Nastavenia
 • Prvá epištola svätého Pavla Korinťanom

  Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16

  Záložky

  O sbierke pre svätých. Sľubuje svoju návštevu.

  1 Ohľadom sbierky pre svätých, ako som nariadil galatským sborom, tak aj vy urobte. 2 V každý prvý deň týždňa nech jeden každý z vás uloží u seba odkladajúc podľa toho, ako sa komu darí, aby sa nerobily sbierky, vtedy keď prijdem. 3 A keď prijdem, ktorých uznáte v listoch za hodných a spôsobných, tých potom pošlem, aby zaniesli vašu milosť do Jeruzalema. 4 A keby bolo hodno, aby som i ja išiel, pojdú so mnou. 5 A prijdem k vám, keď prejdem Macedoniu; lebo idem Macedoniou. 6 Ale u vás, možno, zostanem nejaký čas alebo aj prezimujem, aby ste ma vy odprevadili, kamkoľvek idem. 7 Lebo teraz vás nechcem len mimoidúci vidieť, ale nadejem sa, že budem môcť u vás zostať nejaký čas, keď dovolí Pán. 8 A v Efeze zostanem až do Letníc, 9 lebo sú mi veľké dvere otvorené a účinné, a protivníkov mnoho.

  Odporúča Timotea. Omlúva Apolla.

  10 A keby prišiel Timoteus, hľaďte, aby bol u vás bez bázne, lebo koná dielo Pánovo jako i ja. 11 Tedy nech nikto ním nepohŕda, ale ho odprevaďte v pokoji, aby prišiel za mnou, lebo ho čakám s bratmi. 12 A čo sa týka brata Apolla, mnoho ráz som ho prosil, žeby išiel s bratmi k vám, lež nebolo nijakej vôle, aby prišiel teraz, ale prijde, keď bude mať príhodný čas.

  Napomína bdieť a učí poriadku a poddajnosti. Pozdravy.

  13 Bdejte, stojte vo viere, buďte zmužilí, buďte silní. 14 Všetky vaše veci nech sa dejú v láske. 15 Ale vás prosím, bratia, viete o dome Štefanovom, že je prvotinou Achaje, a že sa postavil do služby svätým, 16 aby ste sa i vy podriaďovali takým aj každému spoluúčinkujúcemu a pracujúcemu. 17 A radujem sa príchodu Štefana a Fortunáta a Achajského, lebo to, čo ste mi vy chýbali, oni nahradili. 18 Lebo osviežili môjho ducha i vášho. Nuž tedy znajte takých. 19 Pozdravujú vás sbory v Ázii. Mnoho ráz vás pozdravujú v Pánovi Akvila a Priscilla i so sborom, ktorý je v ich dome. 20 Pozdravujú vás všetci bratia. Pozdravte sa navzájom svätým bozkom. 21 Pozdrav mojou rukou Pavlovou. 22 Ak niekto nemá rád Pána Ježiša Krista, nech je anatema. Maran atha, Náš Pán ide. 23 Milosť Pána Ježiša Krista nech je s vami! 24 Moja láska so všetkými vami v Kristu Ježišovi. Ameň.
 • Prvá epištola svätého Pavla Korinťanom

  Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo