83. kapitola

Prosba Izraela proti nepriateľom

1 Pieseň. Asafov žalm.
2 Bože, neodpočívaj a nemlč, nebuď ticho, Bože, 3 lebo, hľa, tvoji nepriatelia zúria a dvíhajú hlavu tí, čo ťa nenávidia. 4 Spriadajú úskočné plány proti tvojmu ľudu a radia sa proti tým, ktorých ty chrániš. 5 Hovoria si: "Poďte, vyhubme ich, aby neboli národom, aby sa meno Izraela už ani nespomenulo." 6 Tak sa jednomyseľne dohovorili, proti tebe uzavreli zmluvu: 7 stany Edomu a Izmaelčania, Moab a Agarénčania, 8 Gebal, Amon a Amalek, Filištínsko s obyvateľmi Týru. 9 Ba aj Asýrsko sa k nim pridalo; stali sa pomocou synom Lotovým. 10 Urob im to, čo Madiánčanom a Sisarovi, čo Jabinovi pri potoku Kišon; 11 pohynuli pri Endore a stali sa hnojivom zeme. 12 S ich kniežatami nalož ako s Orebom a Zebom a so všetkými ich vojvodcami ako so Zebeeom a Salmanom, 13 ktorí povedali: "Zaujmime dedične Božie pastviny!" 14 Bože môj, daj, nech sú ako páperie, ako plevy vo vetre, 15 ako požiar, čo lesy spaľuje, a ako plameň stravujúci hory; 16 tak ich prenasleduj svojou búrkou a vydes ich svojou víchricou. 17 Hanbou im prikry tvár a budú hľadať tvoje meno, Pane. 18 Nech sa hanbia a desia na veky vekov, nech sa hanbia a hynú. 19 Nech poznajú, že tvoje meno je Pán, že ty jediný si Najvyšší nad celou zemou.