Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

34. kapitola

1 A Elihu vravel:

Prečo sa Jób ponosuje

2 "Nože, moje slová počúvajte, mudrci, vy, učenci, tiež mi sluchu dožičte,
3 lebo ucho slová rozoznáva podobne, ako ochutnáva pokrm podnebie. 4 Stanovme si teda, čo spravodlivé je, a to čo je dobré, vedzme vospolok. 5 Jób tu totiž hovoril: “Ja spravodlivý som, ale moje právo Boh mi odoprel. 6 Hoci v práve som ja, akoby som cigánil, z rán sa nevystrábim, bár som bez viny.” 7 Ktorýže to človek vyrovná sa Jóbovi, čo by ani vodu píjal rúhanie, 8 ktorý by sa spolčil hoci so zločincami, ba aj ku hriešnikom by sa pridružil? 9 Veď on (vlastne) tvrdil: “Neosoží človeku, ak si nažíva on s Bohom v priateľstve.”

Boh je všemohúci, ale spravodlivý

10 Počúvajteže ma, vy mužovia rozvážni: Nešľachetnosť iste ďaleko je od Boha, nespravodlivosť od Všemohúceho,
11 bo on podľa skutkov dáva ľuďom (odplatu), jak sa človek správa, tak aj zaobchádza s ním. 12 To už naozaj nie, Boh zlo veru nerobí. Všemohúci nedá právo povaliť. 13 Ktože mohol jemu zveriť jeho vlastnú zem a ktože mu mohol celý svet odovzdať? 14 Keby svojmu dychu dal on k sebe vrátiť sa, keby svojho ducha naspäť zobral si, 15 všetko (živé) telo zaraz pohynulo by, človek by sa taktiež na prach obrátil. 16 Ak máš teda rozum, len si toto vypočuj, zvuku mojich slov ty sluchu doprajže: 17 Či by vládnuť mohol ten, kto právom pohŕda? Chceš ty súdiť azda najvýš spravodlivého? 18 Toho, ktorý rečie: “Lotor!” kráľovi, veľkomožným zasa: “Bezbožníci (ste)!”? Stranu nenadŕža iste ani kniežatám, bohatému nedá prednosť pred núdznym. 19 Lebo oni všetci sú jeho rúk výtvorom, v okamihu pomrú, tak sa pominú: 20 O polnoci samej ľud sa môže pobúriť, len tak šmahom ruky zvrhne vladára. 21 Jeho oči bedlia nad cestami človeka, všetky jeho kroky pozoruje on. 22 Nieto veru tône, nieto ani temnoty, kde by ukryli sa tí, čo pášu zlo.

Boh zasiahne v pravej chvíli

23 Neurčuje nikdy človekovi lehoty, by sa dostanovil na súd pred Boha.
24 Veľkomožných zničí on bez vyšetrovania, iných na ich miesto ustanoví hneď. 25 Jemu dobre známe sú všetky ich počiny, v noci ich podvráti, budú zdrvení. 26 On ich iste skrotí ani dákych zločincov na mieste tom, čo je všetkým na očiach, 27 bo sa oni takto odvrátili od neho, ani jednu z jeho ciest uznať nechceli. 28 Dá on, by sa k nemu vzniesol výkrik biedneho, výkriky úbohých vždycky počuje. 29 Keď však odpočíva, kto ho môže odsúdiť, keď zakryje si tvár, kto ho uvidí? 30 Bedlí nad národom aj nad každým človekom, aby k vláde nikto z tých sa nedostal, ktorí národ iba kruto sužujú.

Daromná opovážlivosť

31 No ak Bohu zlosyn povie: “Bol som zvedený, nikdy sa už zlého nedopustím ja.
32 Dokiaľ nepochopím, nože, ty ma poučuj, ak som spravil chybu, už ju nespácham,” 33 podľa tvojej mienky má ho ihneď odmeniť, pretože sa rúhaš (Bohu samému)? Veď si ty sám začal, ja nie, veru, zaiste, čo si sa dozvedel, porozprávajže! 34 Mužovia mi umní takto budú hovoriť, každý múdry človek, čo ma počuje: 35 “Jób ver nerozpráva, jak sa svedčí na vedu, jeho slová isto nie sú rozvážne. 36 Lenže Jób tiež bude preskúmaný naskrze pre tie reči svoje, hodny hriešnikov, 37 bo si on hromadí vinu jednu na druhú, zo svojich priestupkov smeje sa tu pred nami, množí svoje slová proti Pánovi.”"