Predchádzajúca kapitola

3. kapitola

O levitoch: Áronovi potomkovia

1 Toto sú Áronovi a Mojžišovi potomkovia, keď Pán hovoril k Mojžišovi na vrchu Sinaj,
2 a toto sú mená Áronových synov: prvorodený Nadab, potom Abiu, Eleazar a Itamar. 3 To sú mená Áronových synov, pomazaných kňazov, ktorých ruky boli naplnené, aby posluhovali ako kňazi. 4 Ale Nadab a Abiu zomreli (odsúdení od Pána), keď na púšti obetovali iný oheň pred Pánom. Oni nemali nijakých synov, a tak ako kňazi posluhovali Eleazar a Itamar pod svojím otcom Áronom.

Vyvolenie levitov

5 Pán hovoril Mojžišovi:
6 "Priveď kmeň Léviho a postav ho pred Árona, aby mu pomáhali! 7 Oni sa budú starať o to, čo bude potrebovať on a celá pospolitosť pri stánku zjavenia, keď bude treba konať službu stánku. 8 Postarajú sa o všetko zariadenie stánku zjavenia, aj o to, čo budú potrebovať synovia Izraela, keď budú preukazovať službu stánku. 9 Levitov prenechaj Áronovi a jeho synom! Nech mu ich synovia Izraela ponechajú celkom! 10 Árona a jeho synov poveríš kňazskou službou. Kto sa však - nepovolaný - priblíži, musí zomrieť."

Leviti majú nahradiť prvorodených

11 Pán hovoril Mojžišovi:
12 "Ja som si vzal levitov spomedzi Izraelových synov namiesto všetkých prvorodených, čo u synov Izraela otvárajú materský život, aby leviti boli moji. 13 Lebo každý prvorodený je môj. V deň, keď som pobil prvorodených v Egypte, zasvätil som si všetko prvorodené v Izraeli, či je to človek alebo dobytok. Moji sú, ja som Pán!"

Sčítanie levitov a ich povinnosti

14 Pán hovoril Mojžišovi na púšti Sinaj:
15 "Prehliadni levitov podľa ich otcovských rodín a rodov! Prehliadneš všetkých mužov od jedného mesiaca nahor!" 16 Mojžiš ich prehliadol podľa Pánovho príkazu 17 a toto sú Léviho synovia podľa svojich mien: Gerson, Kaát a Merari. 18 Toto sú mená Gersonových synov (podľa svojich rodov): Lebni a Semei. 19 Kaátovi synovia podľa svojich rodov sú Amram, Jesaár, Hebron a Oziel. 20 Merariho synovia podľa svojich rodov sú Moholi a Musi. A toto sú Léviho rody podľa ich otcovských rodín. 21 Z Gersona bol rod Lebniovcov a rod Semeiovcov. To sú Gersonove rody. 22 Podľa počtu bolo všetkých prehliadnutých mužov od jedného mesiaca nahor sedemtisícpäťsto. 23 Gersonove rody táborili na západe za stánkom. 24 Kniežaťom Gersonovcov je Laelov syn Eliasaf. 25 Gersonovci mali na starosti príbytok stánku zmluvy, stan, 26 jeho pokrov, oponu pri vchode do nádvoria, ktoré je dookola stánku a oltára, jeho povrazy a všetko, čo k tomu treba prichystať. 27 Z Kaáta bol rod Amramitov, rod Jesaárejcov, rod Hebronitov a rod Ozielovcov. To sú rody Kaátovcov. 28 Podľa počtu bolo všetkých mužov od jedného mesiaca nahor osemtisícšesťsto. Oni mali na starosti službu vo svätyni. 29 Kaátove rody táborili na južnej strane stánku. 30 Kniežaťom Kaátových rodov je Ozielov syn Elisafan. 31 Oni mali na starosti archu, stôl, svietniky, oltáre, posvätné náčinie, ktoré je potrebné pri bohoslužbe, oponu a všetko, čo k tomu treba prichystať. 32 Najvyšším kniežaťom Léviho kniežat bol syn kňaza Árona Eleazar. On mal dozor nad tými, čo obstarávali službu svätyne. 33 Z Merariho bol rod Moholitov a rod Musitov. To sú Merariho rody. 34 Podľa počtu bolo všetkých prehliadnutých mužov od jedného mesiaca nahor šesťtisícdvesto. 35 Kniežaťom rodov Merariovcov je Abihailov syn Suriel. Táborili na severnej strane stánku. 36 Merariovci mali na starosti dosky stánku, jeho závory, stĺpy, podstavce, všetko jeho náčinie a všetko, čo k tomu treba prichystať, 37 ďalej stĺpy nádvoria dookola a ich podstavce s kolíkmi a povrazmi. 38 Tí, čo táborili pred stánkom na východ, pred stánkom zmluvy z východnej strany, boli Mojžiš a Áron so svojimi synmi, ktorí mali na starosti službu vo svätyni, ktorú boli povinní konať synovia Izraela. Ktokoľvek cudzí by sa priblížil, musí zomrieť. 39 Všetkých prehliadnutých levitov, ktorých prehliadol Mojžiš s Áronom na Pánov príkaz, bolo podľa ich rodov, všetkých mužov od jedného mesiaca nahor, dvadsaťdvatisíc.

Sčítanie prvorodených, ktorí mali vyše mesiaca

40 Pán hovoril Mojžišovi: "Prehliadni všetkých mužských prvorodených od jedného mesiaca nahor a zaznač počet ich mien!
41 Vezmi pre mňa levitov - ja som Pán - namiesto všetkých prvorodených z Izraelitov a dobytok levitov namiesto všetkého prvorodeného dobytka Izraelitov!" 42 A Mojžiš prehliadal tak, ako mu prikázal Pán, všetkých prvorodených medzi Izraelitmi: 43 A tých, čo prehliadol, všetkých mužských prvorodených podľa počtu mien od jedného mesiaca nahor, bolo dvadsaťdvatisícdvestosedemdesiattri. 44 Pán hovoril Mojžišovi: 45 "Vezmi levitov namiesto všetkých prvorodených medzi Izraelitmi a dobytok namiesto ich dobytka a leviti budú moji; ja som Pán! 46 A ako výkupné za tých dvestosedemdesiattri prvorodených Izraelitov, ktorí prevyšujú počet levitov, 47 vyberieš po päť šeklov za hlavu. Vyberieš ich podľa posvätnej váhy, dvadsať gerov za šekel. 48 Peniaze však daj Áronovi a jeho synom ako výkupné za tých, čo (počtom) prevyšovali vykúpených!" 49 A Mojžiš vybral výkupné od tých, čo prevyšovali vykúpených prostredníctvom levitov. 50 Za prvorodených Izraelitov vybral v peniazoch tisíctristošesťdesiatpäť šeklov podľa posvätnej váhy. 51 A Mojžiš dal výkupné Áronovi a jeho synom podľa Pánovho pokynu, ako Mojžišovi prikázal Pán.