Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

3. kapitola

Šťastný, kto je múdry

1 Syn môj, nezabudni moju náuku a tvoje srdce nech sa pridržiava mojich príkazov,
2 bo predĺžia (ti) dni a roky života a prinesú ti hojnosť pokoja. 3 Láska a vernosť nech ťa (nikdy) neopúšťajú! Priviaž si (moje prikázania) na hrdlo, napíš ich na tabuľu svojho srdca! 4 Takto si získaš obľubu a priazeň nevšednú pred Bohom i pred ľuďmi.

Bázeň Božia

5 Dôveruj celým svojím srdcom Pánovi a nespoliehaj sa na svoj um!
6 Na všetkých svojich cestách mysli na neho a on ti bude rovnať chodníky. 7 Nezdaj sa múdrym sebe samému. Boj sa Pána a vyhýbaj sa zlu! 8 (To) bude (zachovávať) tvoje telo pri zdraví a tvoje kosti vzpružovať. 9 Cti Pána svojím majetkom a (prinášaj mu) prvotiny z každej svojej úrody 10 a naplnia sa zbožím tvoje stodoly a tvoje lisy budú muštom pretekať.

Vzácnosť múdrosti

11 Nevzpieraj sa, syn môj, keď ťa cúdi Pán a nech ťa neomŕza jeho karhanie,
12 lebo Pán karhá toho, koho miluje, ako otec syna, ktorého má rád. 13 Blahoslavený človek, ktorý dosahuje múdrosť, a muž, čo nadobúda rozumnosť! 14 Lebo je výhodnejšie zarobiť si ju, než zarobiť striebro, a získať si ju (hodno viac), ako najvyberanejšie zlato. 15 Je cennejšia než koraly a nevyrovnajú sa jej všetky tvoje drahocennosti. 16 Dlhé dni (skrýva) vo svojej pravici, bohatstvo a slávu v svojej ľavici. 17 Jej cesty (sú) cesty krásy a (na) jej chodníkoch (je plno) pokoja. 18 Je stromom života pre tých, čo ju chytili, a tí, čo sa jej držia, sú blažení. 19 Pán založil zem múdrosťou, nebesá poupevňoval umnosťou. 20 Jeho vedomosťou vyrazili morské priehlbne a rosu kropia oblaky. 21 Nech ti to, syn môj, z očí neschodí, zachovaj rozvahu a rozmysel 22 a budú tvojej duši životom a skvostom na tvoj krk. 23 Vtedy si budeš bezpečne chodiť svojou cestou a noha sa ti nepotkne. 24 Ak uložíš sa, strachovať sa nebudeš, ak budeš odpočívať, bude sa ti sladko spať. 25 Nebude sa ti treba náhlej hrôzy ľakať, ani presily ničomníkov, keď prikvačí, 26 lebo Pán bude tvojou dôverou a chrániť bude tvoju nohu pred slučkou.

Láska k blížnym

27 Neodopieraj dobrodenie núdznemu, ak je to v tvojej moci urobiť.
28 Nehovor svojmu blížnemu: "Choď preč a (inokedy) príď!" a "Zajtra ti dám," keď máš naporúdzi (hneď). 29 Nestroj nič zlé svojmu blížnemu, kým sa u teba baví bezpečne. 30 Nevaď sa pre nič za nič s človekom, ak ti nič zlého nespravil.

Nezáviď násilníkom

31 Nezáviď násilníkovi a nevoľ ani jednu z jeho ciest,
32 lebo sa hnusí zvrheľ Pánovi, lež priatelí sa so statočnými. 33 Na dome bezbožného kliatba Pánova, ale príbytok spravodlivých požehnáva. 34 Posmievačom sa posmieva a milosť udeľuje pokorným. 35 Múdrym sa podostáva cti a blázni hanbu ponesú.