Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

47. kapitola

Pán – kráľ všetkých národov

1 Zbormajstrovi. Koreho synov.
2 Tlieskajte rukami, všetky národy, jasajte Bohu hlasom radostným. 3 Lebo Pán je Najvyšší a hrozný, nad celou zemou veľký kráľ. 4 Podmaňuje nám národy a pohanov nám kladie pod nohy. 5 On pre nás vybral dedičstvo, slávu Jakuba, ktorého má rád. 6 Za jasotu vystupuje Boh, Pán vystupuje za hlaholu poľnice. 7 Spievajte Bohu, spievajte, spievajte nášmu kráľovi, spievajte. 8 Pretože Boh je kráľom celej zeme; spievajte mu chválospev. 9 Boh kraľuje nad národmi, Boh sedí na svojom svätom tróne. 10 Kniežatá národov sa spolčujú s národom Boha Abrahámovho. Veď Bohu patria mocní zeme, tak veľmi je vyvýšený.