Predchádzajúca kapitola

111. kapitola

Veľké sú diela Pánove

1 ALELUJA. Z celého srdca chcem oslavovať Pána v zbore spravodlivých i v zhromaždení.
2 Veľké sú diela Pánove; nech ich skúmajú všetci, čo majú v nich záľubu. 3 Nádherné a vznešené sú jeho diela, jeho spravodlivosť platí naveky. 4 Ustanovil pamiatku na svoje obdivuhodné skutky; Pán je milosrdný a milostivý. 5 Pokrm dal tým, čo sa ho boja; svoju zmluvu má stále na mysli. 6 Svoje mocné skutky oznámil svojmu ľudu a dal im dedičstvo pohanov; 7 pravdivé a spravodlivé sú diela jeho rúk. Nezrušiteľné sú všetky jeho príkazy, 8 upevnené naveky, založené na pravde a spravodlivosti. 9 Vykúpenie poslal svojmu ľudu, zmluvu uzavrel naveky. Jeho meno je sväté a vzbudzuje hrôzu; 10 bohabojnosť je počiatok múdrosti a múdro robia všetci, čo ju pestujú; jeho chvála ostáva naveky.