Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

1. kapitola

Od Adama po Jakuba

1 Adam, Set, Enos,
2 Kainan, Malaleel, Jared, 3 Henoch, Matuzalem, Lamech, 4 Noe, Sem, Cham a Jafet. 5 Jafetovi synovia: Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mosoch, Tiras. 6 Gomerovi synovia: Askenéz, Rifat a Togorma. 7 Javanovi synovia: Elisa a Taršiš, Kitim a Dodanim. 8 Chamovi synovia: Kuš, Mesraim, Fut a Kanaán. 9 Kušovi synovia: Saba, Hevila, Sabata, Regma a Sabatacha. Regmovi synovia: Saba a Dadan. 10 Od Kuša pochádza Nimród; on bol prvým silákom na zemi. 11 Od Mesraima pochádza Ludim, Anamim, Laábim a Neftuim, 12 Fetrusim, Chašluim - odkiaľ vyšli Filištínci - a Kaftorim. 13 Od Kanaána pochádza Sidon, jeho prvorodený, Het, 14 Jebus, Amor, Gergez, 15 Hev, Arak, Sin, 16 Arad, Samar a Hamat. 17 Semovi synovia: Elam, Asýr, Arfaxad, Lud, Aram, Chus, Hul, Geter a Mosoch. 18 Od Arfaxada pochádza Sale a od Saleho pochádza Heber. 19 Heberovi sa narodili dvaja synovia; meno jedného bolo Faleg, lebo za jeho dní bola rozdelená zem. Meno jeho brata bolo Jektan. 20 Od Jektana pochádza Elmodad, Salef, Asarmot, Jare, 21 Adoram, Huzal, Dekla, 22 Hebal, Abimael, Saba, 23 Ofir, Hevila a Jobab. Títo všetci sú Jektanovi synovia. 24 Sem, Arfaxad, Sale, 25 Heber, Faleg, Ragau, 26 Sarug, Nachor, Táre, 27 Abram, čiže Abrahám. 28 Abrahámovi synovia: Izák a Izmael. 29 Toto sú ich rody: Izmaelov prvorodený Nabajot, Kedar, Adbél, Mabsam, 30 Masma, Duma, Masa, Hadad, Tema, 31 Jetur, Nafis, Kedma. To sú Izmaelovi synovia. 32 Synovia Ketury, vedľajšej Abrahámovej ženy, ktorých porodila: Zamran, Jeksan, Madan, Madián, Jesbok a Sue. Jeksanovi synovia: Saba a Dadan. (Dadanovi synovia: Asýrčania, Latusiti a Laomania.) 33 Madiánovi synovia: Efa, Efer, Henoch, Abida a Eldaa. Títo všetci sú synovia Ketury. 34 Od Abraháma pochádza Izák. Izákovi synovia: Ezau a Izrael. 35 Ezauovi synovia: Elifaz, Rahuel, Jehus, Ihelom a Kore. 36 Elifazovi synovia: Teman, Omar, Sefi, Gatan, Kenéz, Tamna a Amalek. 37 Rahuelovi synovia: Nahat, Zara, Sama a Meza. 38 Seirovi synovia: Lotan, Sobal, Sebeon, Ana, Dison, Eser a Disan. 39 Lotanovi synovia: Hori a Homam. Lotanova sestra bola Tamna. 40 Sobalovi synovia: Alian, Manahat, Ebal, Sefi a Onam. Sebeonovi synovia: Aja a Ana. 41 Anovi synovia: Dison. Disonovi synovia: Hamram, Eseban, Jetran a Charan. 42 Eserovi synovia: Balán, Zavan a Jakan. Disanovi synovia: Chus a Aran. 43 Králi, ktorí kraľovali v Edomsku skôr, ako nad Izraelitmi panoval kráľ: Beorov syn Bale; meno jeho mesta bolo Denaba. 44 Keď Bale zomrel, stal sa namiesto neho kráľom Jobab, Zareho syn z Bosry. 45 Keď Jobab zomrel, stal sa namiesto neho kráľom Husam z Temanskej krajiny. 46 Keď Husam zomrel, stal sa namiesto neho kráľom Badadov syn Adad, ktorý porazil Madiáncov v Moabsku. Meno jeho mesta bolo Avit. 47 Keď Adad zomrel, stal sa namiesto neho kráľom Semla z Masreky. 48 Keď Semla zomrel, stal sa namiesto neho kráľom Šaul z Rohobotu pri Rieke. 49 Keď Šaul zomrel, stal sa namiesto neho kráľom Achoborov syn Balanan. 50 Keď zomrel Balanan, stal sa namiesto neho kráľom Adad; meno jeho mesta bolo Fau, meno jeho manželky Métabel, dcéra Matredy, Mezaábovej dcéry. 51 Keď Adad zomrel, boli v Edomsku vodcovia: vodca Tamna, vodca Alva, vodca Jetet, 52 vodca Ólibama, vodca Ela, vodca Finon, 53 vodca Kenéz, vodca Teman, vodca Mabsar, 54 vodca Magdiel, vodca Hiram. To boli edomskí vodcovia.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk