Predchádzajúca kapitola

112. kapitola

Blaženosť spravodlivého človeka

1 ALELUJA. Blažený muž, ktorý sa bojí Pána a má veľkú záľubu v jeho príkazoch.
2 Jeho potomstvo bude mocné na zemi; pokolenie spravodlivých bude požehnané. 3 V jeho dome bude úspech a bohatstvo, jeho spravodlivosť ostane naveky. 4 Spravodlivým žiari svetlo v temnotách, milosrdný, milostivý a spravodlivý. 5 V obľube je človek, čo sa zľutúva a rád pomáha, čo svoj majetok čestne spravuje; 6 nikdy nezakolíše. Vo večnej pamäti bude spravodlivý, 7 nebude sa báť zlej zvesti. Jeho srdce je pevné, dôveruje v Pána, 8 bezpečné je jeho srdce, nebojí sa, kým nepokorí svojich nepriateľov. 9 Rozdeľuje a dáva chudobným; jeho dobročinnosť potrvá naveky a jeho moc a sláva budú stále rásť. 10 Hriešnik to uvidí a zanevrie, zubami bude škrípať a hynúť závisťou. Želanie hriešnikov vyjde nazmar.