Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

3. kapitola

Šťastný, kto je múdry

1 Syn môj, nezabudni moju náuku a tvoje srdce nech sa pridržiava mojich príkazov,
2 bo predĺžia (ti) dni a roky života a prinesú ti hojnosť pokoja. 3 Láska a vernosť nech ťa (nikdy) neopúšťajú! Priviaž si (moje prikázania) na hrdlo, napíš ich na tabuľu svojho srdca! 4 Takto si získaš obľubu a priazeň nevšednú pred Bohom i pred ľuďmi.

Bázeň Božia

5 Dôveruj celým svojím srdcom Pánovi a nespoliehaj sa na svoj um!
6 Na všetkých svojich cestách mysli na neho a on ti bude rovnať chodníky. 7 Nezdaj sa múdrym sebe samému. Boj sa Pána a vyhýbaj sa zlu! 8 (To) bude (zachovávať) tvoje telo pri zdraví a tvoje kosti vzpružovať. 9 Cti Pána svojím majetkom a (prinášaj mu) prvotiny z každej svojej úrody 10 a naplnia sa zbožím tvoje stodoly a tvoje lisy budú muštom pretekať.

Vzácnosť múdrosti

11 Nevzpieraj sa, syn môj, keď ťa cúdi Pán a nech ťa neomŕza jeho karhanie,
12 lebo Pán karhá toho, koho miluje, ako otec syna, ktorého má rád. 13 Blahoslavený človek, ktorý dosahuje múdrosť, a muž, čo nadobúda rozumnosť! 14 Lebo je výhodnejšie zarobiť si ju, než zarobiť striebro, a získať si ju (hodno viac), ako najvyberanejšie zlato. 15 Je cennejšia než koraly a nevyrovnajú sa jej všetky tvoje drahocennosti. 16 Dlhé dni (skrýva) vo svojej pravici, bohatstvo a slávu v svojej ľavici. 17 Jej cesty (sú) cesty krásy a (na) jej chodníkoch (je plno) pokoja. 18 Je stromom života pre tých, čo ju chytili, a tí, čo sa jej držia, sú blažení. 19 Pán založil zem múdrosťou, nebesá poupevňoval umnosťou. 20 Jeho vedomosťou vyrazili morské priehlbne a rosu kropia oblaky. 21 Nech ti to, syn môj, z očí neschodí, zachovaj rozvahu a rozmysel 22 a budú tvojej duši životom a skvostom na tvoj krk. 23 Vtedy si budeš bezpečne chodiť svojou cestou a noha sa ti nepotkne. 24 Ak uložíš sa, strachovať sa nebudeš, ak budeš odpočívať, bude sa ti sladko spať. 25 Nebude sa ti treba náhlej hrôzy ľakať, ani presily ničomníkov, keď prikvačí, 26 lebo Pán bude tvojou dôverou a chrániť bude tvoju nohu pred slučkou.

Láska k blížnym

27 Neodopieraj dobrodenie núdznemu, ak je to v tvojej moci urobiť.
28 Nehovor svojmu blížnemu: "Choď preč a (inokedy) príď!" a "Zajtra ti dám," keď máš naporúdzi (hneď). 29 Nestroj nič zlé svojmu blížnemu, kým sa u teba baví bezpečne. 30 Nevaď sa pre nič za nič s človekom, ak ti nič zlého nespravil.

Nezáviď násilníkom

31 Nezáviď násilníkovi a nevoľ ani jednu z jeho ciest,
32 lebo sa hnusí zvrheľ Pánovi, lež priatelí sa so statočnými. 33 Na dome bezbožného kliatba Pánova, ale príbytok spravodlivých požehnáva. 34 Posmievačom sa posmieva a milosť udeľuje pokorným. 35 Múdrym sa podostáva cti a blázni hanbu ponesú.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk