Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

15. kapitola

Múdrosť sa vypláca, pochabosť nivočí

1 Vľúdna odpoveď krotí hnev, urážlivé slovo vzbudzuje však zlosť.
2 Jazyk múdrych je pre vedomosť ozdobou, ale ústa bláznov chrlia bláznovstvá. 3 Na všetkých miestach (vidia) oči Pánove, čo pozerajú na dobrých i zlých. 4 Lahodnosť jazyka je stromom života, ale poraňuje dušu, keď je nerestný. 5 Blázon pohŕda otcovou disciplínou, lež ten, kto prijíma pokarhanie, správa sa rozumne. 6 V dome spravodlivého je veľká hojnosť, lež v príjmoch bezbožného je zmätok (nad zmätok). 7 Pery mudrcov rozsievajú vedomosť, no nie tak srdce pochábľov. 8 Obeta bezbožných je odporná Pánovi, modlitba spravodlivých je mu však pôžitkom. 9 Púť bezbožného príkri sa Pánovi, miluje však toho, kto nasleduje spravodlivosť. 10 Prísny trest (čaká) na toho, kto schádza (zo správneho) chodníka; zomrie, kto neľúbi, keď sa mu vyčíta. 11 Aj záhrobie a podsvetie sú (odhalené) pred Pánom, nuž, o čo viac srdcia ľudských synov!? 12 Posmievač nemá rád, keď sa mu robia výčitky, (a preto) sa nestýka s múdrymi. 13 Veselé srdce rozlieva jas po tvári, bolesť srdca však zarmucuje ducha. 14 Srdce rozumného sa zháňa za vedomosťou, lež ústa pochábľov sa vyžívajú v bláznovstve. 15 Smutné sú všetky dni bedára, lež (človek) jasnej mysle (má) vždy hodokvas. 16 Lepšie je (mať) málo a báť sa Pána, než veľký poklad, a s ním nepokoj. 17 Lepšia je zelenina za pokrm a láska popritom, ako vykŕmený vôl a pritom nenávisť. 18 Vznetlivý človek nieti roztržku, trpezlivý však škriepku chlácholí. 19 Cesta leňocha je sťaby tŕním zatarasená, lež chodník robotných je vysypávaný. 20 Múdry syn naplňuje (svojho) otca radosťou, pochabý človek pohŕda však svojou materou. 21 Bláznovstvo je nerozumnému (človekovi) potechou, rozvážny muž však mieri rovno, (kam mu treba) ísť. 22 Vychodia nazmar plány, keď niet porady, daria sa však (tam, kde je) veľa poradcov. 23 Človek sa teší z (podarenej) odpovede svojich úst a slovo v pravý čas - oj, akéže je dobré! 24 Nahor (vedie) životná púť rozumného (človeka), aby sa vyhol dolu podsvetiu. 25 Pán zborí dom pyšných (ľudí), ale medzu vdovy upevní. 26 Podliakove plány sa príkria Pánovi, lež čisté reči (sú mu) príjemné. 27 Búra svoj dom, kto sa lakomo zháňa za ziskom, ten však, kto nenávidí podplácanie, bude žiť. 28 (O tom, čo) odpovedať, húta srdce spravodlivého, lež ústa bezbožných chrlia zlomyseľnosti. 29 Pán je ďaleko od bezbožných, modlitbu spravodlivých však vyslýcha. 30 Priateľský pohľad rozveseľuje srdce, dobrá zvesť osviežuje do kostí. 31 Ucho, čo vníma spasiteľné karhanie, (rado) sa pristavuje medzi múdrymi. 32 Kto striasa disciplínu zo seba, ten sebou samým pohŕda, kto však dbá na to, keď ho karhajú, chytá sa rozumu. 33 Výchovou k múdrosti je bázeň pred Pánom, pred slávou je však pokora.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk