Predchádzajúca kapitola

19. kapitola

Zachej

1 Potom vošiel do Jericha a prechádzal cezeň.
2 A tu muž, menom Zachej, ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý, 3 zatúžil vidieť Ježiša, kto to je, ale nemohol pre zástup, lebo bol malej postavy. 4 Bežal teda napred a vyšiel na planý figovník, aby ho uvidel, lebo práve tade mal ísť. 5 Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel sa hore a povedal mu: "Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome!" 6 On chytro zišiel a prijal ho s radosťou. 7 Keď to videli, všetci šomrali: "Vošiel k hriešnemu človekovi!" 8 Ale Zachej vstal a povedal Pánovi: "Pane, polovicu svojho majetku dám chudobným a ak som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne." 9 Ježiš mu povedal: "Dnes prišla spása do tohoto domu. Veď aj on je Abrahámovým synom. 10 Lebo Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo."

Podobenstvo o mínach

11 Tým, čo to počuli, pridal ešte podobenstvo, lebo bol blízko Jeruzalema a oni si mysleli, že sa už zjaví Božie kráľovstvo.
12 A tak povedal: "Istý človek vznešeného pôvodu odchádzal do ďalekej krajiny prevziať kráľovstvo a potom sa mal vrátiť. 13 Zavolal si svojich desiatich sluhov, dal im desať mín a povedal im: “Obchodujte, kým sa nevrátim!” 14 Ale jeho občania ho nenávideli a vyslali za ním posolstvo s odkazom: “Nechceme, aby tento nad nami kraľoval.” 15 Keď sa po prevzatí kráľovstva vrátil, dal si zavolať sluhov, ktorým dal peniaze, aby zistil, koľko kto získal. 16 Prišiel prvý a vravel: “Pane, tvoja mína získala desať mín.” 17 On mu povedal: “Správne, dobrý sluha; pretože si bol verný v maličkosti, maj moc nad desiatimi mestami.” 18 Prišiel druhý a vravel: “Pane, tvoja mína vyniesla päť mín.” 19 Aj tomuto povedal: “Ty maj moc nad piatimi mestami.” 20 Iný prišiel a hovoril: “Pane, hľa, tvoja mína. Mal som ju uloženú v šatke; 21 bál som sa ťa, lebo si prísny človek: berieš, čo si si neuložil, a žneš, čo si nezasial.” 22 On mu povedal: “Zlý sluha! Podľa tvojich vlastných slov ťa súdim. Vedel si, že som prísny človek, že beriem, čo som si neuložil, a žnem, čo som nezasial? 23 Prečo si teda nedal moje peniaze peňazomencom a ja by som si ich bol po návrate vybral aj s úrokmi?” 24 A tým, čo tam stáli, povedal: “Vezmite mu mínu a dajte ju tomu, čo má desať mín.” 25 Oni mu vraveli: “Pane, veď má desať mín!” 26 Hovorím vám: “Každému, kto má, ešte sa pridá, ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má. 27 A mojich nepriateľov, čo nechceli, aby som nad nimi kraľoval, priveďte sem a pobite ich predo mnou!”"

Slávnostný vstup do Jeruzalema

28 Ako to povedal, išiel popredku a uberal sa do Jeruzalema.
29 Keď sa priblížil k Betfage a Betánii pri hore, ktorá sa volá Olivová, poslal dvoch učeníkov 30 so slovami: "Choďte do dediny, čo je pred vami. Len čo do nej vojdete, nájdete priviazané osliatko, na ktorom nikdy nijaký človek nesedel. Odviažte ho a priveďte! 31 A keby sa vás niekto opýtal: “Prečo ho odväzujete?”, poviete: “Pán ho potrebuje.”" 32 Tí, ktorých poslal, odišli a našli všetko tak, ako im povedal. 33 Keď osliatko odväzovali, povedali im jeho majitelia: "Prečo odväzujete osliatko?" 34 Oni povedali: "Pán ho potrebuje." 35 Osliatko priviedli k Ježišovi, prehodili cezeň svoje plášte a posadili naň Ježiša. 36 Ako šiel, prestierali na cestu svoje plášte. 37 A keď sa už blížil k úpätiu Olivovej hory, začali celé zástupy učeníkov radostne veľkým hlasom chváliť Boha za všetky zázraky, ktoré videli, 38 a volali: "Požehnaný kráľ, ktorý prichádza v mene Pánovom! Pokoj na nebi a sláva na výsostiach!" 39 Vtedy mu niektorí farizeji zo zástupu povedali: "Učiteľ, napomeň svojich učeníkov!" 40 On odvetil: "Hovorím vám: Ak budú oni mlčať, budú kričať kamene."

Ježiš plače nad Jeruzalemom

41 Keď sa priblížil a zazrel mesto, plakal nad ním
42 a hovoril: "Kiež by si aj ty v tento deň spoznalo, čo ti prináša pokoj! Ale teraz je to skryté tvojim očiam. 43 Lebo prídu na teba dni, keď ťa tvoji nepriatelia oboženú valom, obkľúčia ťa a zovrú zo všetkých strán, 44 zrovnajú so zemou teba i tvoje deti v tebe a nenechajú v tebe kameň na kameni, lebo si nespoznalo čas svojho navštívenia."

Ježiš vyháňa kupcov z chrámu

45 Keď vošiel do chrámu, začal vyháňať predavačov
46 a povedal im: "Napísané je: “Môj dom bude domom modlitby.” A vy ste z neho urobili lotrovský pelech."

Ježiš učí v chráme

47 A denne učil v chráme. Ale veľkňazi, zákonníci a vodcovia ľudu sa usilovali zabiť ho.
48 Ibaže nevedeli, čo robiť, lebo všetok ľud na ňom visel a počúval ho.