Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

15. kapitola

Múdrosť sa vypláca, pochabosť nivočí

1 Vľúdna odpoveď krotí hnev, urážlivé slovo vzbudzuje však zlosť.
2 Jazyk múdrych je pre vedomosť ozdobou, ale ústa bláznov chrlia bláznovstvá. 3 Na všetkých miestach (vidia) oči Pánove, čo pozerajú na dobrých i zlých. 4 Lahodnosť jazyka je stromom života, ale poraňuje dušu, keď je nerestný. 5 Blázon pohŕda otcovou disciplínou, lež ten, kto prijíma pokarhanie, správa sa rozumne. 6 V dome spravodlivého je veľká hojnosť, lež v príjmoch bezbožného je zmätok (nad zmätok). 7 Pery mudrcov rozsievajú vedomosť, no nie tak srdce pochábľov. 8 Obeta bezbožných je odporná Pánovi, modlitba spravodlivých je mu však pôžitkom. 9 Púť bezbožného príkri sa Pánovi, miluje však toho, kto nasleduje spravodlivosť. 10 Prísny trest (čaká) na toho, kto schádza (zo správneho) chodníka; zomrie, kto neľúbi, keď sa mu vyčíta. 11 Aj záhrobie a podsvetie sú (odhalené) pred Pánom, nuž, o čo viac srdcia ľudských synov!? 12 Posmievač nemá rád, keď sa mu robia výčitky, (a preto) sa nestýka s múdrymi. 13 Veselé srdce rozlieva jas po tvári, bolesť srdca však zarmucuje ducha. 14 Srdce rozumného sa zháňa za vedomosťou, lež ústa pochábľov sa vyžívajú v bláznovstve. 15 Smutné sú všetky dni bedára, lež (človek) jasnej mysle (má) vždy hodokvas. 16 Lepšie je (mať) málo a báť sa Pána, než veľký poklad, a s ním nepokoj. 17 Lepšia je zelenina za pokrm a láska popritom, ako vykŕmený vôl a pritom nenávisť. 18 Vznetlivý človek nieti roztržku, trpezlivý však škriepku chlácholí. 19 Cesta leňocha je sťaby tŕním zatarasená, lež chodník robotných je vysypávaný. 20 Múdry syn naplňuje (svojho) otca radosťou, pochabý človek pohŕda však svojou materou. 21 Bláznovstvo je nerozumnému (človekovi) potechou, rozvážny muž však mieri rovno, (kam mu treba) ísť. 22 Vychodia nazmar plány, keď niet porady, daria sa však (tam, kde je) veľa poradcov. 23 Človek sa teší z (podarenej) odpovede svojich úst a slovo v pravý čas - oj, akéže je dobré! 24 Nahor (vedie) životná púť rozumného (človeka), aby sa vyhol dolu podsvetiu. 25 Pán zborí dom pyšných (ľudí), ale medzu vdovy upevní. 26 Podliakove plány sa príkria Pánovi, lež čisté reči (sú mu) príjemné. 27 Búra svoj dom, kto sa lakomo zháňa za ziskom, ten však, kto nenávidí podplácanie, bude žiť. 28 (O tom, čo) odpovedať, húta srdce spravodlivého, lež ústa bezbožných chrlia zlomyseľnosti. 29 Pán je ďaleko od bezbožných, modlitbu spravodlivých však vyslýcha. 30 Priateľský pohľad rozveseľuje srdce, dobrá zvesť osviežuje do kostí. 31 Ucho, čo vníma spasiteľné karhanie, (rado) sa pristavuje medzi múdrymi. 32 Kto striasa disciplínu zo seba, ten sebou samým pohŕda, kto však dbá na to, keď ho karhajú, chytá sa rozumu. 33 Výchovou k múdrosti je bázeň pred Pánom, pred slávou je však pokora.