2. kapitola

Usporiadanie tábora a poradie pri pochode

1 Pán hovoril Mojžišovi a Áronovi:
2 "Izraeliti budú táboriť pri odznakoch otcovských rodín, každý pod svojou zástavou. Budú táboriť dookola obrátení k stánku zjavenia. 3 Smerom na východ sa utáborí podľa svojich vojov zástava Júdovho tábora a vodcom Júdových synov bude Aminadabov syn Nahason; 4 jeho voj má sedemdesiatštyritisícšesťsto prehliadnutých. 5 Pri ňom sa utáborí kmeň Isacharov a vodcom Isacharových synov bude Suarov syn Natanael; 6 jeho voj má päťdesiatštyritisícštyristo prehliadnutých. 7 Ďalej kmeň Zabulonov a vodcom Zabulonových synov bude Helonov syn Eliab; 8 jeho voj má päťdesiatsedemtisícštyristo prehliadnutých. 9 Všetkých prehliadnutých v Júdovom tábore je podľa ich vojov stoosemdesiatšesťtisícštyristo. Oni budú pochodovať prví. 10 Zástava Rubenovho tábora podľa svojich vojov bude na juhu a vodcom Rubenových synov bude Sedeurov syn Elisur; 11 jeho voj má štyridsaťšesťtisícpäťsto prehliadnutých. 12 Pri ňom sa utáborí kmeň Simeonov a vodcom Simeonových synov bude Surišadajov syn Salamiel; 13 jeho voj má päťdesiatdeväťtisíctristo prehliadnutých. 14 Ďalej kmeň Gadov a vodcom Gadových synov bude Duelov syn Eliasaf; 15 jeho voj má štyridsaťpäťtisícšesťstopäťdesiat prehliadnutých. 16 Všetkých prehliadnutých v Rubenovom tábore je podľa ich vojov stopäťdesiatjedentisícštyristopäťdesiat. Oni majú pochodovať ako druhí. 17 Potom bude nasledovať stánok zjavenia. Tábor levitov bude uprostred táborov. A ako budú táboriť, tak budú aj pochodovať, každý so svojím oddielom podľa svojich zástav. 18 Zástava Efraimovho tábora podľa svojich vojov bude na západe a vodcom Efraimových synov bude Amiudov syn Elisama; 19 jeho voj má štyridsaťtisícpäťsto prehliadnutých. 20 Pri ňom sa utáborí kmeň Manassesov a jeho vodcom bude Fadasurov syn Gamaliel; 21 jeho voj má tridsaťdvatisícdvesto prehliadnutých. 22 Ďalej kmeň Benjamínov a jeho vodcom bude Gedeonov syn Abidan; 23 jeho voj má tridsaťpäťtisícštyristo prehliadnutých. 24 Všetkých prehliadnutých v Efraimovom tábore je podľa ich vojov stoosemtisícsto. Oni sa dajú na pochod ako tretí. 25 Zástava Danovho tábora podľa svojich vojov bude na severe a vodcom Danových synov bude Amišadaiho syn Ahiezer; 26 jeho voj má šesťdesiatdvatisícsedemsto prehliadnutých. 27 Pri ňom nech táborí kmeň Aserov a vodcom Aserových synov bude Ochranov syn Fegiel; 28 jeho voj má štyridsaťjedentisícpäťsto prehliadnutých. 29 Ďalej kmeň Neftaliho a vodcom Neftaliho synov bude Enanov syn Ahira; 30 jeho voj má päťdesiattritisícštyristo prehliadnutých. 31 Všetkých prehliadnutých v Danovom tábore je podľa ich vojov stopäťdesiatsedemtisícšesťsto. Oni majú pochodovať podľa svojich zástav na poslednom mieste." 32 Toto sú prehliadnutí z Izraelitov podľa svojich otcovských rodín. Všetkých prehliadnutých v tábore podľa ich vojov bolo šesťstotritisícpäťstopäťdesiat. 33 Leviti však neboli prehliadnutí medzi Izraelitmi. Tak to Mojžišovi prikázal Pán. 34 A Izraeliti urobili tak, celkom tak, ako Mojžišovi prikázal Pán. Tak táborili podľa svojich zástav a tak sa dávali na pochod: všetci podľa svojich čeľadí pri svojich otcovských rodinách.