, čo je zlé v očiach Hospodinových, a robil horšie od všetkých, ktorí boli pred ním. 26 A chodil po všetkých cestách Jeroboáma, syna Nebátovho, a v jeho hriechu, ktorým spôsobil to, že hrešil Izrael, aby popudzoval Hospodina, Boha Izraelovho, svojimi márnosťami. 27 A ostatné veci Omriho, ktoré robil, a jeho udatnosť, ktorú dokázal, či nie je to napísané v knihe letopisov kráľov Izraelových? 28 A ľahol Omri a ležal so svojimi otcami a bol pochovaný v Samárii, a kraľoval Achab, jeho syn, miesto neho.

Achab, robil zlé. Jezábeľ.

29 Achab, syn Omriho, kraľoval nad Izraelom v tridsiatom ôsmom roku Azu, judského kráľa, a Achab, syn Omriho, kraľoval nad Izraelom v Samárii dvadsaťdva rokov.
30 A Achab, syn Omriho, robil to, čo je zlé v očiach Hospodinových, horšie od všetkých, ktorí boli pred ním. 31 A stalo sa, jako keby mu to bolo bývalo ešte málo chodiť v hriechoch Jeroboáma, syna Nebátovho, že si vzal za ženu Jezábeľ, dcéru Etbála, sidonského kráľa, a odíduc slúžil Bálovi a klaňal sa mu. 32 A postavil Bálovi oltár v dome Bálovom, ktorý vystavil v Samárii. 33 A k tomu spravil Achab i háj a tak vykonal Achab ešte viac, aby popudzoval Hospodina, Boha Izraelovho, nad všetkých kráľov Izraelových, ktorí boli pred ním. 34 Za jeho dní vystavil Chiel Bételský Jericho. Za život Abiráma, svojho prvorodeného syna, ho založil a za život Segúba, svojho najmladšieho, postavil jeho brány, podľa slova Hospodinovho, ktoré hovoril skrze Jozuu, syna Núnovho.