1. kapitola

1 Slovo Pánovo, ktoré prehovoril k Ozeášovi, synovi Bériho, v dňoch júdskych kráľov Oziáša, Joatama, Achaza a Ezechiáša a v dňoch izraelského kráľa Jeroboama, syna Joasovho. 2 Začiatok Pánovej reči k Ozeášovi. Pán riekol Ozeášovi: "Vezmi si smilnú ženu a deti zo smilstva, lebo smilstvom sa odvracia krajina od Pána." 3 Išiel teda a vzal si Gomeru, dcéru Debelaima. Ona počala a porodila mu syna. 4 Vtedy mu Pán hovoril: "Daj mu meno Jezrael, lebo ešte chvíľočku a strescem krvnú vinu Jezraela na Jehuovom dome a zruším kráľovstvo domu Izraela. 5 V ten deň dolámem kušu Izraela v jezraelskom údolí." 6 I počala znovu a porodila dcéru. Vtedy mu riekol: "Daj jej meno Neomilostená, lebo už viac neomilostím dom Izraela, žeby som im celkom odpustil. 7 Dom Júdov však omilostím a zachránim ich ako Pán, ich Boh, ale nezachránim ich kušou, mečom, zbrojou vojenskou, ani koňmi, ani jazdcami." 8 I oddojčila Neomilostenú; potom počala a porodila syna. 9 Vtedy hovoril: "Daj mu meno Nie môj ľud, lebo vy nie ste môj ľud a ja nebudem váš. 10 I bude počet synov Izraela ako piesku morského, ktorý nemožno odvážiť ani zrátať. Vtedy miesto toho, že by im vraveli: “Vy ste Nie môj ľud,” budú im hovoriť: “Synovia živého Boha.” 11 I zhromaždia sa synovia Júdu a synovia Izraela pospolu, ustanovia si jednu hlavu a vystúpia z krajiny, lebo veľký bude deň Jezraela.