Predchádzajúca kapitola

135. kapitola

Oslava Pána divotvorcu

1 ALELUJA. Chváľte meno Pánovo, chváľte ho, služobníci Pánovi,
2 ktorí ste v dome Pánovom a na nádvoriach domu nášho Boha. 3 Chváľte Pána, lebo Pán je dobrý; ospevujte jeho meno, lebo je ľúbezné; 4 veď si Pán vyvolil Jakuba, Izraela za svoje vlastníctvo. 5 Ja viem, že Pán je veľký, že náš Boh je nad všetkými bohmi. 6 Čokoľvek Pán chce, urobí na nebi i na zemi, v mori a vo všetkých priepastiach. 7 Od kraja zeme privádza oblaky, bleskami vyvoláva dážď, zo svojich komôr vypúšťa vetry. 8 On pobil prvorodených Egypta, ľudí aj zvieratá. 9 Uprostred teba, Egypt, urobil znamenia a zázraky proti faraónovi i proti všetkým jeho sluhom. 10 On porazil mnohé národy a pozabíjal mocných kráľov: 11 Sehona, kráľa amorejského, a Oga, kráľa Bášanu, a všetkých kráľov kanaánskych. 12 A ich krajinu dal do dedičstva, do dedičstva Izraelu, svojmu ľudu. 13 Pane, tvoje meno trvá večne; tvoja pamiatka, Pane, z pokolenia na pokolenie. 14 Lebo Pán prisúdi pravdu svojmu ľudu a zmiluje sa nad svojimi služobníkmi. 15 Pohanské modly, hoc zo striebra a zo zlata, sú dielom ľudských rúk. 16 Majú ústa, ale nehovoria, majú oči, a nevidia. 17 Majú uši, ale nepočujú, nie sú schopné ani dýchať ústami. 18 Nech sú im podobní ich tvorcovia a všetci, čo v ne veria. 19 Dom Izraelov, zvelebuj Pána; dom Áronov, zvelebuj Pána. 20 Dom Léviho, zvelebuj Pána; všetci bohabojní, zvelebujte Pána. 21 Nech je zvelebený Pán zo Siona, čo sídli v Jeruzaleme. ALELUJA.